Zodpovednosť

Nezávislosť centrálnych bánk sa v posledných desaťročiach stala nevyhnutným prvkom režimov menovej politiky vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomík. Rozhodnutie udeliť centrálnym bankám nezávislosť je hlboko zakorenené v ekonomických teóriách i v empirických dôkazoch, z ktorých vyplýva, že takéto usporiadanie je prospešné z hľadiska udržiavania cenovej stability (pozri článok vo vydaní Mesačného bulletinu z novembra 2002 "The accountability of the ECB").

ECB je pri plnení svojho poslania a úloh nezávislá. Zároveň je však jedným zo základných princípov fungovania demokratických zriadení, že každá nezávislá inštitúcia vykonávajúca verejnú funkciu sa má za svoju činnosť zodpovedať občanom a ich voleným zástupcom. Zodpovednosť je tak dôležitým protipólom nezávislosti centrálnych bánk.

Záväzok ECB konať zodpovedne ilustruje aj jej rozhodnutie v rámci svojich pravidelných správ informovať nad rámec svojich štatutárnych povinností. ECB napríklad namiesto požadovanej štvrťročnej správy vydáva Mesačný bulletin a členovia Rady guvernérov sa často vyjadrujú k relevantným verejným témam. Prezident a videprezident ECB okrem toho podrobne zdôvodňujú hodnotenie hospodárskej situácie zo strany ECB a jej menovopolitické rozhodnutia na pravidelných tlačových konferenciách, ktoré sa uskutočňujú bezprostredne po každom prvom zasadaní Rady guvernérov v mesiaci.

Európsky parlament ako orgán, ktorého legitímnosť pochádza priamo od občanov EÚ, hrá v súvislosti so zodpovednosťou ECB kľúčovú úlohu. ECB už od svojho založenia vedie s Európskym parlamentom intenzívny a plodný dialóg. Prezident ECB pravidelne podáva správu o menovej politike ECB a jej ďalších úlohách na svojich vystúpeniach vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti (ECON), ktoré sa uskutočňujú raz za rok. V rámci riešenia špecifických otázok v Európskom parlamente vystupujú aj ďalší členovia Výkonnej rady ECB. ECB okrem toho odpovedá na písomné otázky poslancov Európskeho parlamentu, ktoré sa spolu s odpoveďami ECB zverejňujú v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Charta auditu Eurosystému/ESCB (v anglickom jazyku)