Nezávislosť

Politická nezávislosť

Nezávislosť ECB prispieva k udržiavaniu cenovej stability, o čom svedčia rozsiahle teoretické analýzy i empirické dôkazy o nezávislosti centrálnych bánk.

Nezávislosť ECB je zakotvená v inštitucionálnom rámci jednotnej menovej politiky (v zmluve i v štatúte).

Praktické dôsledky

ECB, národné centrálne banky ani členovia ich rozhodovacích orgánov nemôžu žiadať ani prijímať pokyny od inštitúcií alebo orgánov Európskeho spoločenstva, od vlád členských štátov EÚ ani od iných orgánov.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva a vlády členských štátov sú povinné túto zásadu rešpektovať a nesmú sa snažiť ovplyvňovať členov rozhodovacích orgánov ECB (článok 108 zmluvy).

Ďalšie ustanovenia

Finančné záležitosti ECB sa spravujú oddelene od finančných záležitostí Európskeho spoločenstva. ECB má vlastný rozpočet. Základné imanie ECB upisujú a splácajú národné centrálne banky eurozóny.

Štatút u členov Rady guvernérov počíta s dlhými funkčnými obdobiami. Členovia Výkonnej rady môžu byť do funkcie menovaní len na jedno funkčné obdobie.

Funkčné obdobia guvernérov národných centrálnych bánk a členov Výkonnej rady sa riadia nasledujúcimi ustanoveniami:

  • funkčné obdobie guvernérov NCB je minimálne päťročné;
  • funkčné obdobie členov Výkonnej rady ECB je osemročné a nemôže sa predlžovať;
  • guvernéri NCB a členovia Výkonnej rady ECB môžu byť odvolaní z funkcie iba v prípade nespôsobilosti na výkon funkcie alebo v prípade vážneho porušenia úradných povinností;
  • príslušným súdom na riešenie sporov je Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

Eurosystém nesmie poskytovať úvery orgánom Spoločenstva ani národným subjektom verejného sektora. Táto skutočnosť Eurosystém ochraňuje pred prípadným vplyvom orgánov verejnej správy.

Eurosystém je funkčne nezávislý. ECB má k dispozícii všetky nástroje a právomoci potrebné na výkon účinnej menovej politiky a je oprávnená samostatne rozhodovať o tom, kedy a ako ich použije.

ECB má právo prijímať záväzné predpisy v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh ESCB a v niektorých ďalších prípadoch vymedzených v konkrétnych aktoch Rady EÚ.