Komunikácia

Kľúčové oblasti komunikácie Eurosystému

V rámci svojej komunikácie sa Eurosystém zameriava na tieto najdôležitejšie oblasti:

  • Eurosystém dôsledne plní svoj záväzok udržiavať cenovú stabilitu v strednodobom horizonte, definovanú ako medziročný nárast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) eurozóny na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.
  • Počas prvých štrnástich rokov existencie eura Eurosystém tento cieľ plnil. Priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien (HICP) v eurozóne bol v rokoch 1999 - 2013 na úrovni 2 %.
  • Tento výsledok je lepší ako výsledok dosiahnutý vo všetkých väčších ekonomikách eurozóny v predchádzajúcich 50 rokoch. Eurosystému tak zabezpečil vysokú mieru dôveryhodnosti v oblasti udržiavania cenovej stability v strednodobom horizonte.
  • Inflačné očakávania sú dobre ukotvené, čo je dôležité pri predchádzaní vzniku sekundárnych vplyvov vonkajších cenových šokov.
  • Na dosiahnutie cieľa cenovej stability v strednodobom horizonte používa Rada guvernérov ECB štandardné nástroje menovej politiky, to znamená kľúčové úrokové sadzby.
  • Počas finančnej krízy Rada guvernérov ECB prijala neštandardné opatrenia, ktoré prispeli k opätovnému nastoleniu efektívnosti transmisného mechanizmu menovej politiky.  Súčasne dbala na to, aby základné úrokové sadzby mali náležitý vplyv na reálnu ekonomiku, a tým aj na vývoj v cenovej oblasti.
  • Európska centrálna banka má dôležitú poradnú funkciu v rámci spolupráce s Európskou komisiou a Medzinárodným menovým fondom (tzv. trojka) pri kontrole, ako pokračuje implementácia konsolidačných programov členských krajín, ktorým bola poskytnutá finančná pomoc z Európskeho nástroja finančnej stability/Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EFSF/ESM).
  • Eurosystém nemôže nahrádzať vlády členských krajín pri vykonávaní hospodárskej politiky na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Menová politika môže tvoriť pevný základ, potenciál pre hospodársky rast a prosperitu však závisí od obozretnej rozpočtovej politiky, zodpovedajúcich štrukturálnych opatrení a od existencie dobre fungujúceho finančného sektora.
  • ECB prijala úlohy, ktoré pre ňu plynú z rozhodnutia Európskej únie o jednotnom mechanizme dohľadu. Jednotný mechanizmus dohľadu je jedným z pilierov bankovej únie, ktorá má zvýšiť bezpečnosť a odolnosť finančného systému.