ESCB, Eurosystém, ECB

Úlohy ESCB a Eurosystému sú zakotvené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva) a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je prílohou Zmluvy.

V texte Zmluvy sa hovorí o ESCB, nie o Eurosystéme, keďže sa vychádzalo z predpokladu, že euro prijmú všetky členské štáty EÚ. Dovtedy však bude tieto úlohy vykonávať Eurosystém.

Hlavným cieľom ESCB je udržiavať cenovú stabilitu. Zmluva ďalej zakotvuje, že bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita, ESCB podporuje všeobecné hospodárske politiky v spoločenstve so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskeho spoločenstva. 

Cieľom Únie (článok 2 Zmluvy o Európskej únii) je vysoká úroveň zamestnanosti a udržateľný a neinflačný rast.

Základné úlohy

Článok 105 odsek 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje tieto základné úlohy:

Ďalšie úlohy

  • Bankovky: ECB má výlučné právo povoľovať vydávanie bankoviek v eurozóne.
  • Štatistika: ECB za pomoci národných centrálnych bánk zbiera štatistické údaje potrebné na svoju činnosť od príslušných národných orgánov alebo priamo od hospodárskych subjektov.
  • Finančná stabilita: Eurosystém prispieva k bezproblémovej realizácii politiky príslušných orgánov poverených dohľadom nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií a k stabilite finančného systému.
  • Dohľad: ECB prevzala nové úlohy v oblasti bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Jednotným mechanizmom dohľadu sa vytvoril nový systém finančného dohľadu, ktorý zahŕňa ECB a príslušné vnútroštátne orgány zúčastnených krajín EÚ. Medzi tieto krajiny EÚ patria krajiny, ktoré zaviedli euro, i krajiny, ktoré euro nezaviedli, rozhodli sa však nadviazať úzku spoluprácu s jednotným mechanizmom dohľadu.
  • Medzinárodná a európska spolupráca: ECB v rámci plnenia úloh Eurosystému udržiava pracovné vzťahy s príslušnými inštitúciami, orgánmi a fórami v rámci EÚ i za hranicami EÚ.