NBS v Eurosystéme

Eurosystém tvorí Európska centrálna banka a 19 národných centrálnych bánk krajín, ktoré prijali euro. Národná banka Slovenska sa stala súčasťou Eurosystému 1. januára 2009 vstupom Slovenskej republiky do eurozóny. Eurozónu tvoria tieto krajiny: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Grécko, Slovinsko, Cyprus, Malta, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Európsky systém centrálnych bánk  (ESCB) pozostáva z ECB a národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ bez ohľadu na to, či prijali alebo neprijali euro. Okrem krajín eurozóny sem patria národné centrálne banky krajín s osobitným postavením (Dánsko a Spojené kráľovstvo) a krajín s udelenou výnimkou (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko). Krajiny EÚ s osobitným postavením alebo udelenou výnimkou majú stále svoju vlastnú národnú menu,  vykonávajú vlastnú menovú politiku a ich centrálne banky si zatiaľ ponechávajú svoju nezávislosť v otázkach menovej politiky.

Eurosystém a ESCB budú existovať paralelne dovtedy, kým sa všetky členské štáty EÚ nestanú členmi eurozóny (okrem krajín s osobitným postavením).  

Európska centrálna banka

Právnym základom jednotnej menovej politiky eurozóny je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Na základe tohto štatútu bola k 1. júnu 1998 založená ECB a ESCB. ECB má právnu subjektivitu podľa medzinárodného verejného práva. Vytvorenie eurozóny a novej nadnárodnej inštitúcie, ECB, bolo významným medzníkom v dlhom a zložitom procese európskej integrácie.

ECB od 1. januára 1999 zodpovedá za výkon menovej politiky v eurozóne, keď prebrala zodpovednosť za menovú politiku od národných centrálnych bánk jedenástich členských štátov EÚ (Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko). Do eurozóny postupne vstúpili ďalšie krajiny EÚ - v roku 2001 Grécko, v roku 2007 Slovinsko, v roku 2008 Cyprus a Malta, v roku 2009 Slovensko, v roku 2011 Estónsko, v roku 2014 Lotyšsko a v roku 2015 Litva.