Svetová banka (SB)

http://www.worldbank.org

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, neskoršia svetová banka, bola založená 45 krajinami vrátane bývalého Československa na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v júli 1944 v Bretton-Woods (USA). Svoju oficiálnu činnosť začala 27. decembra 1945, keď 29 krajín podpísalo Články dohody. Členstvo v Svetovej banke je podmienené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde (MMF).

Postupne s ďalšími aktivitami sa Svetová banka rozšírila o štyri inštitúcie, čím vzniklo zoskupenie nazývané Skupina Svetovej banky (The World Bank Group). Prezidentom skupiny je tradične zástupca krajiny s najväčším počtom akcií - USA. Od júla 2012 je ním Jim Yong Kim. Sídlo skupiny je vo Washingtone (USA).

Skupina Svetovej banky pozostáva z nasledujúcich inštitúcií:

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD bola založená v roku 1944. Členmi IBRD je v súčasnosti 189 krajín, pričom členstvo je podmienené členstvom v Medzinárodnom menovom fonde. IBRD má najvyššie ratingové hodnotenie (AAA), a preto má možnosť si požičiavať finančné prostriedky na svetových finančných trhoch za najvýhodnejších podmienok, a potom ich požičiavať členským krajinám (predovšetkým rozvojovým). IBRD poskytuje strednodobé a dlhodobé pôžičky zvyčajne na obdobie 15 - 20 rokov s 5 ročným odkladom splatnosti. Na poskytnuté pôžičky musia byť vystavené vládne záruky.

Ciele inštitúcie

 • podporovať udržateľný ekonomický rozvoj a zníženie chudoby v členských krajinách, najmä poskytovaním pôžičiek a s tým súvisiacej technickej pomoci pre určité projekty a pre programy ekonomickej reformy, ktoré sú určené na ekonomické a sociálne potreby v zdravotníctve, vo vzdelávaní, v rozvoji vidieka a základnej infraštruktúry
 • podporovať rozsiahly rovnomerný rast medzinárodného obchodu a udržiavanie rovnováhy platobných bilancií
 • poskytovať finančnú podporu na pomoc vládam pri vykonávaní reforiem v štrukturálnych a sociálnych politikách, ktoré sú rozhodujúce pri zefektívňovaní rozvoja súkromného a verejného sektora a znižovaní chudoby

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • prostriedky získané emisiou krátkodobých alebo dlhodobých obligácií
 • pôžičky získané na finančnom trhu a od vládnych organizácií
 • zisk dosahovaný z vlastných aktívnych operácií

Orgány IBRD

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán IBRD, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú svojich guvernérov a ich alternátov. Tento post zastávajú zvyčajne ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk.

Rada výkonných riaditeľov (Board of Executive Directors) má 25 výkonných riaditeľov, ktorí sú zodpovední za každodennú činnosť inštitúcie.

Medzinárodné združenie pre rozvoj
International Development Association (IDA)

Medzinárodné združenie pre rozvoj bolo založené v roku 1960. V súčasnosti má 173 členov. Riadiace orgány IDA sú identické s orgánmi IBRD.

Ciele inštitúcie

 • poskytovať pomoc najchudobnejším rozvojovým krajinám za podmienok, ktoré nezaťažujú platobnú bilanciu týchto krajín v takej miere ako pôžičky IBRD. Pomoc sa v súčasnosti sústreďuje hlavne na štáty s ročným HND na 1 obyvateľa menším ako 1125 USD.
 • podnietiť ekonomický a sociálny pokrok v rozvojových krajinách prostredníctvom rastu produktivity, a tak zlepšiť životnú úroveň ľudí
 • poskytovať technickú pomoc
 • vykonávať poradenskú činnosť

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • príspevky od členských krajín
 • zisk dosiahnutý v IDA

IDA poskytuje úvery len vládam rozvojových štátov na dobu 35 - 40 rokov, s 10-ročným odkladom splatnosti a bez úrokov. Platí sa len ročný administratívny poplatok vo výške 0,75 % z vyplatenej čiastky každého úveru.

Medzinárodná finančná korporácia
International Finance Corporation (IFC)

IFC bola založená v roku 1956. V súčasnosti je členom IFC 184 krajín. IFC poskytuje pôžičky na rozvojové projekty bez záruk príslušnej vlády, a to na dobu 3 - 12 rokov s odkladom splatnosti do troch rokov. Potrebný kapitál získava IFC predovšetkým emisiou obligácií v členských krajinách.

Ciele inštitúcie

 • napomáhať rozvoju súkromného sektora, a to najmä v rozvojových krajinách
 • pomáhať rozvíjať miestne kapitálové trhy prílevom medzinárodného kapitálu
 • poradenská činnosť
 • príprava a zaškoľovanie hospodárskych pracovníkov
 • radiť vládam v tom, ako zlepšovať prostredie pre súkromné investície (napr. pomáha im pri rozvíjaní domácich investičných trhov a reštrukturalizácii a privatizácii štátnych podnikov)

Orgány IFC

Riadiace orgány IFC sú totožné s orgánmi Svetovej banky.

Mnohostranná agentúra pre investičné záruky
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MIGA bola založená v roku 1988. V súčasnosti má 181 členov. Riadiace orgány MIGA zahŕňajú radu guvernérov a radu riaditeľov.

Ciele inštitúcie:

 • podporiť prílev zahraničných investícií do výrobnej sféry členských krajín, najmä rozvojových
 • poskytovať záruky zahraničným investorom proti strate súvisiacej s politickými rizikami
 • poskytovať poradenské a konzultačné služby

Kapitál

 • vstupné vklady členov (úpisy)
 • príspevky od členských krajín
 • zisk dosiahnutý v MIGA

Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID je autonómna medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1966 pod záštitou Svetovej banky na základe Konvencie o riešení investičných sporov medzi členských štátmi a súkromnými investormi iných členských štátov (Konvencia). V súčasnosti podpísalo Konvenciu 159 krajín, z ktorých 150 ju aj ratifikovalo.

Ciele inštitúcie

 • riešiť investičné spory medzi členskými krajinami a zahraničnými investormi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských krajín. Členské štáty, ktoré podpísali Konvenciu, súhlasili s tým, že rozhodnutia vynesené rozhodcovským tribunálom budú pre obidve strany záväzné, t. j obidve strany budú dodržiavať a plniť podmienky rozhodnutí. Ich porušenie môže byť predmetom súdneho pojednávania pred Medzinárodným súdom v Haagu.
 • riešiť "ad hoc spory", ktoré sa riešia podľa arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL)
 • vytvárať a harmonizovať právne normy

Orgány ICSID

Správna rada (Administrative Council) sa skladá z členov menovaných jednotlivými krajinami, ktoré podpísali Konvenciu. Predsedom Správnej rady ICSID je prezident Svetovej banky. Výročné zasadnutia rady sa konajú spoločne s výročnými zasadnutiami MMF a Svetovej banky.

Sekretariát na čele s generálnym tajomníkov (Secretary-General), ktorý reprezentuje ICSID a spravuje arbitrážne konania.

Slovenská republika a Svetová banka

Dňa 20. septembra 1990 pristúpila ČSFR k dohode s inštitúciami Skupiny Svetovej banky. V súvislosti s rozdelením ČSFR Slovenská republika od 1. januára 1993 získala nástupníctvo v IBRD, IDA, IFC a MIGA. V roku 1994 sa SR podpísaním Konvencie o riešení investičných sporov medzi členských štátmi a súkromnými investormi iných členských štátov stala aj členom ICSID.

Slovenská republika prevzala práva a záväzky vyplývajúce z nástupníctva v plnom rozsahu. Aktíva a pasíva voči Svetovej banke a jej inštitúciám, ktoré získala SR delimitáciou majetkových účastí a vládnej pôžičky Structural Adjustment Loan (SAL) z bývalej ČSFR, boli rozdelené v pomere 2 : 1.

Slovenská republika graduovala v roku 2008 z operácií Svetovej banky. Graduácia predstavuje formálne preradenie členskej krajiny zo skupiny rozvojových a transformujúcich sa krajín (tzv. "Part 2") do skupiny krajín s vyspelou ekonomikou (tzv. "Part 1"). Pre SR to znamenalo posun krajiny zo statusu prijímateľa pomoci zo strany Svetovej banky do statusu poskytovateľa rozvojovej pomoci.

V rámci spolupráce SR a IDA sa SR zaraďuje medzi prispievateľské krajiny. SR participovala na 11. až. 16. doplnení zdrojov IDA, ktoré boli zamerané na finančnú pomoc pre najchudobnejšie štáty. Dňa 24. septembra 2014 vláda SR schválila pristúpenie SR k 17. doplneniu zdrojov IDA. Príspevok Slovenskej republiky v rámci 17. doplnenia zdrojov IDA predstavuje 2,66 mil. EUR.

Slovensko patrí do belgickej skupiny Svetovej banky spolu s Rakúskom, Belgickom, Bieloruskom, Českou republikou, Kosovom, Luxemburskom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom. Nová konštituenčná dohoda bola podpísaná v októbri 2014 na obdobie 10 rokov, v zmysle ktorej je výkonným riaditeľom tejto skupiny od novembra 2014 Franciscus Godts (Belgicko). Zástupcom Slovenskej republiky v skupine Svetovej banky v pozícii guvernéra je minister financií SR. Pozíciu alternáta guvernéra v Svetovej banke zastáva viceguvernér NBS Ján Tóth.

Zástupkyňou SR v SB je Kristína Mikulová, ktorá pôsobí v SB vo funkcii poradkyne výkonného riaditeľa.

Aktualizované: marec 2016