Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 OECD

 

 

 

Zdroj obrázku: OECD

Základná charakteristika

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládna organizácia zastrešujúca 35 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, ale aj rozvíjajúce sa krajiny akými sú napríklad Mexiko, Chile a Turecko. Predstavuje jedinečné diskusné fórum poskytujúce členským štátom priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti a životného prostredia. Pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských krajín.

Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín, ktoré sa stali zakladajúci členmi OECD (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Taliansko, USA a Spojené kráľovstvo). Postupne sa pridali ďalšie krajiny - Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko, Poľsko a Kórejská republika (1996), Slovenská republika (2000), Chile, Estónsko, Izrael a Slovinsko (2010), Lotyšsko (2016).

Pôvodne sa OECD zameriavala takmer výhradne na svojich členov, v súčasnosti spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou. Výsledkom diskusií na pôde OECD a konzultácií s partnermi sú aj viaceré rámcové pravidlá a medzinárodné štandardy, napr. v oblasti medzinárodného zdanenia, kapitálových transakcií, či exportných úverov.

 

Orgány OECD

Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom OECD. Každú členskú krajinu v nej zastupuje jeden predstaviteľ, pričom samostatného zástupcu má aj Európska komisia. Rada OECD sa stretáva pravidelne na úrovni vedúcich stálych misií a raz ročne na úrovni ministrov (tzv. Ministerská schôdzka Rady OECD), ktorej cieľom je prediskutovať a stanoviť priority pre prácu OECD.

Odborníci z vládnych inštitúcií, podnikateľskej a akademickej sféry členských krajín OECD sa stretávajú na zasadnutiach rôznych výborov a pracovných skupín, ktoré sa venujú špecifickým oblastiam. V rámci OECD je činných vyše 200 výborov a pracovných skupín.

Sekretariát OECD predstavuje výkonný orgán OECD. Sídlo má v Paríži. Na jeho čele stojí generálny riaditeľ. Od 1. júna 2006 je ním Angel Gurría (Mexiko).

Pracovnými jazykmi OECD sú angličtina a francúzština.

 

Členstvo SR v OECD

Vláda SR podala oficiálnu žiadosť o členstvo v OECD spolu s ostatnými krajinami V4 vo februári 1994. Uložením ratifikačnej listiny o pristúpení SR k Dohovoru o OECD u depozitára (vláda Francúzskej republiky) sa SR 14. decembra 2000 stala oficiálnym 30. členom OECD.

Slovenskú republiku v OECD zastupuje Stála misia SR pri OECD v Paríži. Vedením Stálej misie SR pri OECD je poverený Juraj Tomáš.

Aktivity NBS vo vzťahu k OECD

Aktívna účasť na stretnutiach výborov a pracovných skupín OECD

V nadväznosti na úlohy, postavenie a kompetencie sú pre NBS najvýznamnejšie nasledovné výbory a pracovné skupiny:

  • Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee - EPC) a v jeho rámci Pracovná skupina pre krátkodobé ekonomické výhľady (Working Party on Short-Term Economic Prospects - STEP),
     
  • Výbor pre ekonomické hodnotenia OECD (Economic and Development Review Committee - EDRC),
     
  • Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky (Insurance and Private Pensions Committee - IPPC), v jeho rámci napr. Pracovná skupina expertov v poisťovníctve (Working Party of Governmental Experts on Insurance) a Pracovná skupina pre súkromné dôchodky (Working Party on Private Pensions),
     
  • Výbor pre finančné trhy (Committee on Financial Markets - CMF), v jeho rámci Pracovná skupina pre finančnú štatistiku (Working Party on Financial Statistics).

V jednotlivých výboroch OECD prezentuje NBS svoje názory a stanoviská prostredníctvom pravidelne vysielaných zástupcov.

Ekonomický prehľad OECD o SR

NBS aktívne participuje pri príprave Ekonomického prehľadu o SR, ktorý OECD vypracováva s periodicitou 18 mesiacov. Publikácia najnovšieho Ekonomického prehľadu o SR je naplánovaná na jún 2017.

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD

NBS je členom Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD, ktorého činnosť zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZV a EZ SR). Členmi výboru sú predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy a inštitúcií, ktorí pravidelne schvaľujú spoločné projekty spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD, a tiež schvaľujú hodnotiace správy o zrealizovaných spoločných projektoch SR a OECD.

Podrobné informácie k činnosti Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD, ako aj informácie o postupe pri predkladaní projektov nájdete na stránke MZV a EZ SR.

Národné kontaktné miesto pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti

Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti sú odporúčania pre nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v krajinách, ktoré tieto smernice prijali alebo pochádzajú z týchto krajín. Obsahujú nezáväzné zásady a štandardy zodpovedného podnikania nadnárodných firiem, ktorých cieľom je podporovať pozitívny vplyv spoločností na hospodársky, spoločenský a environmentálny rozvoj.

Národné kontaktné miesto (NKM) pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti bolo zriadené na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ktoré koordinuje jeho činnosť. Hlavným cieľom NKM je implementácia týchto Smerníc a ich propagácia. Zástupcovia NBS sú členmi NKM a pravidelne sa zúčastňujú na jeho zasadnutiach.