Medzinárodný menový fond (MMF)

International Monetary Fund (IMF)

http://www.imf.org

Základná charakteristika

Medzinárodný menový fond (MMF) je medzinárodnou finančnou inštitúciou so sídlom vo Washingtone (USA). Bol založený 45 krajinami (vrátane bývalej Československej republiky) na medzinárodnej konferencii v Bretton-Woods (USA) v júli 1944. Oficiálna činnosť MMF sa datuje od 27. decembra 1945, keď 29 krajín podpísalo Dohodu o MMF. V súčasnosti MMF združuje 189 členov.

Ciele inštitúcie

  • podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu a uľahčovať vyrovnaný rast medzinárodného obchodu
  • podporovať stabilitu výmenných kurzov, dohliadať na dodržiavanie devízových dohôd medzi členmi a predchádzať konkurenčnému znehodnoteniu meny
  • napomáhať vytváraniu mnohostranného platobného systému pri bežných transakciách medzi členmi a odstraňovať devízové obmedzenia, ktoré bránia rozvoju svetového obchodu
  • dočasne poskytovať členským krajinám s primeranými zárukami všeobecné zdroje MMF s cieľom korigovať nerovnováhu ich platobnej bilancie

MMF (na rozdiel od Svetovej banky) poskytuje pôžičky len na prekonanie problémov spojených s nerovnováhou platobnej bilancie, ktorá je často dôsledkom rôznych deformácií v ekonomickom systéme, či už štruktúrneho charakteru alebo chybnej makroekonomickej politiky. Pomoc sa poskytuje vždy s cieľom odstrániť príčiny ťažkostí, aby daná krajina potrebovala finančnú pomoc zo strany MMF iba dočasne.

Orgány MMF

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán MMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Rada guvernérov prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti MMF. Schádza sa obvykle raz ročne (na výročných zasadaniach MMF a Svetovej banky). Rada guvernérov delegovala veľký rozsah svojich právomocí na Výkonnú radu, ktorá je jej stálym výkonným orgánom.

Medzinárodný menový a finančný výbor (International Monetary and Financial Committee - IMFC) sa schádza dvakrát ročne, aby posúdil kľúčové problémy týkajúce sa medzinárodného menového systému. Do septembra 1999 pracoval pod názvom Dočasný výbor (Interim Committee). Výbor pre rozvoj (Development Committee) je spoločný výbor Rady guvernérov MMF a Svetovej banky. Jeho úlohou je radiť a podávať správy guvernérom členských krajín o všetkých otázkach týkajúcich sa rozvojových krajín.

Výkonná rada (Executive Board) pozostáva z 24 výkonných riaditeľov. Zaoberá sa širokou paletou politických, operatívnych a administratívnych otázok vrátane dohľadu nad kurzovou politikou členských krajín, zabezpečovania finančnej pomoci MMF členským krajinám a riešenia systémových problémov globálnej ekonomiky.

Generálny riaditeľ (Managing Director) je predsedom Výkonnej rady a zároveň najvyšším riadiacim pracovníkom v organizačnej štruktúre MMF. Volí sa na päťročné obdobie a môže byť zvolený niekoľkokrát za sebou. Od 5. júla 2011 je generálnou riaditeľkou MMF Christine Lagarde (Francúzsko).

Mena SDR

SDR (Special Drawing Rights - Zvláštne práva čerpania) bol vytvorený ako umelá menová jednotka v júli 1969. Používa sa ako medzinárodné rezervné aktívum a zároveň ako účtovná jednotka. Slúži len pre členské štáty MMF a niekoľko ďalších určených inštitúcií (napr. Svetová banka a Banka pre medzinárodné zúčtovanie). SDR tvorí v súčasnosti kôš 5 mien (USD, EUR, JPY, GBP, CNY).

Členská kvóta a hlasovacie práva

Základným prvkom finančných a organizačných vzťahov členskej krajiny k MMF je členská kvóta (vyjadrená v SDR), ktorá je určená na základe ekonomickej pozície členskej krajiny voči ostatným členom MMF. Členská kvóta vyjadruje výšku príspevku každej krajiny do všeobecných zdrojov MMF a použiteľných rezerv, určuje podiel členskej krajiny na alokácii SDR a zároveň množstvo finančných zdrojov, ktoré môže krajina čerpať z MMF. Od veľkosti členskej kvóty je závislá výška členských hlasov, ktoré určujú hlasovacie právo členskej krajiny pri rôznych politických a operatívnych rozhodnutiach MMF.

Slovenská republika a MMF

Československá republika (ČSR) bola zakladajúcim členom MMF, pričom v roku 1954 bolo členstvo ČSR v MMF prerušené. Česká a Slovenská Federatívna republika (ČSFR) obnovila svoje členstvo v MMF dňa 20. septembra 1990 podpísaním Dohody o MMF (Zákon č. 500/1992 Zb.). V súvislosti s rozdelením ČSFR na 2 samostatné republiky získali od 1. januára 1993 nástupníctvo v MMF obidve krajiny.

Delimitáciou pasív bývalej ČSFR Slovenská republika získala pôžičku Stand-by a pôžičku Contingency a Compensatory Financing Facility (CCFF). Počas prvých dvoch rokoch existencie samostatnej SR sa jej záväzky voči MMF rozšírili o ďalšie dve pôžičky - pôžičku Systemic Transformation Facility (STF) a pôžičku Stand-by II. Na základe uznesenia vlády SR a rozhodnutia Bankovej rady NBS bolo koncom októbra 2000 realizované predčasné splatenie pôžičky Systemic Transformation Facility, čím SR splatila všetky finančné záväzky voči MMF.

Zameniteľnosť slovenskej koruny v rámci operácií na bežnom účte platobnej bilancie podľa článku VIII Dohody o MMF dosiahla Slovenská republika dňa 1. októbra 1995.

Od roku 2005 SR aktívne participuje na Finančnom transakčnom pláne MMF (FTP - Financial Transaction Plan). FTP je mechanizmus, prostredníctvom ktorého ekonomicky silné členské krajiny MMF požičiavajú finančné prostriedky členským krajinám s problematickou platobnou bilanciou.

Dňa 4. septembra 2013 vstúpila do platnosti bilaterálna dohoda, na základe ktorej SR poskytne pôžičku MMF do výšky ekvivalentu 1,56 mld. EUR. Táto dohoda je súčasťou záväzku Európskej únie poskytnúť MMF finančnú pomoc vo výške 150 mld. EUR. Okrem SR má MMF podpísané bilaterálne dohody o pôžičke a o odkúpení cenných papierov s viacerými členskými štátmi MMF. NBS plní úlohu agenta a kontaktnej osoby vo vzťahu k tejto bilaterálnej dohode s MMF.

V rámci všeobecnej alokácie boli v prospech SR v auguste 2009 pripísané prostriedky vo výške cca. 265 mil. SDR a v rámci špeciálnej alokácie v septembri 2009 prostriedky vo výške 75,5 mil. SDR. (Aktuálnu výšku SDR v držbe SR možno nájsť TU)

MMF uskutočňuje s každou členskou krajinou pravidelne na ročnej báze konzultácie podľa čl. IV. Dohody o MMF. Cieľom týchto konzultácií je posúdiť stav ekonomiky a predložiť odporúčania pre ďalší vývoj.

Funkciu guvernéra MMF za SR vykonáva guvernér NBS Jozef Makúch a za jeho alternáta bol menovaný štátny tajomník MF SR.

Slovenská republika je súčasťou stredo- a východoeurópskej konštituencie v MMF spolu s Rakúskom, Bieloruskom, Českou republikou, Kosovom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom. Konštituenčná dohoda bola podpísaná v júli 2012 s platnosťou na 10 rokov. Od 1. novembra 2016 je výkonnou riaditeľkou za stredo- a východoeurópsku konštituenciu v MMF Michaela Erbenová (Česká republika).

Zástupcom SR v MMF je Eduard Hagara, ktorý pôsobí v MMF vo funkcii senior poradcu výkonného riaditeľa.

V súčasnosti je členská kvóta SR určená vo výške 1 001,0 mil. SDR, na základe čoho má SR v MMF pridelených 11 230 hlasov.

Bližšie informácie k aktivitám MMF vo vzťahu k SR:

http://www.imf.org/external/country/SVK/index.htm

Aktualizované: marec 2016