Európska banka pre obnovu a rozvoj

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) je nadnárodnou rozvojovou bankou, ktorá bola založená 15. apríla 1991 s cieľom podporiť transformáciu krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu na demokratické spoločnosti a trhovo orientované ekonomiky.

Poslaním EBRD je podporovať otvorené, trhovo orientované ekonomiky a súkromné a podnikateľské iniciatívy vo viac ako 30 krajinách - od strednej Európy, cez severnú Afriku až po centrálnu Áziu - a to formou poradenskej činnosti a financovania projektov najmä v súkromnom sektore. Banka má hlavné sídlo v Londýne a zastúpenie vo viac ako 40 krajinách.

Akcionármi EBRD je 66 členských krajín z piatich kontinentov, Európska únia a Európska investičná banka. Celková výška upísaného základného imania k 30.6.2017 je 29,7 mld. eur; z toho 6,2 mld. eur je splatený kapitál a 23,5 mld. eur predstavuje kapitál splatný na požiadanie.

Orgány EBRD
Najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov (Board of Governors), v ktorej je prostredníctvom delegovaného guvernéra a alternáta guvernéra individuálne zastúpená každá členská krajina, Európska únia a Európska investičná banka. Rada guvernérov, ktorá spravidla zasadá raz ročne, prijíma najmä rozhodnutia o členstve v banke a o zmenách základného kapitálu, schvaľuje účtovnú závierku, výšku rezerv a rozdelenie zisku a vymenúva riaditeľov a prezidenta banky.

Rada guvernérov delegovala väčšinu svojich právomocí na Radu riaditeľov (Board of Directors), ktorá zodpovedá za strategické riadenie banky, schvaľuje pravidlá finančných aj nefinančných operácií banky, ako aj konkrétne projekty vrátane pôžičiek, záruk, priamych investícií, a technickej pomoci. Tvorí ju 24 výkonných riaditeľov menovaných na tri roky jednotlivými konštituenciami, ktoré predstavujú členské krajiny alebo zoskupenia členských krajín.

Operatívnu činnosť banky pod vedením Rady riaditeľov riadi prezident. Od roku 2012 je prezidentom EBRD Sir Suma Chakrabarti, ktorý bol v roku 2016 znovuzvolený na svoje druhé funkčné obdobie.

Členstvo SR v EBRD
Slovenská republika je členom EBRD od 1. januára 1993. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku (SR) v EBRD vykonáva minister financií SR Peter Kažimír, jeho alternátom je guvernér NBS Jozef Makúch. Celková výška upísaného kapitálu Slovenska je 128,07 mil. eur.

Slovenská republika je súčasťou multinárodnej konštituencie spolu s Českou republikou, Maďarskom, Chorvátskom (od roku 1994) a Gruzínskom (od roku 2011).

Slovenská republika je súčasťou multinárodnej konštituencie spolu s Českou republikou, Maďarskom, Chorvátskom (od roku 1994) a Gruzínskom (od roku 2011). V súčasnosti je vo funkcii výkonnej riaditeľky Klára Król (Česká republika) a vo funkcii alternáta riaditeľa László Havas (Maďarsko). Slovenská republika má svoje stále zastúpenie prostredníctvom funkcie poradcu výkonného riaditeľa našej konštituencie, ktorým je v súčasnej dobe Mário Virčík.

Aktivity EBRD v SR
EBRD realizovala na Slovensku doteraz 133 projektov v hodnote približne 2,34 mld. eur. Ku koncu júla 2017 bolo naďalej aktívnych 33 projektov vo výške 420 miliónov eur. EBRD na Slovensku podporuje najmä finančné sprostredkovanie pre malé a stredné podniky a malé obce, investície do infraštruktúry, energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti, ako aj cezhraničnú spoluprácu a investície.

Donorské aktivity SR v EBRD
Slovensko je v EBRD nielen recipientom, ale aj donorom. V roku 2015 Slovenská republika schválila financovanie vo výške približne 3,1 milióna eur, z toho po 1 milióne eur na Rámcový dialóg o iniciatíve pre trvalo udržateľné zdroje (Sustainable Resource Initiative Policy Dialogue Framework) a Rámcový nástroj pre infraštruktúru pre komunálnu a environmentálnu infraštruktúru (Municipal and Environmental Infrastructure TC Framework Facility). Slovensko je aktívne aj v dvoch fondoch viacerých donorov EBRD, a to v iniciatíve Investičný rámec pre západný Balkán (Western Balkans Investment Framework) a fondu Východoeurópskeho partnerstva v oblasti energetickej účinnosti a životného prostredia (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - E5P).

Kancelária EBRD na Slovensku

EBRD Bratislava Office
Europeum Business Centre
Suché mýto 1
811 03 Bratislava

Tel: +421 2 5910 1700
Vedúci kancelárie: Graeme Hutchinson

Použitý zdroj: www.ebrd.com