Banka pre medzinárodné zúčtovanie

Bank for International Settlements (BIS)

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) so sídlom v Bazileji, Švajčiarsku, je najstaršou medzinárodnou finančnou organizáciou na svete a najvýznamnejším centrom medzinárodnej spolupráce centrálnych bánk. Členmi a zároveň akcionármi BIS je v súčasnosti 60 centrálnych bánk krajín, ktoré spolu tvoria približne 95 % svetového HDP.

Hlavným poslaním BIS je „pomáhať centrálnym bankám v ich snahe o menovú a finančnú stabilitu, podporovať medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach a pôsobiť ako banka centrálnych bánk“. BIS je zároveň renomovanou výskumnou inštitúciou najmä v oblasti ekonomických analýz a štatistiky.

BIS bola založená 17. mája 1930 na základe medzinárodnej zmluvy „The Hague Agreements of 1930” so zámerom riadiť finančné operácie spojené s povojnovými reparáciami v zmysle Versaillskej zmluvy (Treaty of Versailles) z roku 1919. Od svojho začiatku však BIS bola aj miestom technickej spolupráce centrálnych bánk (vrátane správy rezerv, devízových transakcií, vkladov v zlate, a pod.) a miestom pravidelných stretnutí guvernérov a predstaviteľov centrálnych bánk.

Na pôde BIS bola iniciovaná aj spolupráca európskych centrálnych bánk na príprave a založení Európskeho menového systému EÚ. Európsky menový inštitút, predchodca Európskej centrálnej banky, sídlil v roku 1994 nakrátko v sídle BIS, pred svojím oficiálnym presťahovaním do Frankfurtu.

Okrem hlavného sídla v Bazileji má BIS ešte dve regionálne zastúpenia - v Hongkongu a v Mexiko City.

Základné imanie banky je denominované v SDR (Special Drawing Rights - zvláštne práva čerpania), má hodnotu približne 700 mil. SDR a predstavuje akciový kapitál upísaný výlučne členskými centrálnymi bankami. Celková bilančná hodnota BIS bola na konci fiškálneho roka 2017 (marec 2017) 242,2 mld. SDR, čo je približne 306,8 mld. eur.

Činnosť BIS
BIS podporuje celosvetovú menovú a finančnú stabilitu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi centrálnymi bankami, orgánmi bankového dohľadu a medzinárodnými finančnými inštitúciami. BIS je zároveň kľúčovou protistranou v medzinárodných finančných operáciách centrálnych bánk, najmä v oblasti správy devízových rezerv.

V rámci BIS funguje viacero výborov, inštitútov a odborných fór, ktoré vypracúvajú analýzy, rámcové pravidlá a odporúčania pre členské centrálne banky:

  • Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision) predstavuje fórum pre pravidelnú spoluprácu v oblasti bankového dohľadu, vytvára štandardy pre činnosť obozretného bankového dohľadu a dohliada na ich dodržiavanie so zámerom posilniť stabilitu medzinárodného bankovníctva. Medzi ciele výboru patrí zvyšovanie povedomia o kľúčových otázkach bankového dohľadu a kvality bankového dohľadu na celom svete.
  • Výbor pre globálny finančný systém (Committee on the Global Financial System) sleduje vývoj na svetových finančných trhoch a na základe analýz vypracúva strategické odporúčania pre guvernérov centrálnych bánk zamerané na zlepšenie fungovania finančných trhov a globálneho finančného systému.
  • Výbor pre platobné a trhové infraštruktúry (Committee on Payment and Market Infrastructures) monitoruje a analyzuje vývoj platobných a zúčtovacích systémov a pripravuje návrhy štandardov v tejto oblasti. Je fórom pre spoluprácu centrálnych bánk v oblasti dohľadu a prevádzkových činností vrátane služieb poskytovaných centrálnymi bankami.
  • Výbor pre trhy (Markets Committee), pôvodne známy ako Výbor pre zlato a devízy (Committee on Gold and Foreign Exchange), monitoruje činnosť devízových trhov a analyzuje aktuálne dianie a dlhodobejšie trendy, ktoré môžu mať dopad na fungovanie finančných trhov a činnosti centrálnych bánk.
  • Fórum riadenia centrálnych bánk (Central Bank Governance Forum) bolo založené v rámci BIS s cieľom posilniť dobrý systém správy a riadenia centrálnych bánk ako verejných inštitúcií. Fórum spracováva, analyzuje a rozširuje medzi centrálnymi bankami informácie týkajúce sa riadenia centrálnych bánk a organizačných opatrení.
  • Výbor Irvinga Fishera pre štatistiku centrálnych bánk (Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics) predstavuje diskusné fórum najmä pre ekonómov a štatistikov centrálnych bánk zamerané na štatistické otázky v sfére záujmu centrálnych bánk.
  • Prostredníctvom Inštitútu finančnej stability (Financial Stability Institute) BIS napomáha posilňovať povedomie a znalosť štandardov a postupov v oblasti bankového dohľadu v celosvetovom meradle a poskytuje technickú pomoc pri ich pri ich implementácii.

BIS hostí sekretariáty niekoľkých nezávislých organizácií, s ktorými úzko spolupracuje: Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board), Medzinárodná asociácia poisťovateľov vkladov (International Association of Deposit Insurers) a Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu nad poistením (International Association of Insurance Supervisors).

Orgány BIS
Všetky členské centrálne banky sú zastúpené na Valnom zhromaždení BIS (General Meeting). Výročné valné zhromaždenie (Annual General Meeting) zvyčajne rozhoduje o rozdelení dividend a zisku BIS, schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku banky a rozhoduje o nezávislom audítorovi BIS.

Rada riaditeľov (Board of Directors) určuje strategické a koncepčné smerovanie banky, dohliada na činnosť vrcholového manažmentu banky a vykonáva špecifické úlohy vyplývajúce zo Stanov BIS. Radu riaditeľov tvoria guvernéri členských centrálnych bánk z krajín podľa kľúča určeného v Stanovách BIS.

Operatívne činnosti banky riadi vrcholový manažment (BIS Management) pod vedením generálneho riaditeľa (General Manager). Vrcholový manažment banky pripravuje a prijíma rozhodnutia týkajúce sa obchodných činností a bankových operácií BIS, ako aj politiky banky v oblasti rozpočtu a personálneho obsadenia.

Národná banka Slovenska a BIS
V roku 1930 sa členom BIS stala Národná banka československá (od roku 1950 Štátna banka československá) ako centrálna banka Československej republiky. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1993 sa členský podiel v BIS rozdelil medzi nástupnícke centrálne banky: Národnú banku Slovenska a Českú národnú banku.

Guvernér NBS sa zúčastňuje na pravidelných zasadnutiach guvernérov členských centrálnych bánk, ktoré sa konajú spravidla raz za dva mesiace a sú platformou na diskusie o globálnom ekonomickom a finančnom vývoji, o aktuálnych otázkach medzinárodného finančného systému, menovej a finančnej stability, dohľadu nad finančným trhom a riadenia centrálnych bánk.

NBS spolupracuje s BIS na rôznych úrovniach a je zastúpená vo viacerých výboroch a pracovných skupinách, napr. v Pracovnej skupine pre menovú politiku v strednej a východnej Európe (BIS Working Party on Monetary Policy in Central and Eastern Europe) a vo Výbore Irvinga Fishera pre štatistiku centrálnych bánk (Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics).

Použitý zdroj: www.bis.org