Medzinárodné vzťahy

Národná banka Slovenska kladie v medzinárodnej sfére dôraz na integráciu a spoluprácu v rámci európskych štruktúr. Od vstupu SR do Európskej únie (EÚ) dňa 1. mája 2004 je NBS členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a guvernér NBS je členom Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB). Od 1. januára 2009, kedy bola v SR zavedená spoločná európska mena, sa NBS stala súčasťou Eurosystému a guvernér získal členstvo v Rade guvernérov ECB. NBS má možnosť vstupovať nepriamo do rozhodovacieho procesu orgánov EÚ, a to vo vybraných výboroch a pracovných skupinách Rady EÚ a Európskej komisie a Komisie pre záležitosti EÚ.

Ako orgán zodpovedný za integrovaný dohľad nad finančným trhom v SR sa NBS zapája aj do aktivít Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS), ktorý vznikol k 1. januáru 2011 zriadením nových orgánov v makroprudenciálnej a mikroprudenciálnej oblasti. Makroprudenciálne kompetencie boli zverené Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB), pričom na zasadaniach Generálnej rady ESRB sa bude zúčastňovať guvernér NBS. Na mikroprudenciálnej úrovni NBS participuje na činnosti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Uvedené európske orgány dohľadu (ESAs) nahradili k 1. januáru 2011 tzv. 3L3 výbory (CEIOPS, CEBS, CESR).

Národná banka Slovenska zohráva aktívnu úlohu v množstve medzinárodných ekonomických, finančných a iných inštitúcií. Guvernér NBS zastáva funkciu guvernéra za SR v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) a je alternátom guvernéra za SR v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR). Viceguvernér NBS je alternátom guvernéra v Svetovej banke. Národná banka Slovenska je členom medzinárodných inštitúcií zameraných na spoluprácu v oblasti dohľadu nad finančným trhom (BIS, IOPS, IOSCO, IAIS). NBS sa aktívne zapája aj do činnosti iných medzinárodných organizácií (napr. OECD).

Okrem toho sa Národná banka Slovenska angažuje v poskytovaní technickej pomoci na bilaterálnej úrovni ako aj v rámci regionálnych projektov ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami.