Medzinárodné vzťahy

Národná banka Slovenska v rámci svojho mandátu participuje v medzinárodných organizáciách a fórach na regionálnej aj globálnej úrovni. V niektorých inštitúciách sa NBS priamo podieľa na tvorbe politík a pravidiel v oblasti menovej politiky a finančného trhu. V iných organizáciách sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnom dialógu k témam makroekonomiky a hospodárskych politík s dôrazom na menovú politiku a finančné trhy.

NBS je tiež aktívna v oblasti výmeny poznatkov a praktických skúseností s výkonom svojho mandátu s centrálnymi bankami viacerých krajín.

» Európska únia (EÚ), Európska centrálna banka (ECB),
   Európsky systém centrálnych bánk (ESCB), OLAF

» Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

» Medzinárodný menový fond (MMF)

» Svetová banka (SB)

» Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)

» Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

» Technická pomoc