Kontakty

Adresa ústredia: Telefón: 02/5787 1111
Národná banka Slovenska
Fax:        02/5787 1100
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Expozitúry: Zoznam a adresy

Pokladničné hodiny centrálnej pokladnice ústredia NBS pre verejnosť:
pondelok - piatok: 7.30 h – 12.00 h

Podateľňa:
pondelok - štvrtok:
piatok:
8.00 h - 16.00 h
8.00 h - 14.45 h
SWIFT:
Telex:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
NBSB SK BX
93346
92773
30844789
2020815654
SK2020815654


Číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516
Číslo účtu pre úhradu príspevkov spoločnosti: IBAN: SK12 0720 0000 0000 0000 2508

E-mailové kontakty:
Kontakt pre verejnosť:
Webová stránka - technické pripomienky:
Žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií:
Kontakt len pre médiá:

Múzeum mincí a medailí Kremnica:
Knižnica:
Redakcia časopisu BIATEC:
Voľné pracovné miesta:
Archív:

info[at]nbs.sk
webmaster[at]nbs.sk
infozakon[at]nbs.sk
press[at]nbs.sk

muzeum[at]nbs.sk
centralna.kniznica[at]nbs.sk
biatec[at]nbs.sk
kariera[at]nbs.sk
archiv@nbs.sk


Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.

Doručovanie podaní v elektronickej podobe
NBS prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:
- Textové súbory - docx, rtf, odt, xlsx, ods, txt, html, pdf
- Grafické súbory - jpg, tiff, png
- Audio a video súbory - mp3, mp4
- Kompresia súborov - zip
- Kontajner údajov - xml
- Dokumenty podpísané elektronickým podpisom - asics, scs, asice, sce, xzep, zep

NBS považuje za nedoručený taký záznam, ktorý
- obsahuje škodlivý kód alebo škodlivý počítačový program,
- nie je možné zobraziť používateľsky zrozumiteľným spôsobom (záznam je šifrovaný, poškodený a podobne),
- je vyhotovený v inom dátovom formáte ako je uvedené.

Odosielateľ chybného elektronického záznamu bude o tejto skutočnosti informovaný v prípade, ak z elektronickej zásielky bude možné zistiť jeho elektronickú adresu.