Ing. Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček pracoval v Národnej banke Slovenska od roku 2010 vo funkcii výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom. Od 1. januára 2017 riadi úsek obozretného dohľadu. Do jeho pôsobnosti spadá dohľad nad bankovníctvom, trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením a taktiež dohľad na makroúrovni.

V Európskej centrálnej banke pôsobí ako člen Rady pre dohľad ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Zastupuje Národnú banku Slovenska v Rade orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a taktiež v Generálnej rade Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).  

Od roku 2004 pracoval na Ministerstve financií SR, kde šesť rokov zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu. V jeho kompetencii bola tvorba politík, koncepcií a regulácie pre oblasť bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu a implementácia európskych smerníc v oblasti finančných služieb. Zastupoval Slovenskú republiku vo viacerých výboroch na medzinárodnej úrovni.

V rokoch 2004 a 2005 pôsobil ako člen Rady Úradu pre finančný trh.

Vláda Slovenskej republiky vymenovala Vladimíra Dvořáčka za člena Bankovej rady od 2. apríla 2014 a opätovne po skončení funkčného obdobia od 3. apríla 2019.

Vladimír Dvořáček vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne jazyk ruský a nemecký. Je ženatý, má dve deti.

Začiatok funkčného obdobia: Dňa 19. februára 2014 vymenovala vláda Slovenskej republiky Vladimíra Dvořáčka za člena Bankovej rady NBS s účinnosťou od 2. apríla 2014. Dňa 20. februára 2019 vymenovala vláda Slovenskej republiky Vladimíra Dvořáčka za člena Bankovej rady NBS na ďalšie funkčné obdobie s účinnosťou od 3. apríla 2019.

Koniec funkčného obdobia: 3. apríl 2025