RNDr. Karol Mrva

Narodil sa 14.10.1958 v Pustých Úľanoch.

V roku 1982 ukončil Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,  kde v roku 1984 získal titul doktor prírodovedy (RNDr.).

Po absolvovaní štúdií až do roku 1991 pracoval najmä v oblasti  automatizovaných systémov riadenia (Tesla Piešťany, Datasystém Žilina, VUMAT Žilina).

V roku 1991 bol  na základe absolvovania konkurzu organizovaného v spolupráci so Svetovou bankou prijatý na Ústredie Štátnej banky Československej (ŠBČS) v Prahe, kde pracoval v oblasti správy devízových rezerv. V októbri 1992 prešiel pracovať do Ústredia ŠBČS pre SR v Bratislave s cieľom zabezpečiť správu devízových rezerv po založení Národnej banky Slovenska. Po jej vzniku postupne prešiel viacerými pracovnými pozíciami.

Od februára 1996  zastával post vrchného riaditeľa Obchodno-devízového úseku a v decembri 2000 bol prvýkrát vymenovaný za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska a následne v januári 2007.

Od apríla do novembra  2006  bol poverený riadením úsekov viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Vláda Slovenskej republiky ho vymenovala za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska s účinnosťou od 1. júna 2012 a opätovne po skončení funkčného obdobia od 2. júna 2017.

V priebehu rokov 1996 - 2000 bol predsedom Rady fondu ochrany vkladov.

V rokoch 2003 - 2011 zastupoval Slovenskú republiku ako člen bankových rád Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu a  Medzinárodnej investičnej banky.

Je predsedom Rady fondu ochrany vkladov, podpredsedom Rady pre riešenie krízových situácií, členom Stáleho riadiaceho výboru pre otázky finančnej stability a pre riešenie kríz finančného trhu, pozorovateľom v rámci Výboru pre riadenie dlhu a likvidity pri MF SR a členom Výboru pre SEPA .

Počas svojho pôsobenia absolvoval viaceré odborné stáže, zúčastnil sa na viacerých seminároch  a  kongresoch, usporiadaných MMF, Svetovou bankou, ECB, národnými centrálnymi bankami a mnohými významnými finančnými inštitúciami. Takisto viackrát vystupoval na odborných konferenciách v SR i v zahraničí.

Karol Mrva je v súčasnosti výkonným  riaditeľom pre riadenie rizika, vysporiadanie bankových operácií, platobné systémy a peňažnú hotovosť Národnej banky Slovenska. Okrem toho je členom High-level Group pre trhové infraštruktúry Eurosystému.

Aktívne ovláda jazyk anglický, pasívne nemecký a ruský jazyk.

Karol Mrva je ženatý a má tri deti.

Začiatok funkčného obdobia: Dňa 23. mája 2012 vymenovala vláda Slovenskej republiky Karola Mrvu za člena Bankovej rady NBS s účinnosťou od 1. júna 2012. Dňa 3. mája 2017 vymenovala vláda Slovenskej republiky Karola Mrvu za člena Bankovej rady NBS na ďalšie funkčné obdobie s účinnosťou od 2. júna 2017.

Koniec funkčného obdobia: 2. jún 2023