Člen bankovej rady

Vladimír Dvořáček

Dátum narodenia: 21. jún 1963
Miesto narodenia: Bratislava
Začiatok funkčného obdobia: 3. apríl 2019
Koniec funkčného obdobia: 3. apríl 2025


VzdelaniePracovné skúsenostiIné

Vzdelanie

Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
inžinier (Ing.)

Profesijný životopis

od 2017 člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu, od roku 2014 člen Rady pre dohľad ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM), člen Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a člen Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).
2014 – 2017 člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
2010 – 2014 Národná banka Slovenska, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
2004 – 2010 Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu.
Zastupovanie Slovenskej republiky vo viacerých výboroch orgánov Európskej únie a OECD.
2004 – 2005 Úrad pre finančný trh, člen Rady úradu za MF SR
1994 – 2004 Fond národného majetku SR
1992 – 1994 Codea, s.r.o.
1990 – 1992 Danubiaprint, š.p.
1985 – 1990 Slovenská polygrafia, š.p.

Iné

Vladimír Dvořáček zodpovedá v NBS za dohľad nad bankovníctvom, trhom cenných papierov, poisťovníctvom, dôchodkovým sporením a za dohľad na makroúrovni. Na Ministerstve financií SR zodpovedal za tvorbu politík, koncepcií a regulácie finančného trhu (oblasť bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu) a implementáciu európskych smerníc v oblasti finančných služieb.

Vladimír Dvořáček aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne jazyk ruský a nemecký.