Člen bankovej rady

Vladimír Dvořáček

Dátum narodenia: 21. jún 1963
Miesto narodenia: Bratislava
Začiatok funkčného obdobia: 3. apríl 2019
Koniec funkčného obdobia: 3. apríl 2025


VzdelaniePracovné skúsenostiIné

Vzdelanie

Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
inžinier (Ing.)

Profesijný životopis

od 1.3. 2020 člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability
2017-2020 člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku obozretného dohľadu
2017-2019 člen Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
od 2014 člen Rady pre dohľad ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (SSM)
2014 – 2017 člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
od 2011 člen Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
člen Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB).
od 2010 predseda dozornej rady Fondu ochrany vkladov
2010 – 2014 Národná banka Slovenska, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom
2004 – 2010 Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu.
Zastupovanie Slovenskej republiky vo viacerých výboroch orgánov Európskej únie a OECD.
2004 – 2006 Úrad pre finančný trh, člen Rady úradu za Ministerstvo financií SR
1994 – 2004 Fond národného majetku SR
1985 – 1994 Slovenská polygrafia, š.p., Danubiaprint, š.p., Codea, s.r.o.

Iné

Vladimír Dvořáček zodpovedá v NBS za dohľad nad bankovníctvom, trhom cenných papierov a za oblasť finančnej stability. Na Ministerstve financií SR zodpovedal za tvorbu politík, koncepcií a regulácie finančného trhu (oblasť bankovníctva, poisťovníctva a kapitálového trhu) a implementáciu európskych smerníc v oblasti finančných služieb.

Vladimír Dvořáček aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne jazyk ruský a nemecký.