Archív NBS

Archív Národnej banky Slovenska (NBS) je súčasťou oddelenia registratúry a archívu spolu s registratúrnym strediskom NBS, ktoré zabezpečuje predarchívnu starostlivosť pre NBS.

V rámci svojej činnosti spracúva a sprístupňuje uložené archívne fondy, vytvára archívne zbierky, buduje príručnú knižnicu, poskytuje informácie a konzultácie širokej odbornej či laickej verejnosti, vyvíja publikačnú činnosť a spolupracuje s archívmi doma i v zahraničí.

Bádateľský portál archívu NBS

Archív NBS