Archív NBS

Archív Národnej banky Slovenska (NBS) je súčasťou oddelenia registratúry a archívu spolu s registratúrnym strediskom NBS, ktoré zabezpečuje predarchívnu starostlivosť pre NBS.

V rámci svojej činnosti spracúva a sprístupňuje uložené archívne fondy, vytvára archívne zbierky, buduje príručnú knižnicu, poskytuje informácie a konzultácie širokej odbornej či laickej verejnosti, vyvíja publikačnú činnosť a spolupracuje s archívmi doma i v zahraničí.

Pre verejnosť je sprístupnený Bádateľský portál archívu NBS, kde záujemcovia o históriu peňažníctva nájdu spracovaný prehľad informácií o väčšine peňažných inštitúcií, ktorých fondy archív uchováva. Mozaiku dopĺňajú stručné životopisy historických osobností slovenského peňažníctva, informácie o aktivitách archívu a službách pre verejnosť. Portál umožňuje vyhľadávať informácie o dokumentoch v archíve a elektronicky si zarezervovať termín návštevy bádateľne archívu.

Bádateľský portál archívu NBS

Archív NBS