Makroekonomická databáza

Frekvencia a transformácie:
Databáza poskytuje ročné údaje (A), kvartálne údaje (Q) a mesačné údaje (M). Tiež poskytuje rôzne transformácie dát na základe definovanej frekvencie. Napríklad pri zadaní kvartálnej frekvencie dát je možné zvoliť nasledujúce transformácie: medzikvartálnu zmenu (QoQ - porovnanie s predchádzajúcim štvrťrokom zo sezónne očistených údajov) a medziročnú zmenu (YoY - porovnanie s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka).

Popis časového radu
Za názvom jednotlivého ukazovateľa sa v zátvorke nachádza podrobnejší popis časového radu. Abecedný zoznam použitých skratiek je dostupný nižšie (viď zoznam).

Zdroj údajov
Zdrojovými údajmi sú úrovňové ukazovatele rôznych štatistických, domácich a medzinárodných inštitúcií (viď zoznam), z ktorých sú následne Národnou bankou Slovenska odvodené dynamiky, reálne veličiny, atď. Pri dátach zverejnených v databáze bez výpočtového kalkulačného zásahu NBS je ako zdroj uvedená príslušná inštitúcia, ktorá uvedený ukazovateľ zverejňuje. V prípade, že zo zdrojových (úrovňových) údajov NBS vypočítava rôzne transformácie (napr. medzimesačnú dynamiku), je ako zdroj uvedené NBS calculation (výpočet NBS). Vplyvom zaokrúhľovania môžu vzniknúť pri týchto transformáciách isté rozdiely v porovnaní s oficiálnymi stránkami zdrojových inštitúcií.

Aktualizácia databázy sa uskutočňuje spravidla nasledujúci deň po zverejnení jednotlivých ukazovateľov podľa kalendárov publikovania a nemusí preto vždy korešpondovať s údajmi zdrojovej inštitúcie v prípade, ak tieto robia priebežné revízie dát aj mimo zverejnených kalendárov publikovania.

Vyberte si druh hlavného filtra:


Vybrali ste:
Zmazať pôvodný výber
Načítavam údaje, moment.

V prípade, že zvolený časový rad sa v grafe nezobrazí, pre zvolenú frekvenciu dáta nie sú k dispozícii, prípadne sa na uvedených časových radoch pracuje.

Abecedný zoznam použitých skratiek
Skratka Vysvetľujúci text
% percent
% of Export percent z celkového exportu
% of GDP percent z celkového hrubého domáceho produktu
% of potential output percent z celkového potenciálneho produktu
% of total percentuálny podiel z celku
% p.a. percent za rok
%/100 stotina z percenta
promile
absolute change absolútna zmena
annual medziročný (á)
AT Rakúsko
average=100 priemer=100
balances saldá odpovedí
BE Belgicko
benchmark=50 benchmark
cash hotovostné plnenie
CG ústredná štátna správa
contribution in percentage points príspevok v percentuálnych bodoch
CZ Česká republika
DE Nemecko
EA Eurozóna
EAexDE Eurozóna bez Nemecko
ES Španielsko
Eur eur
EUR/m2 cena v eurách za meter štvorcový
FR Francúzsko
GDP Hrubý domáci produkt
GG verejná správa
Government consolidated gross debt hrubý konsolidovaný dlh verejnej správy
gross data pôvodné údaje
hours/employee Počet odpracovaných hodín na zamestnanca
HU Maďarsko
CH Švajčiarsko
change in balances rozdiel sáld odpovedí
index index
index 1982=100 priemerný index v roku 1982 = 100
index 1982-84=100 priemer rokov 1982 až 1984 = 100
index 1993M1=100 index január 1993 = 100
index 1993Q1=100 priemerný index prvého štvrťroka 1993 = 100
index 2005=100 priemerný index v roku 2005 = 100
index 2007=100 priemerný index v roku 2007 = 100
index 2010=100 priemerný index v roku 2010 = 100
index Dec 2000=100 index december 2000 = 100
index Dec 2009=100 index december 2009 = 100
index Dec 2010=100 index december 2010 = 100
index of deflated turnover index deflovaný obratom
IT Taliansko
LG miestna samospráva
long-term average=100 dlhodobý priemer=100
mil. Eur milióny eur
mil. Eur (FOB) milióny eur (FOB)
mil. kg milióny kilogramov (tisíce ton)
mil. of hours milióny hodín
mil. of persons milióny osôb
milion of USD milióny amerických dolárov
monthly average mesačný priemer
n nominálny
Net lending (+)/Net borrowing (-) čisté pôžičky (+)/ čisté výpožičky (-)
Net lending (+)/Net borrowing (-) under the EDP čisté pôžičky (+)/ čisté výpožičky (-) pre účely procedúry nadmerného deficitu
NL Holandsko
nsa sezónne neočistené
p.p. percentuálne body
p.p./100 percentuálne body / 100
PL Poľsko
points body
ppy ceny predchádzajúceho roka
quarterly average štvrťročný priemer
r reálny
rating rating
ratio pomer
sa, index sezónne očistený index
saldo saldo
SB štátny rozpočet
SE Švédsko
SK Slovensko
SKK/1000ITL Bilaterálny výmenný kurz SKK/1000ITL
SKK/100BEF Bilaterálny výmenný kurz SKK/100BEF
SKK/100ESP Bilaterálny výmenný kurz SKK/100ESP
SKK/100HUF Bilaterálny výmenný kurz SKK/100HUF
SKK/ATS Bilaterálny výmenný kurz SKK/ATS
SKK/CNY Bilaterálny výmenný kurz SKK/CNY
SKK/CZK Bilaterálny výmenný kurz SKK/CZK
SKK/DEM Bilaterálny výmenný kurz SKK/DEM
SKK/FRF Bilaterálny výmenný kurz SKK/FRF
SKK/GBP Bilaterálny výmenný kurz SKK/GBP
SKK/KRW Bilaterálny výmenný kurz SKK/KRW
SKK/NLG Bilaterálny výmenný kurz SKK/NLG
SKK/PLN Bilaterálny výmenný kurz SKK/PLN
SKK/RUB Bilaterálny výmenný kurz SKK/RUB
SKK/USD Bilaterálny výmenný kurz SKK/USD
SR Slovenská republika
SSF fondy sociálneho zabezpečenia
swda Údaje očistené o sezónne vplyvy a počet pracovných dní
thousand cars tisíce áut
thousands tisíce
thousands hours tisíce hodín
thousands of persons tisíce osôb
UA Ukrajina
UK Spojené kráľovstvo
US Spojené štáty
USD Americký dolár
wda Údaje očistené o počet pracovných dní
Zdrojové inštitúcie
Skratka Vysvetľujúci text
Act No. 663/2007+B2:B38 Coll. on the minimum wage Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 Zbierky zákonov
ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Bureau of Labor Statistics Úrad práce (USA)
CBR Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
CF Consensus Forecast
COFOG Klasifikácia funkcií vlády
EC Európska komisia
ECB Európska centrálna banka
ESA Európsky systém národných a regionálnych účtov
Eurostat Európsky štatistický úrad
Federal Reserve Bank Federálna rezervná banka
Fitch Ratings Ratingová agentúra Fitch
Ifo Institute Ifo inštitút pre ekonomický výskum
IMF Medzinárodný menový fond
Institute for Supply management Asociácia Institute for Supply Management (Spojené štáty)
Japan Credit Rating Agency Ratingová agentúra Japan Credit Rating Agency
LFS Výberové zisťovanie pracovných síl
Military social security office Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Ministry of interior Ministerstvo vnútra
MoF Ministerstvo financií
Moody’s Ratingová agentúra Moody’s
MSS Mesačné štatistické výkazníctvo Štatistického úradu SR
NAIRU Miera nezamestnanosti neakcelerujúca infláciu
NBS Národná banka Slovenska
NBS calculations výpočty Národnej banky Slovenska
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
QSS Štvrťročné štatistické výkazníctvo Štatistického úradu SR
Rating and Investment Information Ratingová agentúra Rating and Investment Information
Reuters Reuters
SASS Slovenská asociácia správcovských spoločností
SIC Sociálna poisťovňa
SO SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
Standard & Poor’s Ratingová agentúra Standard & Poor’s
Treasury Systém Štátnej pokladnice
UPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
US Department of Commerce Ministerstvo obchodu (USA)
ZEW Centrum pre európsky hospodársky výskum

Prebieha aktualizácia dát, nie je možné vykresliť graf. Skúste to prosím neskôr.