Makroekonomická databáza

Makroekonomická databáza bola pôvodne vybudovaná pre interné účely niektorých odborných útvarov NBS s cieľom vytvoriť spoločnú pracovnú platformu a centralizovať analytické časové rady v čo najdetailnejšej štruktúre. Následne vznikla myšlienka poskytnúť tento produkt pre využitie aj širokej verejnosti, zo začiatku ako testovaciu verziu.

Pripomienky, resp. podnety k makroekonomickej databáze (ktoré sa budú v pravidelných cykloch prehodnocovať) je možné zasielať na adresu makroekonomickadatabaza[at]nbs.sk.

Databáza je rozdelená do ôsmich zvoliteľných základných oblastí makroekonomických ukazovateľov: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh.

Pre vyšší komfort a zohľadnenie rôznych potrieb užívateľov je databáza konštruovaná v dvoch podobách: v stromovej štruktúre a cez dátový filter. V obidvoch prípadoch sú zvolené údaje prezentované v tabuľkovej a grafickej podobe a dajú sa stiahnuť do dátového formátu.

Databáza bola z dôvodu pôvodného interného analyticko-prognostického využitia navrhnutá v excelovskom prostredí a v anglickom jazyku pri použití rôznych pracovných skratiek (ich zoznam je ďalej uvedený).


Vstup do databázy