Menová politika

Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Zabezpečovanie cenovej stability je najdôležitejší spôsob, ako môže menová politika podporovať vytváranie priaznivého ekonomického prostredia a zabezpečovanie plnej zamestnanosti.

V súvislosti s plnením hlavnej úlohy NBS publikuje analýzy o vývoji ekonomík eurozóny i globálnej ekonomiky a analýzy, predikcie a komentáre o vývoji ekonomiky SR. 

NBS publikuje v štvrťročnej periodicite správu Ekonomický a menový vývoj, v ktorej hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Súčasťou sú aj analýzy k aktuálnym témam a hodnotenie nálad medzi podnikateľmi. Samostatná kapitola sa venuje menovým podmienkam na Slovensku. Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky).

Frankfurtské hárky prinášajú zaujímavé informácie o pozadí rozhodnutí menovej politiky a o dôsledkoch implementácie menovej politiky ECB. Ponúkajú pohľad na menovú politiku „stráviteľnou formou".

Rýchle komentáre poskytujú aktuálne informácie a stručné analýzy bezprostredne po zverejnení vybraných makroekonomických ukazovateľov (napr. o cenách nehnuteľností, národných účtoch alebo medzinárodnej ekonomike). 

Analytické komentáre sú zamerané na vybrané aktuálne témy. Predstavujú netechnickú krátku analýzu sumarizujúcu výsledky výskumnej štúdie. Všetky komentáre sú publikované ako expertné pohľady, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať s oficiálnym názorom NBS.

Publikácia Štrukturálne výzvy bude monitorovať dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Aj prostredníctvom špeciálnych vydaní bude pravidelne poukazovať na najzávažnejšie štrukturálne výzvy a zraniteľnosti slovenskej ekonomiky.

Makroekonomická databáza je rozdelená do ôsmich oblastí makroekonomických ukazovateľov: inflácia, HDP, trh práce, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh.  Umožňuje pracovať s časovými radmi podľa vlastného výberu (v stromovej štruktúre alebo na báze selektora) vrátane grafického spracovania.

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.

Poznámka:
V roku 2020 NBS ukončila vydávanie Mesačného bulletinu a samostatného dokumentu Strednodobá predikcia.
Od marca 2021 NBS publikuje raz štvrťročne správu Ekonomický a menový vývoj, ktorého súčasťou je aj strednodobá predikcia.
Od 1. 1. 2020 sa Správa o ekonomike SR a Správa o medzinárodnej ekonomike nespracúvajú.

Ekonomický a menový vývoj

Ekonomický a menový vývoj

Štrukturálne výzvy

Štrukturálne výzvy

Rýchle a analytické komentáre

Rýchle a analytické komentáre


Frankfurtské hárky

Frankfurtské hárky

Rozhodnutia o menovej
politike

Rozhodnutia o menovej politike

Makroekonomická
databáza

Makroekonomická databáza