Zoznam 2021

názovporadové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov 1
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19 1
Zoznam vlastníkov služieb IT v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov služieb IT ECB/ESCB v NBS a zoznam externých zákazníckych služieb IT používaných v NBS 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 25/2001 1 3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov 2 3
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov v znení pracovného predpisu č. 2/2021 3 3
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 1. februára 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk 5 5
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov 6
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici 6
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017 7
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 o vstupových kartách a podmienkach vstupu a pohybu osôb v objektoch Národnej banky Slovenskau 6 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 9/2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 7 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2021 o postupe prijímania a preskúmania správ o porušení povinností dohliadaných subjektov 8 9