Zoznam 2021

 

názovporadové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov 1
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19 1
Zoznam vlastníkov služieb IT v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov služieb IT ECB/ESCB v NBS a zoznam externých zákazníckych služieb IT používaných v NBS 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 25/2001 1 3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov 2 3
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov v znení pracovného predpisu č. 2/2021 3 3
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 1. februára 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk 5 5
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov 6
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici 6
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017 7
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 o vstupových kartách a podmienkach vstupu a pohybu osôb v objektoch Národnej banky Slovenskau 6 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 9/2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 7 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2021 o postupe prijímania a preskúmania správ o porušení povinností dohliadaných subjektov 8 9
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č. 3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov 10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. marca 2021 č. 118/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. apríla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 12/2014 9 11
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/2012 z 31. júla 2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení v znení neskorších predpisov 10 11
Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. marca 2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. apríla 2021 o riadení operačných rizík v Národnej banke Slovenska 11 13
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia 39/2016 z 8. decembra 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM v znení pracovnej inštrukcie č. 11/2019 12 13
Štatút Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska z 27. apríla 2021 13
Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska Stanovisko z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte 14
Pracovná inštrukcia z 3. mája 2021 o návrhu určenia ročných príspevkov a výpočte osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu 13 15
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 o postupe pri príprave a uzatváraní zmlúv v Národnej banke Slovenska 14 17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2021 z 25. mája 2021 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2021 z 25. mája 2021, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 4/2021 k riadeniu rizík v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezpečnosti 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 5/2021, ktorým sa preberajú usmernenia o požiadavkách na poisťovne a zaisťovne týkajúce sa usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 6/2021 ku kumulácií kľúčových funkcií v poisťovníctve 18
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 o vydaní Oznámenia č. 184/2021 Z. z. strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami 18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júna 2021 o podpisovom poriadku Národnej banky Slovenska 15 19
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022 20
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 o vydaní Oznámenia č. 230/2021 Z. z. zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná 20
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021 k postupu schvaľovania žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy 16 21
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 24/2012 o postupoch vedenia príručných pokladníc, porovnávacieho materiálu a o postupoch vedenia valutovej rezervy v Národnej banke Slovenska 17 21