Zoznam 2021

názovporadové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov   1
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19   1
Zoznam vlastníkov služieb IT v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov služieb IT ECB/ESCB v NBS a zoznam externých zákazníckych služieb IT používaných v NBS   2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 25/2001 1 3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov 2 3
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov v znení pracovného predpisu č. 2/2021 3 3
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 1. februára 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk 5 5
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov   6
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19   6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici   6
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017   7
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017   7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 o vstupových kartách a podmienkach vstupu a pohybu osôb v objektoch Národnej banky Slovenskau 6 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 9/2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 7 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2021 o postupe prijímania a preskúmania správ o porušení povinností dohliadaných subjektov 8 9
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č. 3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. marca 2021 č. 118/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody   10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. apríla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 12/2014 9 11
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/2012 z 31. júla 2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení v znení neskorších predpisov 10 11
Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. marca 2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti   12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. apríla 2021 o riadení operačných rizík v Národnej banke Slovenska 11 13
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia 39/2016 z 8. decembra 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM v znení pracovnej inštrukcie č. 11/2019 12 13
Štatút Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska z 27. apríla 2021   13
Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska Stanovisko z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte   14
Pracovná inštrukcia z 3. mája 2021 o návrhu určenia ročných príspevkov a výpočte osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu 13 15
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti   16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 o postupe pri príprave a uzatváraní zmlúv v Národnej banke Slovenska 14 17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska   18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2021 z 25. mája 2021 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII   18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2021 z 25. mája 2021, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika   18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 4/2021 k riadeniu rizík v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezpečnosti   18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 5/2021, ktorým sa preberajú usmernenia o požiadavkách na poisťovne a zaisťovne týkajúce sa usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií   18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 6/2021 ku kumulácií kľúčových funkcií v poisťovníctve   18
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 184/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami   18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júna 2021 o podpisovom poriadku Národnej banky Slovenska 15 19
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022   20
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 230/2021 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná   20
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021 k postupu schvaľovania žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy 16 21
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 24/2012 o postupoch vedenia príručných pokladníc, porovnávacieho materiálu a o postupoch vedenia valutovej rezervy v Národnej banke Slovenska 17 21
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov   22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely   22
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 z 21. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. júna 2021 č. 253/2021 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba   23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júla 2021, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska 18 24
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 o rozpočte Národnej banky Slovenska 19 25
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 9/2021 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk   26
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska 20 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk   28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 314/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka   28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 315/2021 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka   28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. augusta 2021 č. 323/2021 Z. z o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. júna 2021 o riadení zmien služieb informačných technológií v Národnej banke Slovenska 21 30
Dodatok č. 43 zo 16. septembra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 22 31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2021 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska 23 31
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 o určení výšky úrokovej sadzby a doby fixácie z úverov poskytovaných zamestnancom Národnej banky Slovenska   31
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. septembra 2021 č. 7/2021 o podmienkach vykonávania cezhraničnej činnosti a o podmienkach vykonania cezhraničného prevodu podľa ustanovení § 37a a 37d zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   32
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 24 33
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2021, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 36/2010, ktorým sa upravujú pravidlá správy účtov a hesiel k účtom v informačných systémoch a v infraštruktúrach informačných systémov Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 60/2012 25 34
Registratúrny plán Národnej banky Slovenska na rok 2022 zo dňa 18. októbra 2021   34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov   35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou   36
Dodatok č. 44 z 25. októbra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 26 37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   38
Pracovná inštrukcia zo 16. novembra 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok technickej služby OpenShift 27 39
Rozhodnutie guvernéra č. 58/1 z 9. novembra 2021 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov   39
Dodatok č. 45 z 23. novembra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 28 40
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. novembra 2021 o prevádzke regulačného sandboxu 29 40
Štatút Výboru pre regulačný sandbox   40
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov   41
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 30 42
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. novembra 2021 o technickej spolupráci Národnej banky Slovenska 31 43
Pracovná inštrukcia z 26. novembra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 8/2008, ktorou sa vydáva odpisový plán majetku v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 32 43
Úplné znenie č. 11/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   44
Úplné znenie č. 12/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   44
Úplné znenie č. 13/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   45
Úplné znenie č. 14/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   46
Úplné znenie č. 15/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   46
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 14/2021 o postupe pri príprave a uzatváraní zmlúv v Národnej banke Slovenska 33 47
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 15. decembra 2021 č. 1/2021 k postupu organizačných útvarov pri manipulácii so zásielkami, registratúrnymi záznamami a spismi   48