Zoznam 2017

2017

názovporadové
číslo
čiastka
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. januára 2017 č. 1/2017 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom   2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti EXPRESS SERVICE, s.r.o.   3
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2017 z 27. februára 2017 k odvodu časti poistného podľa § 68 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 23/2012 o vedení niektorých účtov a vykonávaní platobných operácií na nich 3 5
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 23/2012 o vedení niektorých účtov a vykonávaní platobných operácií na nich v znení pracovného predpisu č. 3/2017 4 5
Pracovná inštrukcia z 15. marca 2017, ktorou sa zrušujú prevádzkové poriadky vybraných informačných systémov v Národnej banke Slovenska 5 5
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 1/2017, ktorým sa preberajú prípravné usmernenia o požiadavkách na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúcich sa dohľadu nad produktmi a ich správy   6
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 2/2017 ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty   6
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 3/2017 k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia   6
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. marca 2017 č. 3/2017 ku komunikácii medzi Národnou bankou Slovenska, štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit bánk   6
Pracovná inštrukcia z 29. marca 2017, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 6 7
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 7 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska 8 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2017 o bádateľskom poriadku archívu Národnej banky Slovenska 9 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2017 o archívnom poriadku archívu Národnej banky Slovenska 10 8
Pracovná inštrukcia z 19. apríla 2017, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému Štatistický zberový portál 11 9
Zoznam vlastníkov informačných systémov v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov informačných systémov ECB/ESCB v NBS, zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov v NBS a zoznam spoločných infraštruktúr informačných systémov ECB/ESCB v NBS   9
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2017 z 25. apríla 2017, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   10
Úplné znenie č. 3/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2017 z 25. apríla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. februára 2017 č. 64/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba   10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2016 o základných odborných činnostiach a o evidencii zbierkových predmetov Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí Kremnica 12 11
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2017 z 30. mája 2017 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII   12
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska 6/2017 z 30. mája 2017 č. o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika   12
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch   13
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. mája 2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska 13 14
Výrok rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zavedení nútenej správy v spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., ako aj poučenia o rozklade a účelu zavedenia nútenej správy   15
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov   16
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu   16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 30. mája 2017 č. 156/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy   16
Pracovná inštrukcia zo 7. júla 2017 o vysporiadaní obchodov a riadení kolaterálu Národnej banky Slovenska pre účely výkonu menovej politiky 14 17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah   18
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí   18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2017 z 10. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2017 z 10. júla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   18
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   19
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 7/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim   19
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 8/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim   19
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 11. septembra 2017 o postupe prijímania a preskúmania správ o porušení povinností dohliadaných subjektov 15 20
Pracovná inštrukcia zo 14. septembra 2017, ktorou sa mení pracovná inštrukcia č. 40/2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Elektronický systém zasielania ponúk do operácií menovej politiky 16 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 22/2013 17 21
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 18 21
Pracovná inštrukcia z 21. septembra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Personalistika a mzdy 19 21
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2017 z 26. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   22
Úplné znenie č. 10/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   22
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 228/2017 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu   22
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 229/2017 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky   22
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2017 č. 230/2017 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky   22
Dodatok č. 34 z 10. októbra 2017 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 20 23
Pracovná inštrukcia zo 17. októbra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému ESMA v Národnej banke Slovenska 21 23
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2017 z 24. októbra 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   25
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016   25
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2017 z 24. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2016   25
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. októbra 2017 o internej mobilite zamestnancov Národnej banky Slovenska 22 26
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018   27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 o vybavovaní sťažností a petícií v Národnej banke Slovenska 23 28
Rozhodnutie guvernéra č. 57/1 z 23. októbra 2017 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov   28
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu   29
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver   29
Úplné znenie č. 16/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   29
Úplné znenie č. 17/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   29
Úplné znenie č. 18/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017, ktorým sa vydáva Etický kódex Národnej banky Slovenska 24 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 25 30
Pracovná inštrukcia z 11. októbra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok WiFi infraštruktúry v Národnej banke Slovenska 26 30
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov   31
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely v znení opatrenia č. 24/2015   31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2017 o riadení operačných rizík v Národnej banke Slovenska 27 32
Pracovná inštrukcia z 30. novembra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok obchodných informačných systémov v Národnej banke Slovenska 28 32
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 29 33
Pracovná inštrukcia zo 6. novembra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok platobného systému SIPS 31 34
Registratúrny plán Národnej banky Slovenska na rok 2018 zo dňa 12. decembra 2017   34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu   35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu   36
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov   36
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov   36
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 32/2017 z 19. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení neskorších predpisov 32 37
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení neskorších predpisov 33 37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2017 z 19. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 9/2014   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2017 z 19. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   38
Úplné znenie č. 21/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov   38
Úplné znenie č. 22/2017 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   38
Zrušenie odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov v znení dodatku č. 1 z 31. januára 2017   38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2017 o bezpečnostnej politike informačných technológií 34 39
Pracovná inštrukcia z 13. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 37/2016 o výkone hodnotenia (oversight) v Národnej banke Slovenska 35 39
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 37/2016 o výkone hodnotenia (oversight) v Národnej banke Slovenska v znení pracovnej inštrukcie č. 35/2017 36 39
Pracovná inštrukcia z 13. decembra 2017, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému SWIFT 37 39