Zoznam 2016

2016

názovporadové
číslo
čiastka
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení rozhodnutia NBS č. 15/2015   1
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk   1
Úplné znenie č. 5/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov   1
Úplné znenie č. 6/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2013 z 26. novembra 2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS č. 3/2016   1
Úplné znenie č. 7/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   1
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. januára 2016 č. 1/2016, ktorým sa preberajú usmernenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) pre režim Solventnosť II   1
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 436/2015 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom   1
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 441/2015 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti   1
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2015 č. 40/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého   1
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS č. 21/2015   1
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   1
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 35/2008 o symboloch Národnej banky Slovenska a ich používaní v znení neskorších predpisov 1 2
Pracovná inštrukcia z 12. januára 2016, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 83/2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Infosystém Slovakia 2 2
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou   3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 3 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. februára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 2/2007 o prevádzke informačných systémov v znení neskorších predpisov 4 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. februára 2016 o monitorovaní a reakcii na incidenty v informačných systémoch NBS a ESCB 5 4
Pracovná inštrukcia z 8. februára 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému na monitorovanie bezpečnosti informačných technológií 6 4
Pracovná inštrukcia z 8. februára 2016, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 14/2009, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému platobných kariet ATM Národnej banky Slovenska 7 4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2016 č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti   5
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami   5
Dodatok č. 30 z 8. marca 2016 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 8 6
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení   7
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 2/2016 k určitým aspektom k hodnoteniu kreditného rizika emitenta pri nadobúdaní a držaní niektorých vybraných finančných nástrojov v majetku dôchodkového fondu   7
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 85/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica   7
Redakčné oznámenie o oprave chýb v rozhodnutí Národnej banky Slovenska č. 11/2015 z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2012 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska   7
Pracovná inštrukcia z 8. apríla 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému na nahlasovanie a evidenciu incidentov v oblasti operačného rizika Národnej banke Slovenska 9 9
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2016 z 5. apríla 2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. marca 2016 č. 150/2016 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK   10
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   10
Pracovná inštrukcia z 13. apríla 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet v Národnej banke Slovenska 10 11
Úplné znenie č. 15/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016   12
Úplné znenie č. 16/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2016   13
Úplné znenie č. 17/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS   13
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 2/2016 pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania   15
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 3/2016 o predkladaní a zverejňovaní informácií pre sektor poistenia a zaistenia   15
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k dodatkovým vlastným zdrojom pre sektor poistenia a zaistenia   15
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 5/2016 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti pre sektor poistenia a zaistenia   15
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 6/2016 ku klasifikácii vlastných zdrojov pre sektor poistenia a zaistenia   15
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k niektorým ustanoveniam § 15 a § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   15
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 26. apríla 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie   15
Dodatok č. 31 z 24. mája 2016 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 13 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. mája 2016 o obstarávaní zákaziek v Národnej banke Slovenska 14 16
Pracovná inštrukcia z 18. mája 2016, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok TARGET2-SK v Národnej banke Slovenska 15 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. mája 2016 o postupe pri vyhodnocovaní zmlúv 16 17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. júna 2016 o starostlivosti o bývalých zamestnancov Národnej banky Slovenska 17 18
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. júna 2016 č. 5/2016 k posudzovaniu splnenia niektorých podmienok na vydanie povolenia na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov verejnou ponukou neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky   19
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti CETELEM SLOVENSKO, a.s.   19
Pracovná inštrukcia z 13. júla 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Prenos medzi Štátnou pokladnicou a Národnou bankou Slovenska 18 20
Pracovná inštrukcia z 13. júla 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Prenos a ochrana údajov platobného styku medzi Všeobecnou úverovou bankou, a. s. a Národnou bankou Slovenska 19 20
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou   21
Dodatok č. 32 zo 16. augusta 2016 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 20 22
Dodatok č. 33 zo 16. augusta 2016 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 21 23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. augusta 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 22 23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2016 o prevádzkovaní odpadového hospodárstva Národnej banky Slovenska 23 24
Pracovná inštrukcia z 18. augusta 2016 o vysporiadaní obchodov uskutočnených v súvislosti so správou investičných rezerv Národnej banky Slovenska a devízových rezerv Európskej centrálnej banky 25 24
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 56/2012 26 25
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 27 25
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 28 25
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 29 25
Pracovná inštrukcia zo 16. septembra 2016, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému Analýza štatistík verejných financií 30 25
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim   26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti   26
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku   26
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska zo 16. augusta 2016 č. 250/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza   26
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 229/2016 Z. z o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou   26
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 18/1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 31 27
Štatút Koordinačného výboru pre oblasť riadenia rozvoja informačných systémov v Národnej banke Slovenska z 5. októbra 2016   27
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 3. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 39/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 31/2014 32 28
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení neskorších predpisov 33 28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 3. októbra 2016 č. 279/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. novembra 2016, ktorým sa mení pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 35/2008 o symboloch Národnej banky Slovenska a ich používaní v znení neskorších predpisov 34 30
Pracovná inštrukcia z 2. novembra 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Register bankových úverov a záruk 35 30
Pracovná inštrukcia z 3. novembra 2016, ktorou sa upravujú postupy pri preberaní a úschove blankozmeniek, ktoré tvoria súčasť úverových pohľadávok prijatých ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému 36 30
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2016 č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk   31
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2016 č. 7/2016 k metódam určovania trhových podielov na účely predkladania informácií   31
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2016 č. 8/2016 k vykazovaniu a oceňovaniu aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy   31
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2016 č. 7/2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika   32
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2016 č. 318/2016 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany   32
Pracovná inštrukcia z 24. novembra 2016 o výkone hodnotenia (oversight) v Národnej banke Slovenska 37 33
Pracovná inštrukcia z 5. decembra 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému SWIFT 38 33
Pracovná inštrukcia z 8. decembra 2016, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM 39 33
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 40 34
Rozhodnutie guvernéra č. 82/1 z 25. novembra 2016 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov   34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou   35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie   35
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2016 č. 347/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu   35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015   35
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 17/2013 o zabezpečovaní a organizácii ochrany osôb a majetku Národnej banky Slovenska 41 36
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 17/2013 o zabezpečovaní a organizácii ochrany osôb a majetku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 41/2016 42 36
Pracovná inštrukcia z 20. decembra 2016, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému eArchive a informačného systému eArchive SF 43 36
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 24/2016 z 20. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   37
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2016 č. 6/2016 k oznamovaniu zmien v podmienkach na udelenie povolenia a k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d a § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o poskytovaní spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   37
Pracovná inštrukcia z 23. decembra 2016, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok infraštruktúry Active Directory a súborových služieb v Národnej banke Slovenska 44 38
Štatút Investičného výboru Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2016   38