Zoznam 2012

2012

názovporadové
číslo
čiastka
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami   1
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2011   1
Pracovná inštrukcia z 28. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2008 č. 46/2008, ktorou sa upravujú operácie na voľnom trhu a automatické operácie vykonávané odborom bankových obchodov Národnej banky Slovenska po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny 1 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 2/2007 o prevádzke informačných systémov 2 2
Pracovná inštrukcia z 23. januára 2012, ktorou sa upravuje postup zamestnancov pri vykonávaní kontroly pravosti a upotrebiteľnosti bankoviek u spracovateľov peňazí 4 4
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2012 č. 1/2012 na podporu stability bankového sektora   5
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely   5
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely   5
Pracovná inštrukcia z 31. januára 2012, ktorou sa upravuje postup preberania bankoviek a mincí, overovania ich pravosti a spracovania falšovaných bankoviek a falšovaných mincí v Národnej banke Slovenska 7 6
Pracovná inštrukcia zo 17. februára 2012, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému CMS - Counterfeit Monitoring System (Systém evidencie falzifikátov eura) 9 8
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu   11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 1/2012 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia   11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 2/2012 k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí v rámci jedného európskeho povolenia   11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. marca 2012 č. 3/2012 k dokumentu kľúčových informácií pre investorov (KIID)   11
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska 12 13
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území Slovenskej republiky   14
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky   14
Pracovná inštrukcia z 28. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska 14 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2012 o všeobecných podmienkach Národnej banky Slovenska o poskytovaní vybraných hotovostných bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu počas krízových situácií 15 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2012 o poskytovaní vybraných hotovostných bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu počas krízových situácií 16 16
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012 k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi   17
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela   17
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera   17
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami   17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. mája 2012 o koordinácii úloh v nadväznosti na členstvo guvernéra NBS v Rade guvernérov ECB a Generálnej rade ECB 22 21
Pracovná inštrukcia zo 4. júna 2012 o postupoch vedenia príručných pokladníc, porovnávacieho materiálu a o postupoch vedenia valutovej rezervy v Národnej banke Slovenska 24 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. mája 2012 o vedení niektorých účtov a vykonávaní platobných operácií na nich 23 22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 161/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 179/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov   23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde   23
Dodatok č. 18 z 10. júla 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 26 24
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 2012 č. 192/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka   25
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. júla 2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska 27 27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31.júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 28 27
Dodatok č. 1 z 31. júla 2012 k Štatútu Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska   27
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 31 28
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 32 29
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352/2010 v znení neskorších uznesení)   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska 34 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 33 30
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti   31
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 8/2012 k praktickému výkonu niektorých ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní   31
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 2/2012 k stanoveniu diskontnej miery pre test primeranosti záväzku z poistných zmlúv   31
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia spoločnosti OXYS CAPITAL, a.s, o.c.p.   32
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 36 33
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 12/2008 o prevádzke cestných motorových vozidiel v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 38 34
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 37 34
Dodatok č. 19 z 18. septembra 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 40 35
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 43 36
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 44 37
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID   38
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti RM - S Market, o.c.p.   38
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. septembra 2012 č. 310/2012 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave   38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS   38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 27/1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 26/2008 47 39
Pracovná inštrukcia z 2. októbra 2012, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok infraštruktúry Lotus Notes 50 40
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 27/1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 49 40
Dodatok č. 20 zo 6. novembra 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 51 42
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 22/2004 o podmienkach uplatňovania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v Národnej banke Slovenska 54 43
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 22/2004 o podmienkach uplatňovania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu č. 54/2012 55 43
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska 56 43
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 56/2012 57 43
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania - compliance (ESMA/2012/388)   44
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   44
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 332/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona   44
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska   44
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 36/2010, ktorým sa upravujú pravidlá správy účtov a hesiel k účtom v informačných systémoch a infraštruktúrach informačných systémov Národnej banky Slovenska 60 47
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 61 47
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 62 47
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 o zabezpečení a organizácii starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Národnej banke Slovenska 63 47
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 10/2012 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech, na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a reklamu   48
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 5/2012 k vybavovaniu sťažností poisťovňami (EIOPA-BoS-12/069 SK)   48
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 407/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice   48
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 408/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska   48
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   48

 [ Späť ]