Zoznam 2011

2011

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 10. januára 2011, ktorou sa upravuje predaj a nákup numizmatického zberateľského materiálu a tvorba rezerv a zbierkových fondov bankoviek a mincí v Národnej banke Slovenska 3 2
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia   4
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2010   4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2010, ktorým sa vydáva požiarny štatút Národnej banky Slovenska 6 5
Pracovná inštrukcia zo 17. februára 2011, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému EXDI 7 5
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia   6
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo 7. decembra 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín   6
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 15. februára 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského.   6
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2011 č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 11/2010   8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. apríla 2011 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Národnej banky Slovenska 9 9
Pracovná inštrukcia z 31. marca 2011, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Register finančných agentov a finančných poradcov v Národnej banke Slovenska 10 9
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2004/3 (2004/258/ES) zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky [Ú. v. EÚ L 80, 18. 3. 2004, mimoriadne slovenské vydanie kapitola 01/zväzok 0   9
Dodatok č. 16 z 12. apríla 2011 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 8 9
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 11/2010 a rozhodnutím NBS č. 1/2011   10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra NBS č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 11 11
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 28. júna 2011, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 o určení výšky úrokových sadzieb z úverov poskytovaných zamestnancom Národnej banky Slovenska   13
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska 13 13
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. mája 2011 č. 1/2011 k vykonávaniu činností úverových inštitúcií, finančných inštitúcií, zahraničných úverových inštitúcií a zahraničných finančných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia   14
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. apríla 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera   14
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 5/2011o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov   17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní   17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 7/2011 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti   17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2011 č. 8/2011 o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond   17
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júna 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava   17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2011 č. 9/2011 o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivát a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu   19
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 18/2009 o priznaní statusu kľúčového zamestnanca a o priznaní projektovej odmeny ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 19/2011 20 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 18/2009 o priznaní statusu kľúčového zamestnanca a o priznaní projektovej odmeny 19 20
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. septembra 2011 č. 10/2011 o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu   21
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra 2011 č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany   22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska 21 23
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami   24
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra 2011 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1150. výročia jeho úmrtia   24
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2011 č. 13/2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií   25
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí   25
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2011 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia zavedenia hotovostnej meny euro   25
Pracovná inštrukcia zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 49/2010, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému DARWIN 23 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky   27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 30/2008 25 28
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska z 27. novembra 2007 č. 38/2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom č. 30/2008 a pracovným predpisom č. 25/2011 26 28
Dodatok č. 17 z 29. novembra 2011 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 24 28
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 10/2010 a rozhodnutím NBS č. 7/2011   29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 2011 o prevádzke a používaní informačného systému na vzdialenú správu osobných počítačov 28 30
Pracovná inštrukcia z 9. decembra 2011, ktorou sa upravuje postup zamestnancov pri vykonávaní kontroly kvality spracovávaných bankoviek v Národnej banke Slovenska 30 30
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2011 č. 2/2011 k nadmernému obchodovaniu na účte klienta   31
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 z 20. decembra 2006, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 z 23. januára 2007, dodatkom č. 2 z 25. septembra 2007, dodatkom č. 3 zo 6. novembra 2007, dodatkom č. 4 z 26.februára 2008, dodatkom č. 5 z 20. mája 2008, dodatkom č. 6 z 12. augusta 2008, dodatkom č. 7 zo 7. októbra 2008, dodatkom č. 8 z 13. januára 2009, dodatkom č. 9 z 24. marca 2009, dodatkom č. 10 z 31. marca 2009, dodatkom č. 11 z 29. septembra 2009, dodatkom č. 12 z 23. februára 2010, dodatkom č. 13 z 15. júna 2010, dodatkom č. 14 z 15. septembra 2010, dodatkom č. 15 zo 14. decembra 2010, dodatkom č. 16 z 12. apríla 2011 a dodatkom č. 17 z 29. novembra 2011 31 32
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 32 33
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 35/2005, pracovným predpisom NBS č. 41/2006, pracovným predpisom NBS č. 27/2007, pracovným predpisom NBS č. 36/2008, pracovným predpisom NBS č. 50/2010 a pracovným predpisom NBS č. 32/2011 33 33
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 29/2008, pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 43/2009, pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 39/2010, pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 19/2011 a pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 32/2011 34 33
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu NBS č. 34/2009 35 34
Pracovná inštrukcia z 21. decembra 2011, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému ESCB Mail 37 34
Štatút Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska z 20. decembra 2011   34

 

[ Späť ]