Zoznam 2010

2010

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 29. decembra 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 47/2005 o postupoch účtovania v aplikačnom programovom systéme Trezorové hospodárstvo a hotovostný peňažný obeh v znení neskorších predpisov 2 1
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. januára 2010 o externej mobilite v Národnej banke Slovenska 3 2
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami   3
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciám   5
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2009   5
Dodatok č. 12 z 23. februára 2010 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 5 6
Pracovná inštrukcia z 24. februára 2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska 6 6
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2010 č. 1/2010 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení   7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010, ktorým sa vydáva požiarny štatút Národnej banky Slovenska 8 9
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2010 č. 69/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.   11
Redakčné oznámenie o chybne vytlačenej prílohe č. 1 k opatreniu Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2010 č. 3/2010 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely   11
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia   13
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010 Sylaby k okruhom tém osobitného finančného vzdelávania podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 600/2009 Z. z.   13
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2010 č. 2/2010 k odvodu časti poistného podľa § 33 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   14
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia z 9. marca 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína   14
Pracovná inštrukcia z 25. marca 2010, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému SYMONA 10 15
Redakčné oznámenie o oprave prílohy č. 1 k pracovnému predpisu Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 35/2008 o symboloch Národnej banky Slovenska a ich používaní   15
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch   17
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 3. mája 2010 č. 3/2010 k tvorbe zásad odmeňovania v bankách podľa požiadaviek Výboru európskych orgánov dohľadu nad bankami   17
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 20. apríla 2010, ktorým sa vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty   17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách   17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 18/1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 29/2009 13 20
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 18/1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 29/2009 a pracovným predpisom NBS č. 13/2010 14 20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010 č. 6/2010, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí v znení neskorších predpisov   21
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júna 2010, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 61/2006 o oceňovaní finančných aktív Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu NBS č. 4/2008 17 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 14/2005 o postupe pri určovaní zmluvných strán na vykonávanie obchodov Národnej banky Slovenska na menové účely v znení pracovného predpisu NBS č. 17/2007 18 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 15/2004 o princípoch a spôsobe vytvorenia a udržiavania databázy akceptovateľných aktív v Národnej banke Slovenska 19 22
Pracovná inštrukcia z 15. júna 2010, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 29/2004 o spôsobe určovania a zverejňovania cien finančných aktív používaných pri vykonávaní obchodov Národnej banky Slovenska 20 22
Dodatok č. 13 z 15. júna 2010 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 15 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č.19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu NBS č.19/2008 16 22
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 z 20. decembra 2006, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 z 23. januára 2007, dodatkom č. 2 z 25. septembra 2007, dodatkom č. 3 zo 6. novembra 2007, dodatkom č. 4 z 26. februára 2008, dodatkom č. 5 z 20. mája 2008, dodatkom č. 6 z 12. augusta 2008, dodatkom č. 7 zo 7. októbra 2008, dodatkom č. 8 z 13. januára 2009, dodatkom č. 9 z 24. marca 2009, dodatkom č. 10 z 31. marca 2009, dodatkom č. 11 z 29. septembra 2009, dodatkom č. 12 z 23. februára 2010 a dodatkom č. 13 z 15. júna 2010 23 24
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. júna 2010, ktorým sa vydáva knižničný a výpožičný poriadok centrálnej knižnice Národnej banky Slovenska 24 25
Pracovná inštrukcia z 25. júna 2010 o oceňovaní vybraných finančných aktív Národnej banky Slovenska 26 25
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska z 12. júna 2007 č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 19/2008 a pracovným predpisom NBS č. 16/2010 27 26
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352)   26
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. júla 2010 o vybavovaní sťažností alebo petícií v Národnej banke Slovenska 28 27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 20/1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 51/1995 30 28
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 36/2006 31 28
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 20/1994 o postupe pri uzatváraní zmlúv ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 51/1995 a pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 30/2010 32 28
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pokynom guvernéra Národnej banky Slovenska č. 36/2006 a pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 31/2010 33 28
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010 č. 14/2010, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009   29
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 18. mája 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny   29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zrušení povolenia na vydávanie elektronických peňazí   29
Dodatok č. 14 zo 7. septembra 2010 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 34 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010 o prevádzke a používaní informačných systémov ESCB 35 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2010, ktorým sa upravujú pravidlá správy účtov a hesiel k účtom v informačných systémoch a v infraštruktúrach informačných systémov Národnej banky Slovenska 36 30
Pracovná inštrukcia z 31. augusta 2010, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Register veriteľov a podregister iných veriteľov v Národnej banke Slovenska 37 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov v znení neskorších predpisov 39 31
Pracovná inštrukcia z 20. septembra 2010, ktorou sa upravujú vnútorné minimálne zásady platné pri vykonávaní operácií menovej politiky Eurosystému prostredníctvom NBS, pri vykonávaní devízových operácií a pri riadení aktív z devízových rezerv ECB, pri správe investičných rezerv NBS, ako aj pri vykonávaní osobitných úverových operácií NBS 41 32
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 29/2008, pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 43/2009 a pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 39/2010 42 34
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka   35
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska z 12. júna 2007 č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 19/2008, pracovným predpisom NBS č. 16/2010 a pracovným predpisom NBS č. 43/2010 44 36
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 43 36
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia   37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 11/2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK   37
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo 16. novembra 2010 o sadzobníkoch cien za prechodné ubytovanie vo viacúčelových zariadeniach Bystrina v Novom Smokovci a Angyalov dom v Kremnici   38
Metodické usmernenie odboru kancelárie guvernéra Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2010 č. 1/2010 o osobitnom postupe pri používaní loga Národnej banky Slovenska   38
Dodatok č. 15 zo 14. decembra 2010 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 46 40
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. novembra 2010 o postupe Národnej banky Slovenska pri udeľovaní a odoberaní povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí 47 40
Pracovná inštrukcia z 29. novembra 2010, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému DARWIN 49 40
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 50 41
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 35/2005, pracovným predpisom NBS č. 41/2006, pracovným predpisom NBS č. 27/2007, pracovným predpisom NBS č. 36/2008 a pracovným predpisom NBS č. 50/2010 51 41
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. novembra 2010 č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona   42
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky z 21. septembra 2010 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny   44
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 z 20. decembra 2006, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 z 23. januára 2007, dodatkom č. 2 z 25. septembra 2007, dodatkom č. 3 zo 6. novembra 2007, dodatkom č. 4 z 26.februára 2008, dodatkom č. 5 z 20. mája 2008, dodatkom č. 6 z 12. augusta 2008, dodatkom č. 7 zo 7. októbra 2008, dodatkom č. 8 z 13. januára 2009, dodatkom č. 9 z 24. marca 2009, dodatkom č. 10 z 31.marca 2009, dodatkom č. 11 z 29. septembra 2009, dodatkom č. 12 z 23. februára 2010, dodatkom č. 13 z 15. júna 2010 a dodatkom č. 14 z 15. septembra 2010. dodatkom č. 15 zo 14. decembra 2010 55 45

 

[ Späť ]