Zoznam 2006

2006

názovporadové
číslo
čiastka
Kolektívna zmluva Národnej banky Slovenska na rok 2006   2
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska pre vedenie devízových bežných účtov a devízových termínovaných účtov klientov   4
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2005   4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2006, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2000, ktorým sa upravuje postup pri odovzdávaní a výplate výnosov a alikvotnej časti menovitej hodnoty štátnych rehabilitačných dlhopisov 13 5
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. februára 2006, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa upravuje postup Národnej banky Slovenska pri výpočte výnosov a splátok menovitých hodnôt štátnych dlhopisov vydaných v zaknihovanej podobe Ministerstvom financií Slovenskej republiky 14 5
Pracovná inštrukcia z 30. januára 2006, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru finančnej učtárne 15 5
Pracovná inštrukcia z 30. decembra 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 24/1999 o postupoch vedenia príručných pokladníc v Národnej banke Slovenska 16 5
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 7. marca 2006, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 5/1994 pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov poskytovaných právnickým a fyzickým osobám Národnou bankou Slovenska v znení neskorších predpisov 19 7
Metodické usmernenie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. februára 2006 č. 1/2006 k správe aktuára o činnosti poisťovne a k správe aktuára o činnosti zaisťovne   9
Odporúčanie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 10. februára 2006 č. 1/2006 k spôsobu uhrádzania poplatkov, ktorých výšku ustanovuje vyhláška č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k spôsobu uhrádzania poplatku za odbornú skúšku aktuára, ktorej výšku ustanovuje vyhláška č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára   9
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 48/2003 o zabezpečení automatizovaného spracovania údajov platobného styku, zúčtovania na účtoch a parametrického výkazníctva v Národnej banke Slovenska 26 11
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 51/2003, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému ORAABO 27 11
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 52/2003, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Konverzný program VDA 28 11
Pracovná inštrukcia z 25. apríla 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 48/2000, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Krátka cesta a ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému Krátka cesta Národnej banky Slovenska 31 12
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 4. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 26/2002 o ochrane utajovaných skutočností v Národnej banke Slovenska v znení pokynu guvernéra NBS č. 36/2004 33 13
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 26/2002 o ochrane utajovaných skutočností v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 34 13
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 4. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska a ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra NBS č. 55/2000 o správe hmotného a nehmotného majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 36 14
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pokynom guvernéra Národnej banky Slovenska č. 36/2006 37 14
Metodické usmernenie útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. marca 2006 č. 2/2006 k postupu Národnej banky Slovenska pri vedení zoznamu ratingových agentúr podľa § 87 ods. 4 až 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   15
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 4. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 49/2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra NBS č. 49/2004 40 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 35/2005 41 16
Pracovná inštrukcia z 26. mája 2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému TRADOS 46 19
Pracovná inštrukcia z 12. júna 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 17/2003 o postupoch pri vykonávaní devízovej kontroly a pri ukladaní pokút za porušenia devízových predpisov 47 19
Pracovná inštrukcia z 12. júna 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 38/2002, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní devízových licencií na predaj cudzej meny za slovenskú menu 48 19
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 4/2006 o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2000 z 23. marca 2000, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií   20
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 26. júna 2006, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru účtovníctva 53 21
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2006 č. 3/2006 vysvetľujúce uplatňovanie § 12 a § 13 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uplatňovanie § 2, § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 340/2005 Z. z.   22
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Národnej banky Slovenska z 25. januára 2006   23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. júla 2006 o správe konfigurácie informačných systémov 56 26
Pracovná inštrukcia zo 4. augusta 2006 o postupe pri oceňovaní softvéru vyvíjaného vlastnou činnosťou v Národnej banke Slovenska 57 26
Pracovná inštrukcia z 13. septembra 2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok Telekonferenčného systému v Národnej banke Slovenska 64 29
Pracovná inštrukcia z 29. septembra 2006, ktorá určuje spôsob zabezpečenia prevádzky súborových serverov Novell Netware v Národnej banke Slovenska 66 33
Pracovná inštrukcia z 20. októbra 2006, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 41/2002, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Manažérsky informačný systém Národnej banky Slovenska Blok menový 71 36
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2006 o zabezpečení prevádzky záložného centra informačných technológií na zálohovom pracovisku Národnej banky Slovenska 72 38
Pracovná inštrukcia z 13. novembra 2006, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru účtovníctva 75 38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. novembra 2006,ktorým sa zrušujú zásady čerpania prostriedkov na pohostenie, občerstvenie a dary 78 41
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2006 č. 5/2006 o podmienkach vykonávania činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu a o podmienkach vykonávania činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podľa ustanovení § 37a a 37b zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov   42
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2006 č. 6/2006 k podávaniu žiadostí o predchádzajúci súhlas podľa § 52 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov   42
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. decembra 2006 č. 691/2006 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona   43
Pracovná inštrukcia zo 14. decembra 2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Register sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia 82 44
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2006 o zrušení niektorých pokynov guvernéra Národnej banky Slovenska a pracovných predpisov Národnej banky Slovenska upravujúcich postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru platobného styku 84 44
Organizačný poriadok Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 87 46
Kolektívna zmluva Národnej banky Slovenska na rok 2007   46

 

[ Späť ]