Zoznam 2005

2005

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 21. decembra 2004, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Evidencia materiálov odboru sekretariátu guvernéra 1 1
Pracovná inštrukcia z 18. januára 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 16/2003, ktorou sa upravuje postup účtovania cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a vedenia príručnej valutovej pokladnice v Národnej banke Slovenska v znení pracovnej inštrukcie č. 43/2003 4 2
Pracovná inštrukcia z 28. januára 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 1/2004 o postupe účtovania tvorby a použitia opravných položiek, o postupe účtovania odpísania pohľadávok a o postupe účtovania odhadných položiek v prevádzkovej činnosti v Národnej banke Slovenska a o zmene pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 16/2001 o účtovaní zahraničného platobného styku za Národnú banku Slovenska 7 3
Ubytovací poriadok Angyalovho domu, objektu č. 486/24 v Kremnici   3
Prevádzkový poriadok Angyalovho domu, objektu č. 486/24 v Kremnici   3
Redakčné oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2004 č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí   4
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2004   4
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 11. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra NBS č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 33/2002 8 5
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 11. marca 2005 o bezpečnostnej politike informačných systémov prevádzkovaných na prostriedkoch výpočtovej techniky v Národnej banky Slovenska 13 9
Redakčná oprava   9
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. 3. 2005 o postupe pri vykonávaní repo operácií so zahraničnými cennými papiermi na medzinárodných peňažných trhoch 15 10
Rozhodnutie guvernéra NBS č. 17 z 15. marca 2005 o predkladaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov pripravovaných v Národnej banke Slovenska na pripomienkovanie určenému členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska   10
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2005 č. 2/2005 k opatreniu NBS č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach   11
Pracovná inštrukcia zo 4. apríla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 32/2004 o účtovaní stravovania zamestnancov Národnej banky Slovenska 19 12
Pracovná inštrukcia z 15. apríla 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Informačný servis odboru verejných informácií 20 14
Pracovná inštrukcia z 15. apríla 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Vestník Národnej banky Slovenska 21 14
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 42/2000 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 19/2001 22 15
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 5. mája 2005 o dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska 24 16
Pracovná inštrukcia z 5. mája 2005,ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 68/2003 o účtovaní majetku v Národnej banke Slovenska 25 16
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 2. júna 2005, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 4/1998, ktorým sa ustanovujú zásady pre tvorbu a použitie rezerv na swapové operácie so zlatom 27 18
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 2. júna 2005, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 23/1999, ktorým sa ustanovujú zásady tvorby a použitia rezervy na krytie predpokladaných kurzových strát a tvorby a použitia opravných položiek k cenným papierom 28 18
Oznámenie Národnej banky Slovenska k čl. II pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 32/2002, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 8/1994 pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov, a k čl. 22 ods. 5 pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska   21
Metodické usmernenie úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 21. júna 2005 č. 3/2005 k systému a postupom vnútornej kontroly banky a pobočky zahraničnej banky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   22
Pracovná inštrukcia z 28. júla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 29/2002 o postupe pri vedení účtov klientov hospodáriacich s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 30 24
Pracovná inštrukcia z 28. júla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 27/2001 o zúčtovaní výberov a skladaní hotovostí realizovaných formou krátkej cesty vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. 31 24
Pracovná inštrukcia z 8. augusta 2005 o postupe Národnej banky Slovenska ako sprostredkujúcej inštitúcie pri chybnom zúčtovaní alebo neúspešnom tuzemskom prevode v platobnom systéme SIPS 32 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. augusta 2005 č. 5/2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1999 č. 5/1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2000   27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z. 8 septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska 35 28
Pracovná inštrukcia z 31. augusta 2005, ktorou sa dopĺňa pracovná inštrukcia č. 1/2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Evidencia materiálov odboru sekretariátu guvernéra 36 28
Prevádzkový poriadok ubytovacích priestorov odboru Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska   28
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005   30
Kolektívna zmluva na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005 - úplné znenie   30
Pracovná inštrukcia zo 28. septembra 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému EBOS 39 31
Pracovná inštrukcia zo 4. októbra 2005, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Elektronický dochádzkový systém v Národnej banke Slovenska 41 32
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 4/2005 k vypĺňaniu vybraných riadkov hlásení k Opatreniu NBS č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk   33
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 5/2005 o postupe bánk a pobočiek zahraničných bánk pri zistení nezrovnalostí v údajoch registra úverov a záruk   33
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 20/2004 o ochrane osobných údajov v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 42/2005 43 34
Pracovná inštrukcia z 19. októbra 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Číselníky 45 35
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005   36
Kolektívna zmluva na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005 - úplné znenie   36
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 52 43
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk   44
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 20. decembra 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z.   44
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2005 o hlavných zásadách bezpečnosti Národnej banky Slovenska 54 46
Pracovná inštrukcia z 29. decembra 2005, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru rozpočtu a účtovníctva (pracovné inštrukcie NBS č. 26/1998, 21/2000, 20/2001) 56 46
Pracovná inštrukcia z 30. decembra 2005, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie upravujúce postup pri činnostiach patriacich do pôsobnosti odboru 07 57 46

 

[ Späť ]