Zoznam 2005

2005

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 21. decembra 2004, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Evidencia materiálov odboru sekretariátu guvernéra 1 1
Pracovná inštrukcia z 18. januára 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 16/2003, ktorou sa upravuje postup účtovania cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a vedenia príručnej valutovej pokladnice v Národnej banke Slovenska v znení pracovnej inštrukcie č. 43/2003 4 2
Pracovná inštrukcia z 28. januára 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 1/2004 o postupe účtovania tvorby a použitia opravných položiek, o postupe účtovania odpísania pohľadávok a o postupe účtovania odhadných položiek v prevádzkovej činnosti v Národnej banke Slovenska a o zmene pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 16/2001 o účtovaní zahraničného platobného styku za Národnú banku Slovenska 7 3
Ubytovací poriadok Angyalovho domu, objektu č. 486/24 v Kremnici   3
Prevádzkový poriadok Angyalovho domu, objektu č. 486/24 v Kremnici   3
Redakčné oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2004 č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2003 o povinných minimálnych rezervách bánk, pobočiek zahraničných bánk, stavebných sporiteľní a inštitúcií elektronických peňazí   4
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2004   4
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 11. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra NBS č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 33/2002 8 5
Redakčná oprava   9
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. 3. 2005 o postupe pri vykonávaní repo operácií so zahraničnými cennými papiermi na medzinárodných peňažných trhoch 15 10
Rozhodnutie guvernéra NBS č. 17 z 15. marca 2005 o predkladaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov pripravovaných v Národnej banke Slovenska na pripomienkovanie určenému členovi Bankovej rady Národnej banky Slovenska   10
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2005 č. 2/2005 k opatreniu NBS č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach   11
Pracovná inštrukcia zo 4. apríla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 32/2004 o účtovaní stravovania zamestnancov Národnej banky Slovenska 19 12
Pracovná inštrukcia z 15. apríla 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Informačný servis odboru verejných informácií 20 14
Pracovná inštrukcia z 15. apríla 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Vestník Národnej banky Slovenska 21 14
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 42/2000 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 19/2001 22 15
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 5. mája 2005 o dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska 24 16
Pracovná inštrukcia z 5. mája 2005,ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 68/2003 o účtovaní majetku v Národnej banke Slovenska 25 16
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 2. júna 2005, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 4/1998, ktorým sa ustanovujú zásady pre tvorbu a použitie rezerv na swapové operácie so zlatom 27 18
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 2. júna 2005, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 23/1999, ktorým sa ustanovujú zásady tvorby a použitia rezervy na krytie predpokladaných kurzových strát a tvorby a použitia opravných položiek k cenným papierom 28 18
Oznámenie Národnej banky Slovenska k čl. II pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 32/2002, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 8/1994 pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov, a k čl. 22 ods. 5 pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska   21
Metodické usmernenie úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 21. júna 2005 č. 3/2005 k systému a postupom vnútornej kontroly banky a pobočky zahraničnej banky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   22
Pracovná inštrukcia z 28. júla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 29/2002 o postupe pri vedení účtov klientov hospodáriacich s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu vyššieho územného celku v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 30 24
Pracovná inštrukcia z 28. júla 2005, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 27/2001 o zúčtovaní výberov a skladaní hotovostí realizovaných formou krátkej cesty vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. 31 24
Pracovná inštrukcia z 8. augusta 2005 o postupe Národnej banky Slovenska ako sprostredkujúcej inštitúcie pri chybnom zúčtovaní alebo neúspešnom tuzemskom prevode v platobnom systéme SIPS 32 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. augusta 2005 č. 5/2005, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1999 č. 5/1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 2/2000   27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z. 8 septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska 35 28
Pracovná inštrukcia z 31. augusta 2005, ktorou sa dopĺňa pracovná inštrukcia č. 1/2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Evidencia materiálov odboru sekretariátu guvernéra 36 28
Prevádzkový poriadok ubytovacích priestorov odboru Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska   28
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005   30
Kolektívna zmluva na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005 - úplné znenie   30
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 4/2005 k vypĺňaniu vybraných riadkov hlásení k Opatreniu NBS č. 3/2004 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk   33
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2005 č. 5/2005 o postupe bánk a pobočiek zahraničných bánk pri zistení nezrovnalostí v údajoch registra úverov a záruk   33
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 20/2004 o ochrane osobných údajov v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 42/2005 43 34
Pracovná inštrukcia z 19. októbra 2005, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Číselníky 45 35
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005   36
Kolektívna zmluva na obdobie od 17. 1. 2005 do 31. 12. 2005 - úplné znenie   36
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 52 43
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk   44
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 20. decembra 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z.   44
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2005 o hlavných zásadách bezpečnosti Národnej banky Slovenska 54 46
Pracovná inštrukcia z 29. decembra 2005, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru rozpočtu a účtovníctva (pracovné inštrukcie NBS č. 26/1998, 21/2000, 20/2001) 56 46
Pracovná inštrukcia z 30. decembra 2005, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie upravujúce postup pri činnostiach patriacich do pôsobnosti odboru 07 57 46

 

[ Späť ]