Zoznam 2002

2002

názovporadové
číslo
čiastka
Oznámenie Národnej banky Slovenska o schválení prílohy „Zásady prepravy cenností v Národnej banke Slovenska"   3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. januára 2002, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1999 o poskytnutí lombardného úveru 7 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. januára 2002, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 17/1998 na vykonávanie obchodov so zmenkami 8 4
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2002 z 8. februára 2002, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 o poskytnutí lombardného úveru   5
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 z 8. februára 2002, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami   5
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2002, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/1995 o postupe pri predaji štátnych dlhopisov v zaknihovanej podobe prostredníctvom pobočiek a expozitúr Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 5/1996 11 7
Pracovná inštrukcia z 8. marca 2002, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 41/1999, ktorou sa upravuje postup účtovania pri poskytovaní lombardných úverov bankám a pobočkám zahraničných bánk 15 9
Pracovná inštrukcia z 8. marca 2002, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 19/1998, ktorou sa upravuje postup účtovania operácií pri vykonávaní obchodov so zmenkami 16 9
Pracovná inštrukcia z 8. marca 2002, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 29/1995 o postupe účtovania predaja štátnych dlhopisov v zaknihovanej podobe prostredníctvom pobočiek a expozitúr Národnej banky Slovenska 17 9
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 14. júna 2002 o ochrane utajovaných skutočností v Národnej banke Slovenska 26 16
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 12. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska 33 21
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska z 5. septembra 2002 o zásadách bezpečného používania mobilných telefónov 36 25
Pracovná inštrukcia zo 6. septembra 2002, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 46/1998, ktorou sa upravujú postupy účtovania operácií vyplývajúcich z konverzie aktív a pasív a záväzkov vedených na podsúvahových účtoch Národnej banky Slovenska v menách členských štátov Európskej únie, zaradených do európskej menovej únie a ECU v znení pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 33/1999 37 25
Pracovná inštrukcia z 3. decembra 2002,ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 34/1994, ktorou sa upravujú postupy účtovania emisie bondov v zahraničnej mene a dlhodobých swapových operácií P01 a P02 (cross-currency swap) v znení pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 25/1996 45 30
Úrokové sadzby a limity bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2003   31
Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v Opatrení Národnej banky Slovenska č. 2/2002 z 26. júla 2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach   32
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska 49 35

 

[ Späť ]