2021

Vestník NBS čiastka 12/2021 vydaná dňa 20. apríla 2021

Čiastka pre verejnosť 6/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. marca 2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti

Vestník NBS čiastka 10/2021 vydaná dňa 1. apríla 2021

Čiastka pre verejnosť 5/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č.  3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. marca 2021 č. 118/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody

Vestník NBS čiastka 7/2021 vydaná dňa 17. februára 2021

Čiastka pre verejnosť 4/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017

Vestník NBS čiastka 6/2021 vydaná dňa 8. februára 2021

Čiastka pre verejnosť 3/2021

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

Vestník NBS čiastka 4/2021 vydaná dňa 26. januára 2021

Čiastka pre verejnosť 2/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 1/2021 vydaná dňa 19. januára 2021

Čiastka pre verejnosť 1/2021

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19