2019

Vestník NBS čiastka 23/2019 vydaná dňa 20. augusta 2019

Čiastka pre verejnosť 13/2019

OZNAMOVACIA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. sp.: NBS1-000-039-042, č. z.: 100-000-178-840 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám

Vestník NBS čiastka 22/2019 vydaná dňa 26. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 12/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 13/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 14/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2019 z 23. júla 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 21/2019 vydaná dňa 26. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 11/2019

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 10/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 20/2019 vydaná dňa 4. júla 2019

Čiastka pre verejnosť 10/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                   

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 3/2019 pre poskytovateľov platobných služieb k poskytovaniu informácií poskytovaných k platobnému účtu na žiadosť vlastníka bytu alebo nebytového priestoru podľa zákona o platobných službách      

Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 k  definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a   g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP")                                                                    

 Vestník NBS čiastka 16/2019 vydaná dňa 7. júna 2019

Čiastka pre verejnosť 9/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 7/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov 

Vestník NBS čiastka 14/2019 vydaná dňa 31. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 8/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2019 z 28. mája 2019 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika 

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk 

OZNAMOVACIA ČASŤ 

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 7/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 8/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/09 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402 

Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 1/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vestník NBS čiastka 13/2019 vydaná dňa 24. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 7/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 6/2019 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnenj činnosti a ochrane pred financovaním  terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Vestník NBS čiastka 12/2019 vydaná dňa 23. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 6/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 9. mája 2019 č. 5/2019 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu EÚ a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu EÚ pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Vestník NBS čiastka 10/2019 vydaná dňa 9. mája 2019

Čiastka pre verejnosť 5/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2019 z 30. apríla 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu     

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2019 č. 97/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave

Vestník NBS čiastka 8/2019 vydaná dňa 5. apríla 2019

Čiastka pre verejnosť 4/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 2/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)

Odporúčanie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 1/2019 k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 

Vestník NBS čiastka 5/2019 vydaná dňa 5. marca 2019

Čiastka pre verejnosť 3/2019 

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektami

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti TELERVIS PLUS a. s.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 68/2019 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 69/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika 

Vestník NBS čiastka 3/2019 vydaná dňa 1. februára 2019

Čiastka pre verejnosť 2/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2019 z 29. januára 2019 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

 Vestník NBS čiastka 1/2019 vydaná dňa 16. januára 2019

Čiastka pre verejnosť 1/2019 

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu