Úplné znenie opatrenia NBS č. 3/1994


OPATRENIE č. 3
Národnej banky Slovenska


z 31. januára 1994


o úverovej angažovanosti bánk

v znení opatrenia č. 4/2000 Národnej banky Slovenska

zo 14. februára 2000

(úplné znenie)

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Účel opatrenia


§ 1


Účelom tohto opatrenia je obmedziť v čo najväčšej miere veľkosť strát, ktoré by mohli vzniknúť banke v dôsledku neplnenia záväzku jedným alebo viacerými klientmi.

Vymedzenie pojmov


§ 2


(1) Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie kapitál a rezervy podľa opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk zistené z údajov poslednej účtovnej závierky a upravené o rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku zisteného v tejto účtovnej závierke.

(2) Na účely tohto opatrenia sa hrubou úverovou angažovanosťou (ďalej len "HÚA") banky voči klientovi rozumie súčet

a) účtových hodnôt pohľadávok na peňažné plnenie alebo na plnenie iným finančným majetkom, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera,

b) účtových hodnôt vkladov do základného imania klienta a podielov na jeho majetku, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera, okrem tých vkladov do základného imania, ktoré znižujú kapitál banky podľa opatrenia Národnej banky Slovenska o kapitálovej primeranosti bánk,

c) účtových hodnôt záväzkov poskytnúť klientovi úver,

d) účtových hodnôt záväzkov na vloženie alebo kúpu vkladu do základného imania klienta a kúpy podielu na jeho majetku,

e) účtových hodnôt bankových záruk a iných druhov ručenia za klienta,

f) účtových hodnôt neodvolateľných akreditívov,

g) 15 % z účtových hodnôt budúcich pohľadávok z termínových obchodov s devízami.

(3) Do HÚA sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z otvorenia alebo potvrdenia dokumentárneho akreditívu za predpokladu, že:

a) dokumenty predložené banke sa vzťahujú na tovar,

b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom4) pokiaľ druhá strana úplne nesplní záväzok voči banke.

(4) Banky môžu od HÚA voči klientovi odpočítať tie časti, ktoré sú úplne zabezpečené niektorým z týchto zabezpečovacích spôsobov:

a) zárukou v prospech vykazujúcej banky vystavenou vládou Slovenskej republiky a centrálnymi vládami štátov zóny A6) pričom

aa) záruka má písomnú formu,

ab) záruka je neodvolateľná,

ac) jedinou podmienkou na uplatnenie práva zo záruky je, že klient si nesplnil svoj záväzok voči banke,

ad) záruka je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ae) záruka je poskytnutá tak, aby ručiteľovi ani inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky zo záruky,

b) peniazmi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, za predpokladu, že:

ba) peniaze sú uložené na účte vykazujúcej alebo inej banky v SR alebo v štáte zóny A,

bb) majiteľ účtu, na ktorom sú peniaze zložené, uzavrel písomnú záložnú zmluvu, že tieto peniaze sú dané do zálohy v prospech vykazujúcej banky ako záruka za záväzky majiteľa účtu voči vykazujúcej banke,

bc) zmluva je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

bd) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý môže uplatniť svoje práva na zálohu,

be) záloha je neodvolateľná,

bf) jedinou podmienkou pre uplatnenia práva zo zálohy je, ak si klient nesplnil svoje záväzky voči banke,

bg) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť ďalšie záložné právo na tú istú zálohu,

bh) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala uplatniť krátenie právnych nárokov banky zo zálohy,

c) dlhopismi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, ktoré boli vydané vládou Slovenskej republiky, centrálnymi vládami štátov zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami8), NBS, centrálnymi bankami v štátoch zóny A alebo vykazujúcou bankou za predpokladu, že:

ca) dlhopisy boli dané do zálohy vykazujúcej banke a banka ich má v držbe od dátumu, keď vstúpila v platnosť zmluva o zálohe,

cb) vkladateľ dlhopisov uzavrel písomnú záložnú zmluvu, že tieto dlhopisy sú dané do zálohy v prospech vykazujúcej banky ako záruka za záväzky klienta voči vykazujúcej banke,

cc) nie je žiadna pochybnosť o tom, že vkladateľ je majiteľom dlhopisov,

cd) zmluva je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ce) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý môže uplatniť svoje práva na zálohu,

cf) záloha je neodvolateľná,

cg) jedinou podmienkou pre uplatnenia práva zo zálohy je, že klient si nesplnil svoje záväzky voči banke,

ch) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť ďalšie záložné právo na tú istú zálohu,

cch) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani inej osobe žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky zo zálohy.

(5) Banky môžu previesť angažovanosť voči klientovi na iný subjekt v prípade, ak ide o záruky vydané štátnymi fondami, bankové záruky vydané bankami so sídlom v Slovenskej republike a bankami so sídlom v štátoch zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4 písmena a).

(6) V tom prípade, keď finančné ťažkosti jedného klienta pravdepodobne spôsobia finančné ťažkosti inému alebo iným klientom, pretože:

a) jeden z klientov má kontrolu9) nad ostatnými, či už priamo alebo prostredníctvom inej osoby alebo

b) ich vzájomné vzťahy sú takej povahy, že finančné ťažkosti jedného z klientov môžu spôsobiť platobné ťažkosti ostatným, považuje sa súhrn všetkých angažovaností voči týmto klientom za jedinú angažovanosť voči skupine.

(7) Na účely tohto opatrenia sa čistou úverovou angažovanosťou (ďalej len "ČÚA") vo vzťahu ku svojim klientom chápe hrubá úverová angažovanosť banky k týmto partnerom znížená odpočítaním alebo prevedením angažovanosti zabezpečených čiastok podľa odsekov 4 a 5.

§ 3


Limity


(1) ČÚA voči jednému klientovi alebo jednej ekonomicky vzájomne prepojenej skupine klientov s výnimkou klientov uvedených v ods. 2 a 3 nesmie prevýšiť 25 % z kapitálu banky.

(2) ČÚA voči banke v Slovenskej republike alebo voči banke so sídlom v štátoch zóny A nesmie prevýšiť 125 % z kapitálu banky.

(3) ČÚA voči osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah9) nesmie prevýšiť 20 % z kapitálu banky.

(4) Limitom ČÚA nepodlieha a je z nich vyňatá úverová angažovanosť voči:

a) vláde SR,

b) Národnej banke Slovenska,

c) centrálnym vládam štátov zóny A,

d) centrálnym bankám štátov zóny A.

(5) Agregovaná výška všetkých ČÚA, prevyšujúcich 10 % kapitálu vykazujúcej banky nesmie prevýšiť 800 % kapitálu tejto banky.

§ 4

Dočasné a mimoriadne prekročenie limitov

Zrušený

§ 5

Pobočky zahraničných bánk

Zrušený

Hlásenie

§ 6

Zrušený

§ 7

Zrušený

§ 8

Zrušený

§ 9

Zrušený

Organizačné požiadavky

§ 10

Zrušený

§ 11

Zrušený

 
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Banky sú povinné zasielať hlásenia podľa § 8 tohto opatrenia počnúc hlásením k 31. marcu 1994.

§ 13


(1) Limit, určený v § 3 ods. 1 je 40 % do 31. decembra 1995.

(2) Limit, určený v § 3 ods. 5 bude uplatňovaný do 31. decembra 1995 na tie ČÚA, ktoré prekračujú 25 %.

(3) Bez toho, aby to odporovalo odsekom 1, 2 tohto ustanovenia, akákoľvek ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia neprekračuje limity ustanovené v § 3 ods. 1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tieto úrovne.

(4) Akákoľvek ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia prekračuje limity stanovené v § 3 ods. 1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tú úroveň, ktorá bola dosiahnutá v čase vydania tohto opatrenia.

§ 14


Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej č. 10 zo 16. marca 1992 o úverovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Štátnej banky česko- slovenskej č. 27 zo 4. augusta 1992.

§ 15


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. februára 1994.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2000, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér


Príloha č. 1 k opatreniu NBS č. 3/1994

Vysvetlivky k označeným pojmom


1) vypustená

2) vypustená

3) vypustená

4) Banka má dokument, ktorý ju bezpodmienečne oprávňuje manipulovať s tovarom a tento je adresovaný výhradne banke. Tento dokument nemôže banka dať tretej osobe, pokiaľ platba nie je ukončená.

5) vypustená

6) Zóna A zahrňuje všetky štáty OECD t. j. Rakúsko, Austráliu, Belgicko, Kanadu, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, SRN, Grécko, Isladnd, Írsko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľkú Britániu a USA.

7) vypustená

8) Medzinárodné rozvojové banky: IBRD, EBRD, IFC, IABD, The council of European Resettlement Fund, The Nordic Investment Bank, The Caribean Development Bank, EIB.

9) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

10) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.