Rozhodnutie NBS č. 5/2000

5 ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2000 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk
v roku 2001

          Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
§ 1
         Týmto rozhodnutím sa určuje na rok 2001 pre banky1), pobočky zahraničných bánk2) a stavebné sporiteľne3) výška tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v percentách, štruktúra základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv vrátane označenia položiek podľa použitého výkazu, perióda vyhodnotenia povinných minimálnych rezerv a úroková sadzba, ktorou budú úročené povinné minimálne rezervy bánk.
§ 2
        (1) Povinné minimálne rezervy tvoria a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 5%,
b) stavebné sporiteľne vo výške 3%.
          (2) Základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní tvorí súčet nasledovných položiek výkazu V (NBS) 6-36: a) netermínované vklady a termínované vklady fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú bankou, v slovenských
    korunách a v cudzích menách,
    (riadok 60, 74, 83 / stĺpec 5) b) emitované zmenky,
    (riadok 72 / stĺpec 5, kúpené osobami, ktoré nie sú bankou)
__________________________________________________
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 42/1999 Z. z. c) emisia dlhopisov,
    (riadok 90 / stĺpec 5, kúpených osobami, ktoré nie sú bankou) d) ostatné záväzky voči klientom, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré nie sú bankou,
    (riadok 96 / stĺpec 5) e) korunové depozitá a devízové depozitá zahraničných bánk v bankách tvoriacich povinné minimálne rezervy.
    (riadok 54 / stĺpec 2 a 4)
          (3) Periódou vyhodnotenia skutočných povinných minimálnych rezerv bánk je mesiac.         (4) Povinné minimálne rezervy zaúčtované na účtoch peňažných rezerv bánk vedených v Národnej banke Slovenska sú úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p.a.§ 3
        Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000.§ 4
        Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000 v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2000 z 9. júna 2000.§ 5
        Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2001.Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor  bankových obchodov
Vypracovala:
Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755