Rozhodnutie NBS č. 4/2000

4 ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
 z 22. decembra 2000,
  ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999
 o povinných minimálnych rezervách
        Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
 
 
Čl. I


         Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 č. 1 o povinných minimálnych rezervách sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 2 odsek1 znie:
„(1) Banková rada Národnej banky Slovenska určí výšku tvorby povinných minimálnych rezerv vyjadrenú v percentách alebo iným spôsobom, štruktúru základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv vrátane označenia položiek podľa použitého výkazu, periódu vyhodnotenia povinných minimálnych rezerv a ich úročenie alebo neúročenie.“

2. V § 6 sa vypúšťa odsek 4. 3. § 7 znie:„§ 7 Sledovanie a hodnotenie vývoja povinných minimálnych rezerv
        (1) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, sleduje zostatok na účte peňažných rezerv banky denne a vyhodnocuje priemernú sumu skutočných denných povinných minimálnych rezerv za určenú periódu.         (2) Určené povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemerná suma skutočných denných povinných minimálnych rezerv na účte peňažných rezerv dosahuje v určenej perióde najmenej sumu určených povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac.         (3) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, zablokuje peňažné prostriedky na účte peňažných rezerv banky na základe súdneho výkonu rozhodnutia7a) alebo príkazu na začatie exekúcie7b) proti banke vo výške pohľadávky a jej príslušenstva.         (4) Skutočný stav povinných minimálnych rezerv sa zníži o zablokovanú sumu a zablokovaná suma sa neúročí.“
 
  4. Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
7b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkoch a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 8 odsek 1 znie:
 
„(1) Ak banka nedodržiava určené povinné minimálne rezervy v perióde podľa § 7 ods. 2 Národná banka Slovenska je oprávnená uplatniť voči banke sankciu8).“

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia
„Napríklad banka v druhej perióde mesiaca februára (28) dní splnila povinné minimálne rezervy len na 98 % a priemerné nedostatočné rezervy za 2. periódu mala 200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x (3 x diskontná úroková sadzba) x 13 dní) / 360 dní x 100“
 nahrádza citáciou
„Napríklad banka splnila povinné minimálne rezervy len na 98 % a priemerné nedostatočné rezervy mala 200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x (3 x diskontná úroková sadzba) x počet kalendárnych dní periódy) / 360 dní x 100.“.

Čl. II
        Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor  bankových obchodov
Vypracovala:
Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755