Rozhodnutie NBS č. 3/2000

3
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
 z 9. júna 2000,
  ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999
 o podmienkach tvorby
 povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000


Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
 
 
Čl. I
 Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000 sa mení takto: 1. V § 2 ods.1 písmeno a) znie:
  „a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 6,5 %,“. 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
 „3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.“.
 
 

Čl. II
 Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor  bankových obchodov
Vypracovala:
Ing. Jana Susková, tel. č.: 07/59532574