Register 1999

REGISTER PREDPISOV
Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999


Názov

Čiastka

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1999, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska 3
Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1998 3
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1999, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska 4
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účel 5
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách 5
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov 6
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 1999 8
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 z 19. júla 1999 o poskytnutí lombardného úveru 15
Zoznam č. 1/1999 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/1999 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného Národnou bankou Slovenska 19
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu 19
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 10. septembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky 19
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk 23
Zoznam č. 2/1999 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska 23
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999, o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska 27
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000 27