Príloha č. 4 rozhodutia č. 1/2000


Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

"VZOR"

Národná banka Slovenska
pobočka ..............................

Podpisové vzory

osôb splnomocnených odovzdávať a preberať dáta platobného styku

formou kompatibilných médií


  nové podpisové vzory                 výmena podpisových vzorov 1)  

Klient / Poverená organizácia:*


Splnomocnené osoby:                                    Vlastnoručný podpis 
1. Meno a priezvisko    ______________________
  Rodné číslo         ______________________
  Telefón, fax         ______________________           ______________________
 
2. Meno a priezvisko    ______________________
  Rodné číslo         ______________________
  Telefón, fax         ______________________           ______________________
 
3. Meno a priezvisko    ______________________
  Rodné číslo         ______________________
  Telefón, fax         ______________________           ______________________
 
4. Meno a priezvisko    ______________________
  Rodné číslo         ______________________
  Telefón, fax         ______________________           ______________________
 
5. Meno a priezvisko    ______________________
  Rodné číslo         ______________________
  Telefón, fax         ______________________           ______________________Spôsob podpisovania dokladov: 1)

 vždy jedna splnomocnená osoba                 vždy dve splnomocnené osoby 
1) Klient znakom x označí správny variant.
* Nehodiace sa prečiarknite.

Splnomocňujem na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií osoby uvedené na titulnej strane a potvrdzujem platnosť uvedených údajov a vlastnoručných podpisov. Beriem na vedomie, že Národná banka Slovenska nezodpovedá za škody vzniknuté neoprávneným odovzdaním alebo prebratím dát formou kompatibilných médií. Taktiež beriem na vedomie, že pri akejkoľvek zmene splnomocnených osôb, alebo uvedených údajov je v mojom záujme, prípadne v záujme poverenej organizácie vyplniť nové PODPISOVÉ VZORY a predložiť ich Národnej banke Slovenska.

 

 
 
 
 
...............................................................................      ................................................................... 
Odtlačok pečiatky a podpis klienta. 2)           Odtlačok pečiatky a podpis poverenej 
  organizácie. 2) 
 


 
  
V..........................................dňa..........................     V............................................. dňa............. 
 

 
 

 
...............................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca
NBS, ktorý overil totožnosť
prítomného klienta.
 
 
 
 
V.............................................dňa..........................

 

2) U právnickej osoby tu bude uvedený odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v jej mene.