Príloha č. 3 rozhodutia č. 1/2000


Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

"VZOR"

ZMLUVA O ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DÁT PLATOBNÉHO STYKU FORMOU KOMPATIBILNÝCH MÉDIÍ


1. Názov:       Národná banka Slovenska 
  Sídlo:        ...................................................................................................... 
  IČO:        ...................................................................................................... 
  Zastúpená:    ...................................................................................................... 
  (ďalej len "NBS")
a

2. Názov:      .................................................................................................... 
  Sídlo:       .................................................................................................... 
  IČO:        .................................................................................................... 
  Zastúpená:   .................................................................................................... 
  (ďalej len "klient")
  uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu:

Čl. I


Predmet zmluvy


(1)Klient sa zaväzuje odovzdávať NBS/preberať od NBS* dáta platobného styku formou kompatibilného média (ďalej len "kompatibilné médium") v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa určujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií (ďalej len "Rozhodnutie").

(2)NBS sa zaväzuje preberať od klienta/odovzdávať klientovi* kompatibilné médium v súlade s Rozhodnutím.

(3)NBS sa zaväzuje oznámiť klientovi zmenu formátu a obsahu kompatibilného média písomne najmenej tri mesiace pred termínom zmeny.

(4)Klient poveruje organizáciu (názov, sídlo, IČO)........................................................ ............................................................................................................................ .....

vykonávaním činností spojených s odovzdávaním kompatibilných médií do NBS / odoberaním kompatibilných médií z NBS.*

Čl. II


Čas plnenia


Klient odovzdáva NBS a preberá od NBS kompatibilné médium v čase od 8.00 do 11.00 hod. v periodicite podľa kontaktového listu.

Čl. III


Cena


Klient sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa platného Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a za peňažné služby na pokladničnom úseku spôsobom dohodnutým v zmluve o vedení príslušného účtu.

Čl. IV


Záverečné ustanovenia


(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2)Zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana. Výpovedná lehota je dvojmesačná. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.

(3)NBS môže od zmluvy odstúpiť okamžite, t. j. dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy ak

a) klient nebude plniť záväzky vyplývajúce pre neho z Rozhodnutia, Podmienok Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch v znení dodatku č. 1 z 23. januára 1997 a dodatku č. 2 z 22. októbra 1998 (ďalej len "Podmienok NBS pre vedenie účtov") a tejto zmluvy,

b) klient svojimi médiami opakovane ohrozí spracovanie dát platobného a zúčtovacieho styku v NBS (napríklad dodá kompatibilné médium obsahujúce počítačový vírus, na kompatibilnom médiu dodá platby na účty nepovolené v kontaktovom liste),

c) dôjde k zrušeniu zmlúv o vedení všetkých účtov, pre ktoré sa odovzdávali a z ktorých sa preberali dáta formou kompatibilných médií.

(4)Zmluva môže byť menená alebo doplnená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak sa zmena týka Rozhodnutia, prípadne Podmienok NBS pre vedenie účtov.

_____________________________

*Nehodiace sa prečiarknite.

(5)Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je

a)Rozhodnutie,

b)kontaktový list odovzdávania a preberania dát platobného styku formou kompatibilných médií,

c)podpisové vzory osôb splnomocnených odovzdávať a preberať dáta platobného styku formou kompatibilných médií.

(6)Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane klient a dva NBS.

(7)Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší zmluva o odovzdávaní a preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií z ..................................., uzatvorená medzi Národnou bankou Slovenska a klientom (názov, sídlo, IČO) ........ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............

(bod 7 sa nepoužije, ak klient doteraz nemá uzavretú zmluvu.)

(8)Táto zmluva nadobúda účinnosť .................................

 
 


 
                                                       
..................................................                 ........................................................... 
Národná banka Slovenska                          klient 
 

 

 

 
V......................................... dňa.................        V............................................ dňa....................