Príloha č. 1 rozhodnutia č. 1/2000


Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

Forma a obsah kompatibilných médií


Čl. 1


Spôsob a miesto odovzdávania


(1) Údaje medzi organizáciami a NBS je možné odovzdávať na diskete alebo pomocou diaľkového prenosu cez komutovanú telefónnu sieť. Tieto spôsoby je možné použiť v oboch smeroch a je možné ich ľubovoľné kombinovať. Na prenos súborov obsahujúcich údaje platobného styku sa zásadne používajú médiá klienta. Na jednom kompatibilnom médiu obsahujúcom údaje platobného styku (ďalej len "KM") môžu byt údaje za viac účtov a viac klientov nezávisle od smeru odovzdávania.

(2) Za obsah, formu a zhodu KM s údajmi na sprievodke zodpovedá v prípade vyhotovenia KM klientom alebo poverenou organizáciou výlučné klient.

Čl. 2


Technické požiadavky


(1) Fyzicky je možné preberať a odovzdávať KM na disketách 3.5". Diskety musia mat tieto parametre

a) HD (vysoká hustota záznamu),

b) formátovaná kapacita 1,44 MB,

c) soft sektor,

d) štandard IBM AT.

(2) Prenosy údajov realizované vo verejnej telefónnej sieti po komutovaných linkách vyžadujú modem podľa odporučenia V.32 (9600), V.42, V.42bis, V.32bis (14400). Na prenos údajov je možné používať ľubovoľný štandardný prenosový protokol. V záujme spoľahlivosti a efektívneho využívania rýchlosti prenosu sa odporúča využívať protokol Z-modem.

(3) Na strane NBS je použité komunikačné programové vybavenie Major Bulletin Board System (ďalej len "BBS").

(4) Ako komunikačné programové vybavenie na strane klienta vyhovuje akékoľvek, ktoré emuluje terminál ANSI-BBS (napr. PROCOMM, TELIX, M602, BITCOM a pod.).

Čl. 3


Formát údajov odovzdávaných do NBS


(1) Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Súbor je uložený v základnom adresári a má názov KDDMMPXX.NNN. Význam jednotlivých písmen v názve súboru je nasledovný: K je identifikácia KM (povinne sa uvedie "K"), DDMM je deň a mesiac, kedy má byť KM spracované, P je písmeno definujúce jednoznačnosť súboru klienta v rámci jedného dňa, XX je označenie pobočky, u ktorej je dodávateľ KM evidovaný, NNN je identifikácia dodávateľa KM.

(2) Súbor sa skladá z jednotlivých správ premenlivej dĺžky a má nasledujúcu štruktúru:

"správa typu platobný príkaz.........prvá

správa typu platobný príkaz.........druhá

...

správa typu platobný príkaz.........posledná".

Čl. 4


Formáty správ v súbore


(1) Každá správa typu "platobný príkaz" je uvedená na samostatnom riadku. Jednotlivé položky sú oddelené oddeľovačom "TAB" (tabulátor - ASCII 9). Pri nepovinných položkách je nutné uvádzať len oddeľovač. Správa je ukončená separátormi "CR" (carriage return - ASCII 13) a "LF" (line feed - ASCII 10). Štruktúra správy typu "platobný príkaz" je nasledovná:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

8

9

10

11

Poradové číslo, názov a maximálna dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v správe typu "platobný príkaz" sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P. č.

               N á z o v               

Max. dĺžka 
1.

 DRUHDT 
4

2.

 SPLATN
6

3.

 UČT1
17

4.

 BANKA1
4

5.

 UČT2
17

6.

 BANKA2
4

7.

 SUMA
13

8.

 VSY
10

9.

 KSY
4

10.

 SSY
10

11.

 DU
35

Význam pojmov v tabuľke je nasledovný

1. DRUHDT (povinná položka) je druh dát určujúci charakter platby v tvare RMOO, kde R je režim spracovania, M je miesto vzniku a OO je druh operácií. Pre KM je prípustný druh dát 1501 (úhrady v bežnom roku) a 1502 (inkaso v bežnom roku).

2. SPLATN (povinná položka) je splatnosť v tvare DDMMRR, ktorá určuje, kedy sa má položka zúčtovať. (Rok je spracovaný nasledujúcim algoritmom: ak je RR > 50, berie sa 19RR inak 20RR.)

3. UČT1 (povinná položka) je číslo účtu v predpísanom tvare.

4. BANKA1 (nepovinná položka) je kód cudzej banky uvádzaný v prípade, že DRUHDT=1502. (Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720.)

5. UČT2 (povinná položka) je číslo účtu v predpísanom tvare.

6. BANKA2 (nepovinná položka) je kód banky uvádzaný v prípade, že DRUHDT=1501. (Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720.)

7. SUMA (povinná položka) je suma v Sk so znamienkom na prvej pozícii zľava. Pri kladnej sume sa znamienko neuvádza. Suma sa uvádza bez desatinnej bodky a posledné dve číslice sumy sú dve desatinné miesta. Pri nulovej sume stačí zapísať jednu nulu.

8. VSY (povinná položka) je variabilný symbol.

9. KSY (povinná položka) je konštantný symbol.

10. SSY (nepovinná položka) je špecifický symbol.

11.DU (nepovinná položka) je doplňujúci údaj slúžiaci pre potreby klienta, ktorý nebude zaradený do spracovania v NBS.

(2) Predpísaný tvar čísla účtu je definovaný takto

a) Číslo účtu v celkovom rozsahu 6 až 17 znakov sa skladá z predčíslia (maximálne 6 numerických znakov), pomlčky (1 znak) a základného čísla účtu klienta (maximálne 10 numerických znakov).

b) Ak je uvedené predčíslie, musí byt od základného čísla účtu klienta oddelené pomlčkou (znak "-"). Ak nie je predčíslie uvedené (ani nuly), základné číslo účtu klienta je uvedené bez pomlčky. Minimálny rozsah čísla účtu je 6 znakov (číslo účtu iných peňažných ústavov môže byt i kratšie).

c) Predčíslie môže mať tieto tvary:
UUUUUK,
UUUUK,
UUUK,
UUK,
UK,
nie je uvedené vôbec.

d) Jednotlivé znaky v predčíslí podľa písmena

c) majú nasledovný význam:
U je znak v predčíslí,
K je kontrolná číslica uvedená v odseku 3 písm. b).
e) Základné číslo účtu klienta môže mať tieto tvary:
MMMMMOKPPB,
MMMMOKPPB,
MMMOKPPB,
MMOKPPB,
MOKPPB.
f) Jednotlivé znaky v základnom čísle účtu klienta podľa písmena e) majú nasledovný význam:
M je poradové číslo klienta príslušného druhu organizácie,
O je druh organizácie,
PP je číslo pobočky NBS,
B je povinne "2",
K je kontrolná číslica uvedená v odseku 3 písm. b).

(3) Pre zabezpečenie čísla účtu boli stanovené tieto pravidlá

a) Kontrolná číslica samostatne chráni predčíslie a samostatne základné číslo účtu klienta.

b) Kontrolná číslica sa počíta na modulo 11 pri váhach tvorených číselným radom 2n, prípadne zvyškom 2n po vydelení modulom 11:

25 24  23 22 21 20     29 28 27 26 25  24 23 22 21 20 
Predčíslie         Základné číslo účtu klienta 
10 5  8  4  2  1     6  3  7  9 10 5  8  4  2  1

c) Čísla účtov, kde by kontrolné číslo nadobudlo hodnotu 10, sa nepoužívajú.

d) Kontrolné číslice sa počítajú zhodným algoritmom.

(4) Príklady kontroly modulo 11.

Je dané napr. číslo účtu 158-3215162. Kontrola modulo 11 prebieha samostatne za predčíslie a základné číslo účtu klienta takto

a) Predčíslie

Štruktúra predčíslia 
 U 

 U 

 U 

 U 

 U 

K

Príklad predčíslia 
-

-

-

1

5

8

Váhy
10

5

8

4

2

1

Výpočty
-

-

-

1*4

5*2

8*1

4 + 10 + 8 = 22
22 : 11 (modulo) = 2, zvyšok 0
Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule).

b) Základné číslo účtu klienta

Štruktúra čísla účtu klienta 
 M 

 M 

 M 

M

M

O

K

P

P 

 B 

Príklad
 -
 -
 -
  3
 2
 1
 5
 1
 6
 2
Váhy
 6
 3
 7
 9
 10
 5
 8
 4
 2
 1
Výpočty
 -
 -
 -
 3*9 
 2*10 
 1*5 
 5*8 
 1*4 
 6*2
 2*1
27 + 20 + 5 + 40 + 4 + 12 + 2 = 110
110 : 11 (modulo) = 10, zvyšok 0
Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule).

Čl. 5


Ochrana údajov proti zneužitiu


(1) Ochrana KM je zabezpečená kontrolnou sumou (CSUMA) vypočítanou podľa algoritmu, ktorý obdrží klient pri prebratí schváleného kontaktového listu a s použitím kontrolného kódu, ktorý klient zadáva individuálne pri každom vytvorení KM. Kontrolná suma sa uvádza na sprievodke k vstupnému KM. Pri spracovaní KM sa kontrolná suma, vypočítaná z dátového súboru a kontrolného kódu zo sprievodky, porovnáva s kontrolnou sumou uvedenou na sprievodke. KM je spracované len pri ich rovnosti. Maximálna veľkosť kontrolného kódu je 15 znakov.

(2) Klient je povinný prijať také opatrenia, aby KM a sprievodka nemohli vzniknúť bez vedomia zodpovedného pracovníka, ktorý bude mat algoritmus na výpočet kontrolnej sumy k dispozícii.

Čl. 6


Sprievodka k vstupnému KM


(1) Sprievodka je súčasťou KM. Pri fyzickom odovzdávaní KM odovzdá klient sprievodku spolu s KM priamo na pobočke. Pri prenose cez komutované telefónne linky prostredníctvom BBS klient sprievodku odvysiela faxom príslušnej pobočke, čím túto upovedomí o existencii vstupného súboru v BBS a oznámi jej údaje potrebné na bezpečné spracovanie. Len súbory so sprievodkou budú zaradené do spracovania.

(2) Sprievodka má nasledujúci tvar:

Sprievodka k vstupnému kompatibilnému médiu

 Skrátený názov komitenta:                      NAZOV
 Označenie média:                            NNNYYY
 Meno súboru:                               KDDMMPXX.NNN
 Dátum spracovania:                           DD.MM.RR 
 Priezvisko oprávneného pracovníka:               MENO 
 Počet platobných príkazov:                     POCETPOL 
 Kontrolná suma:                             CSUMA 
 Kontrolný kód:                              CKOD
 ___________________                        _______________________
    Dátum                                     Pečiatka a podis

Význam jednotlivých položiek v sprievodke je nasledovný:

NAZOV je skrátený názov klienta, pridelený pri podpise zmluvy,
NNN je identifikácia dodávateľa,
YYY je poradové číslo média,
KDDMMPXX.NNN je označenie dátového súboru popísané v článku 3 tejto prílohy,
DD.MM.RR je dátum spracovania v tvare deň, mesiac, rok,
POCETPOL je počet správ zapísaných v dátovom súbore,
CSUMA je kontrolná suma vypočítaná z dátového súboru,
CKOD je kontrolný kód voliteľný a meniteľný dodávateľom.

Čl. 7


Formát informácie o chybných správach


Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je identický s názvom súboru odovzdávaného do NBS s rozdielom prvého znaku "E" miesto znaku "K", t. j. v tvare EDDMMPXX.NNN. V súbore sú vypísané chybné riadky vstupného KM s bližším popisom chyby.

Čl. 8


Formát údajov preberaných z NBS


(1) Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je v tvare KDDMMPXX.VVV. Význam písmen v názve súboru je nasledovný:

K je identifikácia KM povinne "K",
DDMM je deň a mesiac vytvorenia,
P je povinne "P",
XX je označenie pobočky,
VVV je identifikácia odberateľa.

(2) Súbor obsahuje dva typy záznamov a to "výpis v Sk" a "obratovú položku v Sk". Jednotlivé typy údajov sú v súbore usporiadané nasledovne:

"výpis Sk
obratová položka v Sk
obratová položka v Sk
..
obratová položka v Sk
výpis Sk
obratová položka v Sk
obratová položka v Sk
..
atď ".

(3) Záznamy sú triedené postupne podľa nasledovných kritérií

a) dátum zaúčtovania položky v prípade časovej agregácie podľa čl. 9 ods. 2,

b) číslo odberateľa v prípade priestorovej agregácie,

c) číslo účtu.

(4) Organizácia má možnosť programovo si skontrolovať obsah KM pomocou vzorca SZ - OD + OK = NZ. Význam písmen vo vzorci je nasledovný:

SZ je starý zostatok,
NZ je nový zostatok,
OD sú obraty debet (suma(SkPOL) s KUC 1 alebo 4 (KUC=1+, KUC=4-)),
OK sú obraty kredit (suma(SkPOL) s KUC 2 alebo 5 (KUC=2+, KUC=5-)),
KUC je kód účtovania.

(5) Záznam typu "výpis v Sk".

Štruktúra záznamu typu "výpis v Sk" je nasledovná:

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname typu "výpis v Sk" sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č. 

       Názov           

  Dĺžka  

Poznámka

1.

 Typ záznamu 
3 

1

2.

 Číslo účtu klienta 
16

2

3.

 Skrátený názov klienta 
20

-

4.

 Dátum starého zostatku 
6

3

5.

 Starý zostatok 
14

-

6.

 Znamienko starého zostatku 
1

4

7.

 Nový zostatok
14

-

8.

 Znamienko nového zostatku 
1

4

9.

 Obraty debet MD 
14

-

10.

 Znamienko obratov debet
1

5

11.

 Obraty kredit D
14

-

12.

 Znamienko obratov kredit
1

5

13.

 Poradové číslo výpisu 
3

-

14.

 Dátum zúčtovania
6

6

15.

 Doplňujúce znaky
14

7

16.

 CRLF
2

-

Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 074.
2. Položka 2 je uvedená vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK, kde:
B je povinne "2",
PP je číslo pobočky NBS,
O je druh organizácie,
U je znak v predčíslí,
K je kontrolná číslica (modulo 11),
M je poradové číslo klienta príslušného druhu organizácie.

3. Položka 4 obsahuje dátum uvedený vo formáte DDMMRR.

4. Položky 6 a 8 obsahujú znamienko plus v prípade kladného zostatku, znamienko mínus v prípade záporného zostatku.

5. Položky 10 a 12 obsahujú nulu alebo znamienko mínus v prípade storna.

6. Položka 14 obsahuje dátum zúčtovania v NBS v tvare DDMMRR .

7. Položka 15 obsahuje meno súboru v tvare KDDMMPXX.VVV zľava doplnené dvoma medzerami.

(6) Záznam typu "obratová položka v Sk".

Záznam typu "obratová položka v Sk" má nasledujúcu štruktúru:

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname typu "obratová položka" sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č. 
     N á z o v     
 Dĺžka 
  Poznámka 
1.

 Typ záznamu 
3

1

2.

 Číslo účtu klienta
16

2

3.

 Číslo účtu
16

2

4.

 Číslo dokladu 
13

3

5.

 Suma 
12

-

6.

 Kód účtovania 
1

4

7.

 V - symbol 
10

-

8.

 K - symbol 
10

-

9.

 S - symbol 
10

-

10.

 Valuta 
6

-

11.

 Doplňujúci údaj položky 2 (skrátene)
20

5

12.

 Zmena položky v K1 a K2 
1

6

13.

 Druh údajov
4

-

14.

 Dátum 
6

7

15.

 CRLF 
2

-

Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 075.
2. Položka 2 a 3 obsahuje číslo vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK podľa čl. 8 ods. 5.
3. Položka 4 obsahuje číslo dokladu, ktorý sa vytvorí pri spracovaní v NBS, prípadne preberie z inej banky.
4. Položka 6 sa vzťahuje len k údaju s poradovým číslom 2 (Znak "1" znamená položku debet, znak "2" znamená položku kredit, znak "4" znamená storno položky debet a znak "5" znamená storno položky kredit.).
5. Položka 11 obsahuje skrátený názov partnerskej organizácie.
6. Položka 12 obsahuje znak "0", ak položka nebola dodatočne menená v K1 a K2, znak "Z" ak položka bola menená v K1 a K2, znak "C" ak bola uskutočnená čiastočná úhrada, alebo znak "P", ak položka bola menená v K1 a K2 a zároveň bola uskutočnená čiastočná úhrada.
7. V Položke 14 je dátum vo formáte DDMMRR. Uvedie sa tu dátum odúčtovania pre položky z NBS alebo dátum odúčtovania pre položky z inej banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Čl. 9


Časová a priestorová agregácia údajov

(1) Pri preberaní údajov platobného styku na KM možno s výhodou používať časovú a priestorovú agregáciu údajov.

(2) Časová agregácia. V smere NBS - odberateľ môžu byt KM odovzdávané klientom v niektorej zo stanovených periód:

a) denne,
b) týždenne v utorok a k ultimu mesiaca (ďalej len "UM"),
c) týždenne v stredu a k UM,
d) týždenne vo štvrtok a k UM,
e) pentádne, t.j. 5., 10., 15., 20., 25., 30. a k UM,
f) mesačne, t.j. k UM,
g) dekádne, t.j. 10., 20., 30. a k UM,
h) 25., 28. a k UM,
i) 15., 25., 28. a k UM.

(3) Priestorová agregácia. V smere NBS - odberateľ možno pri preberaní údajov použiť ľubovoľnú agregáciu za rôznych klientov a úcty.

Čl. 10


Sprievodka k výstupnému KM


Ak odovzdáva NBS spolu s KM i sprievodku, sprievodka obsahuje minimálne nasledovné údaje:

             Sprievodka k výstupnému kompatibilnému médiu           

 Názov súboru:                           KDDMMPXX.VVV 
 Skrátený názov komitenta:                   NAZOV 
 Dátum vytvorenia média:                    DDMMRR 
 Počet položiek:                           POCET
 _________________         ___________________________________ 
     Dátum                 Odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca

Čl. 11


Prenos údajov komutovanou telefónnou linkou


Pre prenos údajov komutovanou telefónnou linkou sú stanovené nasledovné prevádzkové požiadavky

a) Na pobočkách NBS je inštalovaný modem s automatickým odpovedaním. Prístup k údajom je zabezpečený pomocou identifikačnej značky a hesla (USER_ID a USER_PASSWORD). Identifikačnú značku a prvé heslo oznámi pobočka NBS klientovi pri prebratí schváleného kontaktového listu. Klient zabezpečí, aby tieto údaje neboli zverejňované a heslo mení podľa vlastného uváženia.

b) BBS stanica umožňuje dialógovým režimom vykonať prenos údajov obidvomi smermi.

c) Po skončení prenosu musí klient ukončiť spojenie so stanicou BBS. Klient zodpovedá za efektívne využívanie času spojenia. Pre prenosy väčších objemov údajov je potrebné využívať vyššie prenosové rýchlosti, aby sa skrátila doba prenosu a pripojenia na stanicu BBS.