Opatrenie NBS č. 5/2000


5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska


zo 14. februára 2000,


o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Základné ustanovenia


§ 1


Toto opatrenie ustanovuje obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk1) a pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk2) pri vykonávaní bankových činností3) s hodnotami, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk dodržiavajú podľa § 14 zákona.

§ 2


Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) aktívom
1. právo na peňažné plnenie v cudzej mene, pokladničná hodnota v cudzej mene a cenný papier znejúci na cudziu menu okrem podielových cenných papierov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim alebo podstatným vplyvom,
2. pohľadávka, ktorej ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak povinnosť plniť vznikne podľa dohody zmluvným stranám v budúcnosti a plnenie nie je vyrátané ako úrok z istiny,
3. delta ekvivalent kúpených opcií na kúpu (call), alebo predaných opcií na predaj (put) peňažných prostriedkov v cudzej mene,
b) pasívom
1. záväzok z obchodnozáväzkového vzťahu, ktorého ocenenie je vyjadrené v cudzej mene,
2. záväzok, ktorého ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak povinnosť plniť vznikne podľa dohody zmluvným stranám v budúcnosti a plnenie nie je vyrátané ako úrok z istiny,
3. delta ekvivalent kúpených opcií na predaj, alebo predaných opcií na kúpu peňažných prostriedkov v cudzej mene,
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
3) § 1 ods. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

c) opciou právo oprávneného na požiadanie kúpiť alebo predať v budúcnosti predmet obchodu za vopred dohodnutú cenu,

d) delta ekvivalentom opcie pomer zmeny ceny opcie k zmene jednotkovej ceny predmetu obchodu vynásobený počtom jednotiek predmetu obchodu,

e) nezabezpečenou devízovou pozíciou výsledok rôzny od nuly z odrátania súčtu tých pasív od súčtu tých aktív, ktorých ocenenie je vyjadrené v rovnakej cudzej mene a prepočítaných na slovenské koruny podľa platného kurzového lístka Národnej banky Slovenska; ak banka podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí, rozdiel medzi súčtom aktív a súčtom pasív, ktorých ocenenie je vyjadrené v rovnakej cudzej mene a ktoré pobočka spravuje, sa najprv prepočíta na menu štátu, v ktorom pobočka pôsobí podľa platného kurzového lístku jeho ústrednej banky, takto získané číslo sa potom v ten istý deň prepočíta kurzom slovenskej koruny voči mene tohto štátu podľa platného kurzového lístku Národnej banky Slovenska,

f) celkovou nezabezpečenou devízovou pozíciou súčet absolútnych hodnôt všetkých nezabezpečených devízových pozícií,

g) kapitálom banky kapitál a rezervy podľa osobitného predpisu,4) nahlásené Národnej banke Slovenska podľa osobitného predpisu5) posledný krát pred dňom alebo v deň sledovania devízovej pozície.

§ 3


Na účely merania devízových pozícií a obmedzovania nezabezpečených devízových pozícií sa meny tých štátov, ktoré uzavreli medzi sebou zmluvu o menovej únii, považujú za jednu menu.

§ 4


Obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície


Po ukončení výkonu bankových činností v banke v daný deň

a) hodnota nezabezpečenej devízovej pozície
1. v euro, v britskej libre, americkom doláre, švajčiarskom franku alebo českej korune nesmie prekročiť 10 % kapitálu banky,
2. v inej cudzej mene ako podľa prvého bodu nesmie prekročiť 5 % kapitálu banky a
b) celková nezabezpečená devízová pozícia nesmie prekročiť 25 % kapitálu banky.

§ 5


Pravidlá bezpečnej prevádzky


(1) Na účely zabezpečenia bezpečnej prevádzky banky a pobočky zahraničných bánk

4 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk.
5) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

a) denne prepočítavajú aktíva a pasíva na slovenské koruny kurzom vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,

b) sledujú svoje devízové pozície denne,

c) určia vedúceho zamestnanca zodpovedného za riadenie devízových pozícií,

d) usmernia výkon obchodov6) vnútorným predpisom, ktorý má obsahovať najmä

1. druhy obchodov, ktoré sú jednotliví zamestnanci oprávnení uzatvárať,
2. menovité hodnoty, do ktorých sú jednotliví zamestnanci oprávnení uzatvárať jednotlivé obchody podľa druhov, alebo iné obmedzenia ich činnosti na účel obmedzenia rizika z vykonávania tej ktorej činnosti,
3. spôsob postupu v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,
4. kto a za akých podmienok môže povoliť zamestnancom výnimky z obmedzení podľa odseku 1 písm. d) prvého až tretieho bodu a kedy môže zamestnanec žiadať takúto výnimku,

e) zabezpečujú, aby uzatvorené obchody boli pred ich potvrdením, vysporiadaním a pred vystavením účtovných dokladov o nich prekontrolované,

f) zabezpečia, aby kontrolu uzatvorených obchodov, vydávanie potvrdení, overovanie prijatých potvrdení a vystavovanie účtovných dokladov o nich nevykonával útvar, ktorý obchody uzatvára,

g) zabezpečujú, aby útvar, ktorý uzatvára obchody a útvar, ktorý ich potvrdzuje, kontroluje a vystavuje účtovné doklady o nich, neboli riadené tou istou osobou a aby ani osoby, ktoré tieto útvary riadia, neboli priamo riadené tou istou osobou,

h) zabezpečujú zaznamenávanie dojednávania a uzatvorenia každého obchodu, napríklad na magnetofónovej páske, výpisom zo systému REUTERS,

i) zabezpečujú uloženie záznamov podľa písmena h) mimo útvaru, ktorý uzatvára obchody najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky a nároky banky z obchodov, ktorých dojednanie je v nich zaznamenané.

(2) Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí

a) určuje na každý obchodný deň obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície osobitne pre tú časť banky, ktorá podniká v Slovenskej republike a osobitne pre pobočku, prostredníctvom ktorej podniká v zahraničí a riadi ich počas obchodovania v daný deň tak, aby súhrn týchto obmedzení po uzavretí obchodovania neprekračoval obmedzenia podľa § 4,

b) zabezpečuje, aby zahraničná pobočka oznamovala údaje o svojich devízových pozíciách ústrediu v priebehu každého obchodného dňa.

Spoločné a záverečné ustanovenia


§ 6


(1) Ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) sa nevzťahujú na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankovej činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona. Aktíva a pasíva sa prepočítavajú na slovenské koruny posledný pracovný deň v mesiaci kurzom vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

6) § 1 ods. 3 písm. h) body 1. až 3. zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) až i) sa nevzťahujú na banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankových činností podľa osobitného predpisu6).

(3) Ustanovenia § 5 ods. 2 sa nevťahujú na banky, ktoré nemajú v štáte v ktorom podnikajú prostredníctvom svojej pobočky povolenie na obchodovanie s devízovými hodnotami.

§ 7


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 č. 11 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 364/1997 Z. z.).

§ 8


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420