Opatrenie NBS č. 4/2000


4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska


zo 14. februárara 2000,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994

o úverovej angažovanosti bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 3 o úverovej angažovanosti bánk sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie kapitál a rezervy podľa opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk zistené z údajov poslednej účtovnej závierky a upravené o rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku zisteného v tejto účtovnej závierke.".

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 2 a odkazy 2 a 3. Doterajšie odseky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 sa označujú ako odseky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

3. V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na účely tohto opatrenia sa hrubou úverovou angažovanosťou (ďalej len „HÚA") banky voči klientovi rozumie súčet

a) účtových hodnôt pohľadávok na peňažné plnenie alebo na plnenie iným finančným majetkom, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera,

b) účtových hodnôt vkladov do základného imania klienta a podielov na jeho majetku, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera, okrem tých vkladov do základného imania, ktoré znižujú kapitál banky podľa opatrenia Národnej banky Slovenska o kapitálovej primeranosti bánk,

c) účtových hodnôt záväzkov poskytnúť klientovi úver,

d) účtových hodnôt záväzkov na vloženie alebo kúpu vkladu do základného imania klienta a kúpy podielu na jeho majetku,

e) účtových hodnôt bankových záruk a iných druhov ručenia za klienta,

f) účtových hodnôt neodvolateľných akreditívov,

g) 15 % z účtových hodnôt budúcich pohľadávok z termínových obchodov s devízami.

(3) Do HÚA sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z otvorenia alebo potvrdenia dokumentárneho akreditívu, za predpokladu, že:

a) dokumenty predložené banke sa vzťahujú na tovar,

b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom4) pokiaľ druhá strana úplne nesplní záväzok voči banke.".

4. V § 2 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú odkazy 5 a 7 a vypúšťajú sa slová „a nimi podporovanými inštitúciami".

5. V § 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a nimi podporovanými inštitúciami".

6. V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Banky môžu previesť angažovanosť voči klientovi na iný subjekt v prípade, ak ide o záruky vydané štátnymi fondami, bankové záruky vydané bankami so sídlom v Slovenskej republike a bankami so sídlom v štátoch zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4 písmena a).".

7. V § 2 ods. 6 písm. b) sa slová „vykazujúca banka by mala považovať súhrnne všetky angažovanosti voči týmto klientom ako jedinú angažovanosť voči klientovi" nahrádzajú slovami „považuje sa súhrn všetkých angažovaností voči týmto klientom za jedinú angažovanosť voči skupine".

8. V § 2 ods. 7 sa slová „ods. 5 až 7" nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5".

9. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Čistá úverová angažovanosť voči banke v Slovenskej republike alebo voči banke so sídlom v štátoch zóny A nesmie prevýšiť 125 % z kapitálu banky.

(3) Čistá úverová angažovanosť voči osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah10) nesmie prevýšiť 20 % z kapitálu banky.".

10. V § 3 ods. 5 sa číslo „15" nahrádza číslom „10".

11. § 4 až 11 sa vypúšťajú.

12. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú body 1, 2, 3, 5 a 7.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

§ 8


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420