Opatrenie NBS č. 3/2000


3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska


zo 14. februára 2000,


o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť pravidlá likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.

§ 2


Vymedzenie niektorých pojmov


Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky na účel riadneho a včasného plnenia platobných záväzkov,

b) aktívami aktíva podľa osobitného predpisu1), práva žiadať o poskytnutie peňažných prostriedkov, akcepty predložených zmeniek, ak sa týmto spôsobom poskytuje úver, budúce pohľadávky z termínových obchodov a pohľadávky z finančného prenájmu,

c) pasívami pasíva podľa osobitného predpisu1), záväzky poskytnúť peňažné prostriedky, akcepty vystavených zmeniek, ak sa týmto spôsobom prijíma úver, budúce záväzky z termínových obchodov, otvorené alebo potvrdené akreditívy, záväzky z finančného prenájmu, záväzky zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné plniť a záväzok, ktorý vznikne, ak banka predčasne vyberie peňažné prostriedky uložené na účte s možnosťou predčasného výberu v inej banke,

d) termínovým obchodom pohľadávky a záväzky zo zmlúv, ktorých plnenie zmluvnými stranami je odložené do budúcnosti,

e) rýchlolikvidnými aktívami zlato, obchodné pohľadávky a eskontovateľné zmenky, ak sa s nimi obchoduje na medzibankovom trhu, cenné papiere, ktoré sú prijímané na medzibankovom peňažnom trhu alebo ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo im podobných obchodov, najmä štátne pokladničné poukážky a dlhopisy a pokladničné poukážky a dlhopisy ústrednej banky, a cenné papiere ktoré sú emitované a kótované na burze cenných papierov v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, okrem Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Spojených štátov Mexických, Juhokórejskej republiky a Tureckej republiky;

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

f) mesačnou likviditou pomer súčtu peňažných prostriedkov v hotovosti, pohľadávok splatných na požiadanie, rýchlolikvidných aktív, aktív splatných do jedného mesiaca a pohľadávok zo zmlúv o zriadení vkladového účtu s možnosťou predčasného výberu v inej banke, k súčtu pasív splatných na požiadanie a splatných do jedného mesiaca,

g) vlastnými zdrojmi súčet zostatkov účtov účtových skupín 55, 56, okrem účtu 562, 5711) a účtu „Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní", ak je to strata,

h) stálymi aktívami súčet zostatkov účtov účtovej skupiny 41 okrem účtu 415 a jemu zodpovedajúcej časti účtu 419, zostatkov účtov účtových skupín 43 a 44, zostatku účtu 453 zníženého o jemu zodpovedajúcu časť zostatku účtu 458 a zostatkov účtov účtovej skupiny 47,

i) nelikvidnými aktívami 1. pohľadávky, ktorých omeškanie je dlhšie ako 30 dní, 2. akcie, dočasné listy, podielové listy a družstevné podielnícke listy, ktoré nie sú rýchlospeňažiteľnými aktívami podľa písmena e) ani stálymi aktívami podľa písmena h),

j) rezervami zostatok rezerv tvorených na ťarchu nákladov podľa osobitného predpisu2), zistený ku dňu poslednej účtovnej závierky a znížený o výnosy zo zrušenia rezerv za bežné účtovné obdobie,

k) omeškaním pohľadávky

1. splatnej jednorazovo, počet dní, ktoré uplynuli odo dňa splatnosti, vrátane tohto dňa,

2. splatnej v splátkach, súčet počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa splatnosti, vrátane tohto dňa, každej splatnej ale nezaplatenej splátky po deň splatnosti nasledujúcej splátky; ak ku dňu zisťovania omeškania po dni splatnosti splatnej ale nezaplatenej splátky nenasleduje ďalšia splátka, súčet dní po deň zisťovania omeškania vrátane; ak istina a úroky sú splatné osobitne, a časový úsek medzi splatnosťou istiny a splatnosťou úroku neprevyšuje 29 kalendárnych dní, považujú sa na účely tohto opatrenia tieto splátky za jedinú splátku, omeškanie sa počíta odo dňa splatnosti splátky, ktorá má väčšiu menovitú hodnotu; ak niektorá splátka bola zaplatená len čiastočne, počet dní po deň splatnosti nasledujúcej splátky sa vynásobí pomerom jej nezaplatenej časti k splátke celkom.

§ 3


Pravidlá likvidity


(1) Mesačná likvidita banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť menšia ako 0,9.

(2) Pomer súčtu stálych aktív a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom a rezervám banky nesmie byť väčší ako 1.

2) § 24 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
§ 5 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.

(3) Banka môže poskytovať úvery3) osobám s osobitným vzťahom4) k nej a poskytovať za ne záruky alebo iným spôsobom zabezpečovať záväzky týchto osôb voči tretím osobám, ktoré nie sú úplne zabezpečené podľa osobitného predpisu5), len ak dosahuje kapitálovú primeranosť väčšiu ako 8 % a len do výšky, v akej jej kapitál a rezervy prevyšujú 8 % z upravenej hodnoty rizikovo vážených aktív 6).

§ 4


Pravidlá bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou


Na účely bezpečnej prevádzky banka alebo pobočka zahraničnej banky

a) udržiava informačnú sústavu s ohľadom na stupeň zložitosti svojho podnikania na takej úrovni, aby bola schopná včas poskytovať všetky informácie potrebné pre riadenie likvidity,

b) v rámci riadenia likvidity postupuje tak, aby nedochádzalo k výraznému nesúladu medzi aktívami a pasívami z hľadiska lehôt alebo termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodných záväzkových vzťahov,

c) určí vedúceho zamestnanca, zodpovedného za riadenie likvidity,

d) zaúčtuje každý účtovný prípad bezodkladne po jeho uskutočnení.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia


§ 5


Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí a orgán bankového dohľadu tohto štátu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky zahraničných bánk tak, že sleduje ich likviditu mesačne, meria likviditu pobočky tak ako je orgánom bankového dohľadu tohto štátu ustanovené. Aktíva a pasíva vykázané ako splatné do jedného mesiaca zahŕňa do pomeru mesačnej likvidity zisťovanej za banku ako celok.

§ 6


Do 30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. j) považujú rezervy tvorené podľa § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov.

§ 7


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie č. 110/1995 Z. z.) a v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 7 (oznámenie č. 221/1997 Z. z.).

3) §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
4) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 2 písm. l) a § 6 ods. 3 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/ 2000 o kapitálovej primeranosti bánk.
6) § 2 písm. e) a m) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2000.

§ 8


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420