Čiastka 11/2000

OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb
v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

   
     1. V prílohe č. 3 v hlásení o zatriedení pohľadávok a záväzkov v časti C – Komentár v stĺpci 9 má byť namiesto slova „Žiad.“ správne uvedené slovo „Iná“.     

2. V prílohe č. 3 v hlásení o zatriedení pohľadávok a záväzkov v časti C – Komentár – pokračovanie v stĺpci 9 má byť namiesto slova „Žiad.“ správne uvedené slovo „Iná“.     

3. V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o zatriedení pohľadávok a záväzkov v časti B – zatriedenie záväzkov sa vypúšťajú slová „SYU 912,SYU 913, SYU 919“.    

 4. V prílohe č. 5 v hlásení o úverovej angažovanosti – časť II v stĺpci „a“ majú byť namiesto slov „Názov skupiny klientov prípadne jednotlivého klienta“ správne uvedené slová „Názov osoby, ktorá má k banke osobitný vzťah“.     

5. V prílohe č. 5 v hlásení o úverovej angažovanosti v bode 3 sa vypúšťa druhá a tretia veta a v bode 8 sa vypúšťajú slová „a II.“.     

6. V prílohe č. 6 vo vysvetlivkách na vypĺňanie hlásenia o nezabezpečených devízových pozíciách v bode 16 sa vypúšťajú slová „v predkladaných častiach hlásenia“.