Rozhodnutie NBS č. 7/1999

7
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
zo 17. decembra 1999,


o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000


Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:

§ 1


Týmto rozhodnutím sa určuje na rok 2000 pre banky1), pobočky zahraničných bánk2) a stavebné sporiteľne3) výška tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v percentách, štruktúra základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv a úroková sadzba, ktorou budú úročené povinné minimálne rezervy bánk.

§ 2


(1) Povinné minimálne rezervy tvoria

a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 8%
b) stavebné sporiteľne vo výške 3%.

(2) Základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní tvorí súčet nasledovných položiek výkazu V (NBS) 6-36:

a) netermínované a termínované vklady fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú bankou, v slovenských korunách a v cudzích menách, (riadok 60, 74, 83 / stĺpec 5 )
b) emitované zmenky, (riadok 72 / stĺpec 5)
c) emisia dlhopisov, (riadok 90 / stĺpec 5)
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 242/1999 Z. z. o stavebnom sporení.
 
d) ostatné záväzky voči klientom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré nie sú bankou, (riadok 96 / stĺpec 5)
e) korunové a devízové depozitá zahraničných bánk v bankách tvoriacich povinné minimálne rezervy (riadok 54 / stĺpec 2 a 4).

(3) Povinné minimálne rezervy zaúčtované na účtoch peňažných rezerv bánk vedených v Národnej banke Slovenska sú úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a.

§ 3


Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím č. 1 Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 o povinných minimálnych rezervách.

§ 4


(1) Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2 z 19. marca 1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 1999.

(2) Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Angelika Kotúčová, tel.: 5953 2755