Rozhodnutie NBS č. 6/1999

6
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 28. októbra1999,


ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk


Národná banka Slovenska podľa § 22, 23 písm. b), 24 a 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1


(1) Predmetom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len "banka").

(2) NBS vykonáva obchody na voľnom trhu s bankami (ďalej len "obchody s bankami") za účelom intervenčného usmerňovania likvidity bánk pri súčasnom zabezpečovaní základných zámerov menovej politiky.

(3) Predmetom obchodov s bankami sú štátne pokladničné poukážky, pokladničné poukážky NBS, štátne dlhopisy a vklady.

(4) NBS ustanovuje minimálny objem obchodov s bankami.

(5) Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) obchodmi s bankami

1. poskytnutie alebo prijatie úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov (ďalej len "REPO obchod"),

2. poskytnutie alebo prijatie úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov vykonávané hromadnou formou (ďalej len "REPO tender"),

3. nákup a predaj cenných papierov do doby ich splatnosti (ďalej len "nákup a predaj cenných papierov"),

4. emisia pokladničných poukážok NBS,

5. príjem vkladov,

b) dlžníkom zmluvná strana, ktorá príjme od veriteľa úver a prevedie na neho ako zabezpečenie úveru cenné papiere s tým, že sa zaväzuje úver vrátane dohodnutého úroku splatiť k určenému dátumu za podmienky vrátenia (spätného prevodu) cenných papierov veriteľom,

c) veriteľom zmluvná strana, ktorá poskytne dlžníkovi úver a príjme od neho cenné papiere ako zabezpečenie úveru s tým, že sa zaväzuje previesť cenné papiere k určenému dátumu späť dlžníkovi za podmienky splatenia úveru vrátane dohodnutého úroku.

(6) NBS vykonáva obchody na voľnom trhu s bankami, prípadne s vybraným okruhom bánk.

DRUHÁ ČASŤ

REPO obchod

§ 2


(1) REPO obchod sa na účely tohto rozhodnutia skladá z pohotovej transakcie a termínovanej transakcie.

(2) Pohotová transakcia je poskytnutie úveru dlžníkovi so zabezpečovacím prevodom cenných papierov veriteľovi.

(3) Termínovaná transakcia je splatenie úveru vrátane dohodnutého úroku veriteľovi so spätným prevodom cenných papierov dlžníkovi vo vopred stanovenom termíne.

(4) Refinančný REPO obchod je pohotové poskytnutie úveru banke a termínované splatenie úveru vrátane dohodnutého úroku NBS.

(5) Sterilizačný REPO obchod je pohotové poskytnutie úveru NBS a termínované splatenie úveru vrátane dohodnutého úroku banke.

(6) Výnosy z cenných papierov vyplácané počas trvania REPO obchodu patria dlžníkovi.

§ 3


(1) V súlade s menovými zámermi môže NBS vyhlásiť refinančnú REPO sadzbu, sterilizačnú REPO sadzbu, prípadne obidve sadzby súčasne. Vzorec pre výpočet REPO sadzby je uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

(2) NBS oznamuje REPO sadzby systémom REUTERS. NBS má právo limitovať celkový objem REPO obchodu.

(3) REPO obchod sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní úverov so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov. Vzor rámcovej zmluvy je prílohou č. 1 tohto rozhodnutia.

(4) NBS a banka si vzájomne zasielajú potvrdenie (konfirmáciu) o uzavretých REPO obchodoch v súlade s rámcovou zmluvou o poskytovaní úverov so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov.

(5) Minimálna doba, na ktorú sa REPO obchod uzatvára, je jeden deň. Celková doba REPO obchodu nesmie presiahnuť dobu splatnosti cenného papiera skrátenú o počet pracovných dní upravených v Prevádzkovom poriadku centrálneho registra vedeného v NBS (ďalej len "Prevádzkový poriadok") v prípade cenných papierov registrovaných v centrálnom registri vedenom v NBS (ďalej len "CR") a v prípade štátnych dlhopisov nesmie presiahnuť dobu ich splatnosti skrátenú o počet dní, na ktoré je na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky pozastavené obchodovanie s týmto cenným papierom na Burze cenných papierov, a.s. v Bratislave (ďalej len "BCPB").

(6) Veriteľ v deň zabezpečovacieho prevodu cenného papiera a dlžník v deň spätného prevodu cenného papiera je povinný zabezpečiť úhradu finančných prostriedkov na účet druhej zmluvnej strany.

(7) V prípade, ak NBS zistí, že banka nie je majiteľom cenných papierov, s ktorými v refinančnom REPO obchode zabezpečuje úver, môže NBS dočasne pozastaviť banke účasť v refinancovaní prostredníctvom REPO obchodov až po jej úplné vylúčenie.

(8) Vstupnou cenou REPO obchodu sa rozumie suma veriteľom poskytnutého úveru dlžníkovi, spojená so zabezpečovacím prevodom konkrétneho cenného papiera z majetkového účtu dlžníka na majetkový účet veriteľa.

(9) Výstupnou cenou REPO obchodu sa rozumie suma dlžníkom splateného úveru, vrátane dohodnutého úroku veriteľovi, spojená so spätným prevodom konkrétneho cenného papiera z majetkového účtu veriteľa na majetkový účet dlžníka.

TRETIA ČASŤ

REPO tender

§ 4


(1) Podľa zámeru stiahnuť alebo dodať do bankového sektoru likviditu môže NBS uskutočniť tieto druhy REPO tendrov:

a) refinančný REPO tender (ďalej len "RRT"), ak je potrebné bankovému sektoru dodať likviditu,

b) sterilizačný REPO tender (ďalej len "SRT"), ak je potrebné z bankového sektora stiahnuť prebytočnú likviditu.

(2) REPO tender sa môže uskutočniť formou:

a) tendra s nestanovenou úrokovou sadzbou, a to: 1. aukciou americkým spôsobom, 2. aukciou holandským spôsobom,

b) tendra so stanovenou úrokovou sadzbou.

(3) Pod aukciou americkým spôsobom sa rozumie aukcia, keď prihlášky sú zoradené podľa výšky úrokových sadzieb a všetci účastníci, ktorí boli v aukcii akceptovaní, sú uspokojení za úrok, ktorý uviedli v prihláške do aukcie.

(4) Pod aukciou holandským spôsobom sa rozumie aukcia, keď prihlášky sú zoradené podľa výšky úrokových sadzieb a všetci účastníci, ktorí boli v aukcii akceptovaní, sú uspokojení za rovnaký úrok, a to posledný akceptovaný úrok v aukcii.

(5) NBS je pri vypísaní REPO tendra povinná uverejniť

a) druh REPO tendra,

b) zoznam cenných papierov pre príslušný REPO tender,

c) vstupnú cenu cenných papierov podľa druhu REPO tendra,

d) formu tendra a v prípade tendra s nestanovenou úrokovou sadzbou aj spôsob vykonania aukcie,

e) obdobie trvania REPO tendra (deň začiatku, deň ukončenia a počet dní REPO tendra),

f) termín ukončenia prijímania prihlášok,

g) úrokovú sadzbu pri tendri so stanovenou úrokovou sadzbou.

(6) Okrem povinných údajov uvedených v odseku 5 môže NBS uverejniť aj limitnú úrokovú sadzbu, celkový objem REPO tendra, maximálny počet požiadaviek, prípadne iné údaje.

(7) Podmienky REPO tendra NBS oznámi bankám prostredníctvom systému REUTERS, prípadne faxom ihneď po rozhodnutí o jeho uskutočnení.

(8) REPO tender sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní úverov so zabezpečovacím prevodom cenných papierov. Vzor rámcovej zmluvy je prílohou č. 1 tohto rozhodnutia.

(9) Výnosy z cenných papierov vyplácané počas trvania REPO tendra patria dlžníkovi.

§ 5


(1) REPO tendra sa môže banka zúčastniť na základe prihlášky. Prihláška musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) druh a číslo REPO tendra,

b) identifikačné údaje banky,

c) špecifikácia cenného papiera v prípade RRT,

d) počet kusov cenných papierov,

e) úrokovú sadzbu v prípade tendra s nestanovenou úrokovou sadzbou,

f) dátum zaslania prihlášky,

g) podpis oprávneného zamestnanca banky podľa podpisového vzoru; vzor podpisového vzoru je uvedený v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia,

h) odtlačok pečiatky banky.

(2) Prihlášku banka zasiela NBS faxom, systémom REUTERS, prípadne iným systémom oznámeným NBS, najneskôr v deň konania REPO tendra do termínu určeného pre prijímanie prihlášok. Prihlášky zasielané faxom banka telefonicky overuje.

(3) Pri REPO tendri s nestanovenou úrokovou sadzbou vykonávanom aukciou americkým spôsobom alebo aukciou holandským spôsobom, ak nie je v podmienkach pre konkrétny REPO tender stanovené inak, môže banka uviesť maximálne tri požiadavky za rôzne úrokové sadzby. Na krytie jednotlivej požiadavky môže banka v prípade RRT, pokiaľ nie je uvedené inak, uviesť maximálne tri rôzne cenné papiere rovnakého druhu.

(4) V deň konania REPO tendra po posúdení prihlášky z vecného a formálneho hľadiska NBS rozhodne o jej prijatí, prípadne vyradení z REPO tendra.

(5) Banka, ktorá kryje svoje požiadavky cennými papiermi v prípade RRT, musí byť ich majiteľom a do ukončenia REPO tendra nesmú byť voľne obchodovateľné.

(6) V prípade ak NBS zistí, že banka nie je majiteľom cenných papierov, s ktorými v RRT zabezpečuje úver, môže NBS dočasne pozastaviť banke účasť v RRT až po jej úplné vylúčenie.

(7) NBS môže zrušiť REPO tender, ak zistí v jeho priebehu alebo výsledkoch chybu. NBS má právo pre prípadné krátenie poslednej požiadavky alebo skupiny požiadaviek s tou istou úrokovou sadzbou aj v prípade ak nie je stanovený celkový objem REPO tendra.

(8) Pri REPO tendri so stanovenou úrokovou sadzbou sa požiadavky bánk uspokoja v závislosti na celkovom objeme REPO tendra. Ak požiadavky z hľadiska objemu presiahnu celkový objem REPO tendra, uspokoja sa banky pomerným spôsobom. Časové hľadisko zasielania objednávok nerozhoduje.

(9) Ak NBS kráti požiadavku banke, vyberie cenné papiere, ktoré sa použijú na jej krytie.

(10) V prípade SRT sú, ak nie je stanovené inak, ponúkané cenné papiere usporiadané zostupne podľa vstupných cien. Ich prideľovanie prebieha postupne tak, aby k najnižšej ponúkanej úrokovej sadzbe boli ako prvé priradené cenné papiere s najvyššou vstupnou cenou.

(11) NBS a banka si vzájomne zasielajú potvrdenie (konfirmáciu) o uzavretých REPO obchodoch v súlade s rámcovou zmluvou o poskytovaní úverov so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov.

(12) O výsledkoch REPO tendra informuje NBS prostredníctvom systemu REUTERS.

(13) Minimálna doba, na ktorú sa REPO tender uzatvára, je jeden deň. Celková doba REPO tendra nesmie presiahnuť dobu splatnosti cenného papiera skrátenú o počet pracovných dní upravených v Prevádzkovom poriadku v prípade cenných papierov registrovaných v CR a v prípade štátnych dlhopisov nesmie presiahnuť dobu ich splatnosti skrátenú o počet dní, na ktoré je na žiadosť Ministerstva financií Slovenskej republiky pozastavené obchodovanie s týmto cenným papierom na BCPB.

(14) Veriteľ v deň zabezpečovacieho prevodu cenného papiera a dlžník v deň spätného prevodu cenného papiera je povinný zabezpečiť úhradu finančných prostriedkov na účet druhej zmluvnej strany.

(15) Vzorec pre výpočet REPO sadzby je uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Nákup a predaj cenných papierov

§ 6


(1) Podľa zámeru dodať alebo stiahnuť z bankového sektoru likviditu, môže NBS intervenovať nákupom alebo predajom cenných papierov.

(2) Nákup a predaj cenných papierov sa uskutočňuje formou individuálnych obchodov. Aktuálne úrokové sadzby oznamuje NBS systémom REUTERS alebo na telefonický dopyt.

(3) NBS má právo limitovať objem nákupu a predaja cenných papierov.

(4) Kupujúci je povinný uskutočniť úhradu finančných prostriedkov vo výške celkovej sumy obchodu tak, aby bola v deň obchodu na účte predávajúceho.

PIATA ČASŤ

Emisia pokladničných poukážok NBS

§ 7


(1) NBS može za účelom zníženia nadbytočnej likvidity emitovať pokladničné poukážky NBS (ďalej len "PP NBS").

(2) PP NBS sa vydávajú ako krátkodobé, nekupónové a dematerializované cenné papiere.

(3) Primárny predaj PP NBS sa uskutočňuje formou

a) aukcie americkým spôsobom,

b) aukcie holandským spôsobom,

c) predaja za pevnú cenu.

(4) Pod aukciou americkým spôsobom sa rozumie aukcia, keď prihlášky sú zoradené podľa výšky úrokových sadzieb a všetci účastníci, ktorí boli v aukcii akceptovaní, sú uspokojení za úrok, ktorý uviedli v prihláške do aukcie.

(5) Pod aukciou holandským spôsobom sa rozumie aukcia, keď prihlášky sú zoradené podľa výšky úrokových sadzieb a všetci účastníci, ktorí boli v aukcii akceptovaní, sú uspokojení za rovnaký úrok, a to posledný akceptovaný úrok v aukcii.

(6) Predajom za pevnú cenu sa rozumie predaj, pri ktorom sa požiadavky bánk uspokoja v závislosti na celkovom objeme primárneho predaja. Ak požiadavky z hľadiska objemu presiahnu celkový objem primárneho predaja, uspokoja sa banky pomerným spôsobom. Časové hľadisko zasielania prihlášok nerozhoduje.

(7) PP NBS sú evidované v CR.

(8) Oznámenie emisných podmienok a následne celkového výsledku primárneho predaja oznamuje NBS jej dostupnými prostriedkami, najmä v odbornej tlači a systémom REUTERS. Individuálne výsledky oznamuje NBS jednotlivým bankám systémom REUTERS alebo telefonicky.

(9) Banka sa zúčastňuje primárneho predaja PP NBS na základe prihlášky zasielanej faxom, prípadne systémom REUTERS. Prihláška musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) identifikácia účastníka primárneho predaja,

b) počet kusov cenných papierov,

c) predajnú cenu,

d) dátum podania prihlášky,

e) podpis oprávneného zamestnanca banky podľa podpisového vzoru; príloha č. 3 tohto rozhodnutia,

f) odtlačok pečiatky banky.

(10) Kupujúci je povinný vykonať úhradu finančných prostriedkov vo výške celkovej sumy nákupu PP NBS tak, aby bola v deň emisie na účte NBS.

ŠIESTA ČASŤ

Príjem vkladov

§ 8


(1) Za účelom zníženia nadbytočnej likvidity môže NBS prijímať vklady od bánk. Banka nie je oprávnená nakladať s vkladom pred jeho splatnosťou.

(2) Výšku úrokovej sadzby a celkový objem vkladov zverejňuje NBS prostredníctvom systému REUTERS alebo telefonicky na dotaz.

(3) NBS môže stanoviť pre jednotlivé banky limity na príjem vkladov.

(4) Minimálny akceptovateľný objem na príjem vkladov je 1 mil. Sk a jeho celé násobky.

(5) Príjem vkladov vykonáva NBS na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať najmä

a) údaje o vkladateľovi,

b) sumu vkladu,

c) deň splatnosti vkladu,

d) číslo účtu banky, na ktorý NBS vklad prevedie po jeho splatnosti,

e) text tohto znenia: "Na príjem vkladov sa vzťahujú ustanovenia Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk a § 716 až 719 Obchodného zákonníka.",

f) miesto a dátum,

g) podpis oprávneného zamestnanca banky podľa podpisového vzoru; vzor podpisového vzoru je uvedený v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia.

(6) NBS písomne potvrdí prijatie vkladu.

(7) Žiadosť a potvrdenie sú urobené písomne, ak sú urobené telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie ich obsahu a určenie osoby, ktorá ich urobila.

SIEDMA ČASŤ

Sankcie

§ 9


(1) Ak banka nezaplatí v stanovenej lehote celkovú cenu obchodov uvedených v § 1 odsek 5 písmeno a) bod 3, 4 a 5, má NBS právo na úroky z omeškania vo výške 0,01 % z tejto ceny za každý, aj začatý deň omeškania, čím nie je dotknuté právo NBS na náhradu škody.

(2) Ak banka nezaplatí cenu podľa odseku 1 do desať pracovných dní od stanovenej lehoty, má NBS právo dočasne pozastaviť jej účasť na obchodoch až po úplné vylúčenie.

(3) Sankcie týkajúce sa obchodov uvedených v § 1 odsek 5 písmeno a) bod 1 a 2 sú riešené v rámcovej zmluve uvedenej v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

ÔSMA ČASŤ

Prechodné ustanovenia

§ 10


Obchody s bankami uzavreté pred 1. 1. 2000, ktorých splatnosť zasahuje do obdobia po nadobudnutí platnosti tohto rozhodnutia budú vysporiadané podľa podmienok platných v čase uzavretia obchodu.

DEVIATA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 11


Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 15. 5. 1997, na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi.

§ 12


Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2000.


Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracovali:
Ing. Peter Andresič, tel. 5953 2738
Ing. Štefan Bak, tel. 5953 2746
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3