Rozhodnutie NBS č. 5/1999

5
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 27. augusta 1999


o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu


Národná banka Slovenska rozhodla:

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto rozhodnutím sa určuje trhový poriadok primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike, znejúcich na slovenskú menu (ďalej len "PTŠCP"), ktorých emitentom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR").

(2) Trhový poriadok PTŠCP vymedzuje v súlade s osobitnými predpismi 1) PTŠCP, upravuje postupy PTŠCP, určuje subjekty PTŠCP, ich práva a povinnosti.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) PTŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie uzatvorený trh, ktorý zabezpečuje emisie štátnych cenných papierov (ďalej len "ŠCP")

a) štátnych dlhopisov (ďalej len "ŠD"),

b) štátnych pokladničných poukážok (ďalej len "ŠPP") a ich primárny predaj.

Účasť investorov na ňom je podmienená podpísaním zmluvy o účasti na PTŠCP alebo zmluvy o nepriamej účasti na PTŠCP (ďalej len "zmluva") s Národnou bankou Slovenska (ďalej len "NBS"), ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohoto rozhodnutia.

(2) ŠD sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú ŠCP s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých použitie vymedzuje najmä zákon o štátnom rozpočte a štátny záverečný účet na príslušný rok. Zákonom ustanovenou evidenciou ŠD je evidencia vedená v Stredisku cenných papierov SR, a. s. Bratislava2) (ďalej len "stredisko"). Sekundárne obchodovanie so ŠD prebieha na Burze cenných papierov Bratislava, a. s.

(3) ŠPP sa na účely tohto rozhodnutia rozumejú ŠCP s dobou splatnosti do jedného roka potvrdzujúce uloženie peňažných prostriedkov používaných na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku. Zákonom ustanovenou evidenciou ŠPP je centrálny register vedený NBS3) (ďalej len "centrálny register"). Sekundárne obchodovanie s nimi je súčasťou peňažného trhu.

(4) Agentom na účely tohto rozhodnutia sa rozumie NBS, ktorá z poverenia MF SR4) zabezpečuje predaj ŠCP ako organizátor primárneho trhu.

(5) Menovitou hodnotou ŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie peňažná suma ŠCP uvedená v emisných podmienkach pri ŠD a v žiadosti o evidenciu emisie pri ŠPP.

(6) Výnosom dosiahnutým na PTŠCP5) sa na účely tohto rozhodnutia rozumie odmena emitenta investorovi za požičanie peňazí formou nákupu ŠCP na primárnom trhu a je uvedený v emisných podmienkach pri ŠD a v žiadosti o evidenciu emisie pri ŠPP.

(7) Emisným kurzom ŠCP sa na účely tohto rozhodnutia rozumie cena, za ktorú sa cenný papier predáva na primárnom trhu.

(8) Dňom vydania cenného papiera (ďalej len "deň emisie") sa na účely tohto rozhodnutia rozumie deň, od ktorého sa začína počítať doba splatnosti cenného papiera.

1) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.
2) § 1 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb.
3) § 98 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.
§ 31 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
4) § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
5) § 10 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb.
§ 3

Predajné miesto

(1) Predajným miestom je agentom určené pracovisko NBS (oddelenie vzťahov k štátnemu rozpočtu), v ktorého kompetencii je predaj ŠCP prvému majiteľovi.

(2) Predajné miesto zabezpečuje

a) uzatváranie zmlúv s investormi do ŠCP na primárnom trhu podľa § 9,

b) na základe týchto zmlúv evidenciu investorov do ŠCP na primárnom trhu,

c) evidenciu a zverejňovanie emisných podmienok ŠD a oznámení o emisii ŠPP,

d) pri ŠD registráciu emisných podmienok prostredníctvom programovej aplikácie zabezpečujúcej primárny predaj ŠCP (ďalej len "aplikácia"),

e) pri ŠPP odovzdanie žiadosti o evidenciu emisie centrálnemu registru,

f) zber a evidenciu objednávok nákupu ŠCP z primárneho predaja,

g) spracovanie týchto objednávok podľa rozhodnutia emitenta a postupov stanovených emitentom v oznámení o emisii v súlade so štvrtou časťou tohoto rozhodnutia,

h) distribúciu výsledkov spracovania týchto objednávok.

(3) Predajné miesto zodpovedá za

a) včasné a kvalitné uskutočňovanie operácií na PTŠCP na základe správ, ktoré obdrží od emitenta a od investorov do ŠCP,

b) trvalú aktualizáciu informácií obsiahnutých v aplikácii,

c) vedenie potrebnej dokumentácie a jej archivovanie v súlade s vnútorným predpisom NBS 6) ,

d) vybavovanie reklamácií, podnetov a pripomienok investorov v súvislosti s PTŠCP.

§ 4

Oznámenie o emisii

(1) Oznámenie o pripravovaných emisiách ŠCP pripravuje emitent. Jeho zverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy zabezpečuje agent.

(2) Oznámenie o emisii ŠD má formu emisných podmienok, v ktorých sú uvedené všetky náležitosti dlhopisu7). Tieto sa zverejňujú najneskôr týždeň pred vydaním ŠD8).

(3) Ak sa predaj ŠPP uskutočňuje aukčnou formou, oznámenie o emisii ŠPP9) na základe žiadosti o evidenciu emisie, ktorá má všetky náležitosti dlhopisu, zverejňuje agent operatívne podľa rozhodnutia MF SR najneskôr však v deň aukcie.

(4) Agent neručí za chyby alebo časové posuny zverejňovania oznámení spôsobené denníkmi, ktorým oznámenia na uverejnenie zasiela.

6) Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 50/1995, ktorým sa vydáva registratúrny, skartačný a archívny poriadok Národnej banky Slovenska.
7) § 3 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
8) § 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
9) § 54 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z.

(5) Ak sa primárny predaj ŠCP uskutoční aukčnou formou je emitent povinný ďalej uviesť

a) deň prijímania objednávok nákupu z primárneho predaja (deň aukcie),

b) ostatné náležitosti podľa postupu primárneho predaja ŠCP v súlade so štvrtou časťou tohoto rozhodnutia.

(6) Agent posúdi formálnu a vecnú správnosť oznámenia o emisii ŠCP. Ak vzniknú nezrovnalosti, ihneď ich oznámi emitentovi. Prijaté oznámenie o emisii agent v prípade

a) ŠD, zaregistruje prostredníctvom aplikácie,

b) ŠPP, odovzdá centrálnemu registru.

§ 5

Vymedzenie subjektov PTŠCP

(1) Subjektami PTŠCP vydávaných a obchodovaných zaknihovaním sú MF SR, NBS 10) a investori.

(2) MF SR vystupuje pri emisiách ŠCP ako emitent cenných papierov vydávaných Slovenskou republikou 11).

(3) NBS vystupuje pri emisiách ŠCP ako agent 4).

(4) Investori sa delia na priamych investorov a nepriamych investorov.

§ 6

Priami investori

(1) Priamym investorom (ďalej len "PI") môže byť banka 12), EXIMBANKA SR 13), Fond ochrany vkladov 14), poisťovňa 15) alebo obchodník s cennými papiermi, s ktorými agent uzavrel zmluvu.

(2) PI je povinný

a) dodržiavať tento trhový poriadok,

10) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
11) § 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
12) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
13) § 24 ods. 5 písm. c) zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení zákona č. 154/1999 Z. z.
15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) mať technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s. alebo mať otvorený korunový účet v banke, ktorá má technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s.,

c) neodkladne oznámiť predajnému miestu všetky zmeny zmluvy a podpisových vzorov osôb PI oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje NBS (ďalej len "podpisové vzory"), ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohoto rozhodnutia.

(3) PI je oprávnený

a) uskutočňovať na PTŠCP činnosti v rozsahu stanovenom týmto rozhodnutím,

b) získavať doklady o všetkých operáciách na PTŠCP, ktorých sa zúčastnil,

c) informovať sa o všetkých zmenách na PTŠCP, ktoré sa ho týkajú.

(4) PI môže zastupovať na PTŠCP nepriameho investora, pokiaľ o to tento požiada a PI má oprávnenie vykonávať činnosť obchodníka s cennými papiermi 16).

§ 7

Nepriami investori

(1) Nepriamym investorom (ďalej len "NI") môže byť tuzemská právnická osoba alebo zahraničná právnická osoba, ktorú predajné miesto eviduje na základe zmluvy.

(2) NI uskutočňuje operácie na PTŠCP výlučne prostredníctvom jedného z PI.

(3) NI je povinný

a) dodržiavať tento trhový poriadok,

b) mať otvorený korunový účet v banke, ktorá má technický účet platobného styku v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s.

(4) NI je oprávnený

a) získavať od PI doklady o všetkých operáciách na PTŠCP, ktorých sa zúčastnil,

b) informovať sa o všetkých zmenách na PTŠCP, ktoré sa ho týkajú.

§ 8

Cena ŠCP na primárnom trhu

(1) Výpočet ceny ŠCP na primárnom trhu je závislý od spôsobu stanovenia výnosu. Výnos zo ŠCP sa určuje5)

a) pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou, alebo rôznymi kombináciami týchto spôsobov pri ŠD,

16) § 45 zákona č. 600/1992 Zb.

b) rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papieru a jeho nižším emisným kurzom pri ŠPP.

(2) Cena na PTŠCP je určená vzťahom

a) pri ŠD

P = 
n*F
Suma
k=1
C/F
____________
(1+Y/F)k
  +   R
____________
(1+Y/F)n*F
P ..... cena ponúkaná kupujúcim v Sk
C ..... ročný výnos (kupón) v Sk
Y ..... výnos do splatnosti požadovaný kupujúcim (ročne v desatinnom vyjadrení)
R ..... menovitá hodnota v Sk
F ..... počet periód vyplácania výnosu (F=1 pri ročnom vyplácaní, F=2 pri polročnom a pod. )
n ..... doba splatnosti emisie v rokoch,

b) pri ŠPP

P =  MH*360
______________________
(DTM * ÚS) + 360
P .....................cena ponúkaná kupujúcim v Sk
MH ................menovitá hodnota v Sk
DTM .............doba splatnosti emisie v dňoch
ÚS .................výnos požadovaný kupujúcim (ročne v desatinnom vyjadrení).
RUHÁ ČASŤ

Obchodovanie na PTŠCP

§ 9

(1) Podmienkou pre investorov na vstup na PTŠCP je podpísanie zmluvy.

(2) Náležitosti zmluvy s PI

a) pri účasti na primárnom trhu ŠD číslo majetkového účtu v stredisku a kód, pod ktorým je evidovaný v centrálnom registri (ak v ňom nie je evidovaný, pridelí mu štvormiestny kód predajné miesto),

b) pri účasti na primárnom trhu ŠPP kladné vyjadrenie PI o otvorení majetkového účtu v centrálnom registri a kód PI, pod ktorým je v ňom evidovaný,

c) podpisy štatutárnych zástupcov zmluvných strán a odtlačok pečiatky (ak nie je vo výpise z obchodného registra príslušného investora stanovené inak). Súčasťou zmluvy s PI sú podpisové vzory.

(3) Náležitosti zmluvy s NI

a) pri účasti na primárnom trhu ŠD číslo majetkového účtu v stredisku a kód, pod ktorým je evidovaný v centrálnom registri (ak v ňom nie je evidovaný, pridelí mu štvormiestny kód predajné miesto),

b) pri účasti na primárnom trhu ŠPP kladné vyjadrenie NI o otvorení majetkového účtu v centrálnom registri a kód, pod ktorým je v ňom evidovaný,

c) podpisy štatutárnych zástupcov zmluvných strán a odtlačok pečiatky (ak nie je vo výpise z obchodného registra príslušných investorov stanovené inak).

(4) Ak investor nie je evidovaný v centrálnom registri predkladá

a) ak je ním PI, úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b) ak je ním NI, tuzemská právnická osoba, úradne overený výpis z obchodného registra alebo výpis z registra združení 17), nie starší ako tri mesiace,

c) ak je ním NI, zahraničná právnická osoba, potvrdenie o daňovom domicile a potvrdenie o zriadení stálej prevádzkárne na území Slovenskej republiky, ak bola zahraničnou právnickou osobou zriadená.

(5) Ak PI chce na PTŠCP zastupovať NI, preukáže sa, že má oprávnenie vykonávať činnosť obchodníka s cennými papiermi16).

§ 10

Vypísanie emisie

(1) Vypísanie emisie emitentom prebieha spôsobom podľa § 4. Emitent môže vypísať

a) bežnú emisiu ŠCP,

b) osobitnú emisiu ŠCP.

(2) Primárny predaj bežnej emisie je určený všetkým investorom v zmysle tohto rozhodnutia a môže sa uskutočniť

a) aukčným spôsobom,

b) upisovaním,

c) periodickým predajom.

(3) Primárny predaj osobitnej emisie sa môže uskutočniť

a) aukčným spôsobom pre vybraných investorov,

17) § 20i Občianskeho zákonníka.

b) neaukčným spôsobom za pevnú cenu NBS alebo jednému či viacerým vybraným investorom.

§ 11

Podanie a príjem objednávok

(1) Podanie a príjem objednávok sa uskutočňuje v čase primárneho predaja. Ten sa pri aukčnej forme predaja uskutoční v deň, ktorý je v oznámení o emisii určený ako deň aukcie v čase stanovenom v tretej časti tohoto rozhodnutia. Pri periodickom predaji a predaji upisovaním sa primárny predaj uskutočňuje v čase stanovenom v oznámení o emisii ŠCP, pri predaji za pevnú cenu najneskôr v deň emisie.

(2) PI podávajú objednávky do primárneho predaja, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 4 až 7 tohoto rozhodnutia, vo svojom mene a v mene NI buď osobne oprávneným zamestnancom predajného miesta alebo faxom na kontaktné faxové číslo predajného miesta uvedené v podpisových vzoroch predajného miesta. Príjem faxom zaslaných objednávok sú PI povinní telefonicky si overiť na kontaktnom telefónnom čísle. Ak nie je možné objednávku zaslať na dané kontaktné faxové číslo, dohodne sa PI s predajným miestom na náhradnom faxovom spojení.

(3) Podpisy na objednávke musia byť v súlade s podpisovými vzormi.

(4) Objednávky sa môžu podávať výhradne s údajom o cene ŠCP zaokrúhlenej na celé koruny.

(5) Pri formálnych nedostatkoch objednávky, môžu oprávnení zamestnanci predajného miesta požiadať PI o ich odstránenie. Nie je tým dotknutá zodpovednosť PI za vecnú a formálnu správnosť vyplnenej objednávky a jej doručenie agentovi.

§ 12

Spracovanie objednávok

(1) V deň primárneho predaja sa v predajnom mieste uskutoční rozdelenie ŠCP danej emisie na základe objednávok investorov príslušného trhu formou, ktorú vopred určil emitent v oznámení o emisii a ktorá je v súlade so štvrtou časťou tohoto rozhodnutia.

(2) Emitent má právo objednávku úplne alebo čiastočne odmietnuť. Má právo zrušiť primárny predaj, ak nájde v jeho priebehu alebo v jeho výsledkoch chyby.

(3) Objednávka sa nespracuje, ak

a) nie je podaná na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohách 4 až 7 tohoto rozhodnutia,

b) obsahuje nečitateľné údaje,

c) formulár objednávky nie je podpísaný osobou, ktorej podpisový vzor je uvedený na platných podpisových vzoroch alebo nie je opatrený odtlačkom pečiatky PI (ak nie je vo výpise z obchodného registra stanovené inak),

d) suma uvedená PI v stĺpci "Cena celkom v Sk" nesúhlasí s kontrolným prepočtom vykonaným predajným miestom,

e) nebude doručená do predajného miesta v stanovenej lehote (tretia časť tohoto rozhodnutia).

(4) Ak v priebehu primárneho predaja dôjde z akéhokoľvek dôvodu (rozhodnutie emitenta a pod.) k pomernému kráteniu objednávok, pričom kritériom krátenia je cena v Sk, tak sa prípadný zvyšok po krátení, ktorý nie je deliteľný počtom objednávok s rovnakou cenou, pridelí na základe náhodného výberu.

(5) Zamestnanci predajného miesta nesmú podávať v priebehu primárneho predaja informácie o ponukách žiadnemu investorovi ani iným osobám, ktoré nie sú zamestnancami príslušného predajného miesta, nadriadenými zamestnancami zamestnancom predajného miesta alebo inými nimi poverenými osobami, až do uzavretia výsledkov aukcie.

§ 13

Oznámenie výsledkov primárneho predaja

(1) Po ukončení primárneho predaja informuje predajné miesto o jeho výsledku prostredníctvom a) periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcej burzové správy, b) agentúry Reuters.

(2) Predajné miesto zašle kupujúcim (v prípade NI jeho PI) rezerváciu primárneho nákupu v lehote uvedenej v tretej časti tohoto rozhodnutia.

(3) Ak PI neobdrží rezerváciu podľa odseku 2 v stanovenej lehote, postupuje sa podľa piatej časti tohoto rozhodnutia.

§ 14

Platba za ŠCP nakúpené na primárnom trhu

Investor (v prípade NI jeho PI) je povinný vykonať platbu za nakúpené ŠCP bezhotovostným prevodom na účet a v lehote, ktoré sú stanovené v rezervácii primárneho nákupu, pričom cena dosiahnutá v aukcii sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet emitenta.
§ 15

Prevod ŠCP

(1) Prevod ŠCP na majetkový účet prvého majiteľa uskutočňuje

a) pri ŠD agent v Stredisku cenných papierov SR Bratislava, a. s., a to na základe výsledkov primárneho predaja a uskutočnenia úhrady za nakúpené ŠD,

b) pri ŠPP centrálny register.

(2) Agent sa zaväzuje uskutočniť prevod ŠD ihneď po oznámení emitenta o zaregistrovaní emisie v Stredisku cenných papierov SR Bratislava, a. s.

(3) V prípade prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle agenta a bránia mu v splnení jeho povinnosti (ak nemožno rozumne predpokladať, že by agent túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať alebo že by túto prekážku mohol predvídať), predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti o dobu trvania týchto prekážok. Agent sa zaväzuje oznámiť vyššie uvedené skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúcemu.

TRETIA ČASŤ

Lehoty pre uskutočňovanie operácií na PTŠCP

§ 16

Lehoty aukčného predaja

(1) Deň aukcie predchádza dňu emisie pri bežnej emisii najmenej o

a) dva pracovné dni pri ŠD,

b) jeden pracovný deň pri ŠPP.

(2) Aukcia osobitnej emisie ŠCP sa uskutočňuje najneskôr v deň emisie.

(3) Ak nie je stanovené emitentom alebo agentom inak, objednávky do aukcie zasielajú PI predajnému miestu v deň aukcie faxom najneskôr do 11.00 hod. ). Objednávky, ktoré neprídu do predajného miesta do stanoveného času nebudú akceptované.

§ 17

Rezervácia primárneho nákupu

Predajné miesto zasiela rezerváciu primárneho nákupu, ktorej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 8 tohoto rozhodnutia, faxom na kontaktné faxové čísla investorom, ktorých objednávky boli v primárnom predaji akceptované (v prípade NI jeho PI) spravidla v lehote primárneho predaja, najneskôr však do 9.00 hod.18).

18) Čas platný v Slovenskej republike.
ŠTVRTÁ ČASŤ

Postupy primárneho predaja ŠCP

§ 18

Postupy predaja ŠCP na primárnom trhu

ŠCP sa predávajú na primárnom trhu nasledovnými spôsobmi

Postup č. Názov postupu
1

Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie - americký spôsob
2

Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie - holandský spôsob
3

Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie - americký spôsob
4

Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie - holandský spôsob
5

Čiastočný aukčný predaj s nekonkurenčnou objednávkou
6

Periodický predaj 19)
7

Predaj upisovaním 19)
8

Predaj za pevnú cenu
§ 19

Všeobecné podmienky pre postupy

PI, ak nie je v podmienkach vypísanej emisie stanovené inak, môže zadať maximálne tri aukčné objednávky s rôznou cenou. NI, ak nie je v podmienkach vypísanej emisie stanovené inak, môže zadať maximálne jednu aukčnú objednávku. Táto podmienka sa nevzťahuje na postupy č. 5, 7, 8.
§ 20

Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie

- americký spôsob

(1) Emitent je povinný zverejniť maximálnu sumu emisie a môže stanoviť aj minimálnu cenu predaja (ďalej len "cena").

(2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. Pri ŠPP je do spracovania objednávok zahrnutý i prípadný nákup NBS.

19) Platí len pre ŠD.

(3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie, pričom táto nesmie presiahnúť maximálnu sumu emisie podľa odseku 1. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS.

(4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený.

(5) Každý uspokojený investor platí cenu, ktorú uviedol.

§ 21

Aukčný predaj so stanovenou maximálnou sumou emisie

- holandský spôsob

(1) Emitent je povinný zverejniť maximálnu sumu emisie a môže stanoviť aj minimálnu cenu.

(2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované. Pri ŠPP je do spracovania objednávok zahrnutý i prípadný nákup NBS.

(3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie, pričom táto nesmie presiahnúť maximálnu sumu emisie podľa odseku 1. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS.

(4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený.

(5) Každý uspokojený investor platí rovnakú cenu, a to najnižšiu cenu predaja uspokojeného podľa predchádzajúcich odsekov.

§ 22

Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie

- americký spôsob

(1) Emitent môže stanoviť minimálnu cenu.

(2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované.

(3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS. (4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený.

(5) Každý uspokojený investor platí cenu, ktorú uviedol.

§ 23

Aukčný predaj s vopred nezverejnenou sumou emisie

- holandský spôsob

(1) Emitent môže stanoviť minimálnu cenu.

(2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. V tomto poradí budú uspokojované.

(3) Emitent stanoví celkovú sumu emisie. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok. Do spracovania objednávok je pri ŠPP zahrnutý i prípadný nákup NBS.

(4) Ak sú v priebehu uspokojovania objednávok vyčerpané všetky emitované cenné papiere, sú objednávky z poslednej skupiny, ponúkajúce rovnakú cenu, pomerne krátené a predaj je ukončený.

(5) Každý uspokojený investor platí rovnakú cenu, a to najnižšiu cenu predaja uspokojeného podľa predchádzajúcich odsekov.

§ 24

Čiastočný aukčný predaj s nekonkurenčnou objednávkou

(1) Emitent môže zverejniť celkovú sumu emisie a minimálnu cenu. Každý PI, ak nie je v podmienkach vypísania emisie stanovené inak, môže zadať maximálne tri aukčné objednávky s rôznou cenou a jednu nekonkurenčnú objednávku, pričom suma nekonkurenčnej objednávky nesmie presiahnuť 50% menovitej sumy všetkých aukčných objednávok daného PI. Každý NI, ak nie je v podmienkach vypísania emisie stanovené inak, môže zadať jednu aukčnú a jednu nekonkurenčnú objednávku, pričom suma nekonkurenčnej objednávky nesmie presiahnuť 50% menovitej sumy aukčných objednávok daného NI.

(2) Ak emitent stanoví minimálnu cenu, objednávky za cenu nižšiu než je minimálna sú odmietnuté. Objednávky sú rozdelené na objednávky na aukčný predaj (konkurenčné objednávky) a nekonkurenčný predaj.

(3) Konkurenčné objednávky sú zoradené podľa ponúkaných cien od najvyššej ceny po najnižšiu cenu. Z cien konkurenčných objednávok sa váženým aritmetickým priemerom vypočíta priemerná cena. Táto priemerná cena sa priradí všetkým nekonkurenčným objednávkam v aukcii.

(4) Všetky objednávky sa zoradia podľa cien od najvyššej po najnižšiu, bez ohľadu na to, či sú konkurenčné alebo nekonkurenčné. Ak emitent stanoví celkovú sumu emisie, prebieha ďalej primárny predaj podľa § 20 (postup č. 1). Ak emitent nestanoví celkovú sumu emisie, prebieha ďalej primárny predaj podľa § 22 (postup č. 3).

§ 25

Periodický predaj

(1) Emitent stanoví lehoty, prípadne periódu, v ktorej bude primárny predaj prebiehať a určí aj príslušný postup predaja.

(2) Primárny predaj sa uskutočňuje v súlade s vopred stanoveným postupom predaja.

(3) Emitent stanoví celkovú akceptovanú sumu v príslušný deň primárneho predaja. Po jej stanovení prebieha spracovanie objednávok podľa určeného postupu.

(4) Periodický predaj je ukončený v súlade s podmienkami stanovenými v oznámení o emisii.

§ 26

Predaj upisovaním

(1) Emitent je povinný zverejniť pevnú (nekonkurenčnú) cenu a lehotu upisovania. Môže stanoviť minimálnu alebo maximálnu sumu emisie.

(2) Ak je počet upísaných cenných papierov v stanovenej lehote menší alebo rovnajúci sa celkovej sume emisie, v prípade, že je táto stanovená, sú uspokojené všetky objednávky.

(3) Ak emitent stanoví maximálny limit sumy emisie a počet upísaných cenných papierov dosiahne stanovenú sumu, a ak nie je v emisných podmienkach stanovené inak, emitent ukončí upisovanie objednávkou, ktorá prvá dosiahla stanovený limit. Ak suma predmetnej objednávky stanovený limit presiahne, je objednávka krátená.

(4) Po uplynutí lehoty je upisovanie, ak nie je v emisných podmienkach stanovené inak, ukončené. Ak suma emisie nebola vopred stanovená, sú uspokojené všetky objednávky, ktoré boli doručené v lehote upisovania.

§ 27

Predaj za pevnú cenu

Tento spôsob primárneho predaja predstavuje dohodu medzi emitentom a vybraným investorom, okruhom investorov alebo NBS. Investori vrátane NBS nakupujú dohodnutý počet ŠCP za pevnú /nekonkurenčnú/ c=enu.
PIATA ČASŤ

Reklamácie primárneho predaja

§ 28


(1) PI, ktorý zistí chybu vo výsledkoch primárneho predaja, či iné prípadné nedostatky (ďalej len "reklamácie") oznámi túto skutočnosť neodkladne po jej zistení telefonicky, faxom alebo listom predajnému miestu. Ak má reklamácia písomnú formu, musí byť podpísaná osobou, ktorej podpis je uvedený na podpisových vzoroch.

(2) Predajné miesto je povinné ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní po obdržaní reklamácie, podať PI, ktorý reklamáciu podal, vysvetľujúcu informáciu. Ak bola reklamácia podaná v písomnej forme, je predajné miesto povinné odpovedať v písomnej forme, pričom musí uviesť

a) ak bola reklamácia uznaná, spôsob a lehotu jej riešenia,

b) ak nebola reklamácia uznaná, dôvod jej zamietnutia a pokiaľ je to možné, aj skutočnú príčinu nezrovnalosti.

(3) Ak PI nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, môže zaslať odboru bankových obchodov NBS písomnú sťažnosť. Jej vybavenie bude zabezpečené v súlade s vnútornými predpismi NBS.

ŠIESTA ČASŤ

Sankcie a sankčné poplatky

§ 29


(1) Oprávnenia zúčastňovať sa PTŠCP, ktoré boli investorovi priznané na základe zmluvy, môže agent investorovi odobrať v prípade porušovania tohto rozhodnutia.

(2) Ak investor nezaplatí v stanovenej lehote celkovú cenu dosiahnutú v primárnom predaji uvedenú v jeho rezervácii primárneho nákupu, má emitent nárok na úroky z omeškania vo výške 0,1 % z tejto ceny za každý, aj začatý deň omeškania, čím nie je dotknuté právo emitenta na náhradu škody. Za omeškanú platbu NI zodpovedá jeho PI.

(3) Ak investor nezaplatí cenu podľa odseku 2 do dvoch pracovných dní od dátumu emisie má agent po dohode s emitentom právo prijať opatrenia v súlade s odsekom 1. ŠCP sa týmto považujú za nezaplatené a sú zrušené.

(4) Ak investor nezaplatil cenu podľa odseku 2 do dvoch pracovných dní od dátumu emisie, zaplatí emitentovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z tejto ceny.

(5) O uložení sankcie bude agent informovať PI zaslaním faxu na kontaktné faxové číslo a následne formou listu na kontaktnú adresu.

SIEDMA ČASŤ

Účinnosť

§ 30


Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Jana Susková, tel. 5953 2574
Ing. Lucia Výbohová, tel. 5953 2741
Ing. Juraj Džuppa, tel. 5953 2808
 
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8