Príloha č. 9 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 9 k rozhodnutiu NBS č. 4./1999

V Z O R


POTVRDENIE PLATBY


Dátum obchodu:

Kód emisie:

Kód predávajúceho:

Kód kupujúceho:

Kód obchodu:

Počet poukážok v ks:

Prijatá čiastka v Sk:

V........................................... dňa: ..................

 
  Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu priameho účatníka