Príloha č. 8 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 8 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

REZERVÁCIA PRIMÁRNEHO NÁKUPU


1. Rezervácia primárneho nákupu, ktorú zasielajú pracovníci predajného miesta uspokojeným investorom primárneho predaja (v prípade NI jeho PI), musí obsahovať

a) Kód a meno:

aa) kupujúceho (v prípade, že kupujúcim je NI aj kód a meno jeho PI),

ab) emisie,

ac) emitenta.

b) Dátum primárneho predaja.

c) Menovitú hodnotu cenného papiera.

d) Počet nakúpených ŠCP, ich nákupnú cena v Sk a cenu celkom v Sk, (ktorá je súčinom predchádzajúcich dvoch údajov) pri všetkých uspokojených cenových objednávkach investora.

e) Celkový počet nakúpených ŠCP a cena celkom v Sk za všetky cenové objednávky investora t.j. sumu, ktorú má investor za objednané ŠCP uhradiť.

f) Číslo účtu emitenta t.j. číslo účtu, na ktorý má investor platbu za objednané ŠCP uhradiť.

g) Dátum úhrady na účet emitenta.

h) Pečiatka a podpis(y) pracovníka(ov) predajného miesta.

2. Rezervácia primárneho nákupu môže obsahovať

a) Informáciu o výnose investora na PTŠCP a príslušnú daň z neho v nadväznosti na legislatívne predpisy a platné postupy v oblasti zdaňovania.

b) Číslo účtu, na ktorý má investor uhradiť daň.

c) Dátum úhrady dane.