Príloha č. 7 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 7 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

Národná banka Slovenska
predajné miesto
OBEJDNÁVKA PRIMÁRNEHO NÁKUPU

Z EMIESIE ŠTÁTNYCH POKLADNIČNÝCH POUKÁŽOK

PRE PRIAMEHO INVESTORA

     
  NÁZOV A SÍDLO PRIAMEHO
INVESTORA
 
     
Emitent:   Ministerstvo financií SR
     
Kód a meno emisie:   ........................................ŠD
Objednávka nákupu

Kódy
nepriamych
investorov

Počet ŠD (v ks)

Nákupná cena (v Sk)

Cena celkom(v Sk)

 
aukčná
       
 
aukčná
       
 
aukčná
       
 
aukčná
       
 
nekonkurečná
       
 
nekonkurečná
       
 
nekonkurečná
       
 
nekonkurečná
       
Miesto:
Pečiatka a podpis

Dátum:
oprávneného zástupcu priameho investora

Postupy vypĺňania formulárov primárneho nákupu


1. Objednávky primárneho nákupu nie sú zasielané jednotlivým priamym investorom. PI si príslušné tlačivo objednávky primárneho nákupu, ktorou sa zúčastňuje na PTŠCP vytvára sám, pričom objednávka musí obsahovo a formálne zodpovedať predlohám uvedeným v prílohách č. 4 - 7.

2. Pri vytváraní objednávky musí PI zabezpečiť jej čitateľnosť s ohľadom na faxový prenos.

3. PI si v objednávke primárneho nákupu pre NI môže upravovať počet riadkov pre jednotlivé cenové objednávky (v zmysle trhového popriadku), musí však zabezpečiť ich čitateľnosť podľa bodu 2. Iné obsahové úpravy, ktoré nezodpovedajú predlohám uvedeným v prílohách č. 5 a 7, nie sú povolené.

4. Poznámky k vypĺňaniu objednávok

a) "Kód a meno emisie", je zverejňované v súlade s § 4 rozhodnutia. Pri ŠD je kód emisie spravidla trojmiestny a je uverejnený v emisných podmienkach. Pri ŠPP je kód emisie spravidla deväť až desať miestny a je uverejnený v oznámení o emisii.

b) "Počet ŠPP" a "Počet ŠD", vždy iba celé kusy. Obmedzenia týkajúce sa minimálneho počtu kusov ŠCP, prípadne násobkov tohto minimálneho počtu budú vždy zverejňované pre príslušnú emisiu, pri ŠD v emisných podmienkach a pri ŠPP v oznámení o emisii.

c) "Nákupná cena", uvádza sa v Sk zaokrúhlená na celé koruny. Pri zadávaní nekonkurenčnej objednávky podľa § 24 (postup č. 5) sa nákupná cena nevyplňuje.

d) "Cena celkom", uvádza sa v Sk a je násobkom "Nákupnej ceny" a "Počtu ŠD" alebo "Počtu ŠPP" danej cenovej objednávky. Pri zadávaní nekonkurenčnej objednávky podľa § 24 (postup č.5) sa "Cena celkom" nevyplňuje.

5. Pri primárnom predaji podľa § 26 a § 27 (postup č. 7 a č. 8) sa v príslušnom tlačive objednávky vypĺňa iba riadok nekonkurenčnej objednávky.