Príloha č. 6 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 6 k rozhodnutiu NBS č. 3./1999

V Z O R


PLNOMOCENSTVO


Splnomocniteľ: ............................................................................................................

(obchodné meno banky, adresa, IČO)

zastúpená ...................................................................................................................... ...........................................................................................(ďalej len "splnomocniteľ")

(štatutárny zástupca banky - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)

udeľuje plnomocenstvo


splnomocnencom, zamestnancom ................................................................................

(obchodné meno banky)


(ďalej len "splnomocnenec"):

Por. číslo

Meno a priezvisko

Funkcia splnomocnenca

Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Podpis

           
           
           
           
           

ktorí sú oprávnení samostatne (jednotlivo) na schválenie všetkých písomností a na výkon všetkých právnych úkonov a postupov vo vzťahu k Stredisku cenných papierov SR Bratislava, a. s. a k Národnej banke Slovenska, ktoré

1) súvisia s ustanoveniami § 42a a § 44 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov,

2) sú nevyhnutné na zabezpečenie lombardných úverov poskytnutých Národnou bankou Slovenska podľa § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, a to najmä vo veci:

a) oznámenia a registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva Národnej banky Slovenska,
b) oznámenia a registrácie vzniku, zmeny a zániku pozastavenia práva výkonu nakladať s príslušnými cennými papiermi,
c) zadania potrebných súvisiacich registračných príkazov v Stredisku cenných papierov SR Bratislava, a. s.

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

V ..................................., dňa ..................

......................................................................

(Meno a priezvisko, funkcia štatutárnych
zástupcov banky a ich úradne overené podpisy