Príloha č. 5 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 5 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

V Z O R


Oznámenie Národnej banky Slovenska č. /1999


V zmysle ustanovenia § 42a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov Vám za účelom vykonania registrácie oznamujeme vznik záložného práva Národnej banky Slovenska na nižšie uvedené zaknihované cenné papiere a s tým súvisiace pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať s nimi.

a)Záložca-majiteľ cenných papierov: ........................................................................

(presné obchodné meno banky, adresa, IČO)


...................................................., zastúpená ...........................................................

(meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)


.............................................................................................................................

b) Záložný veriteľ: Národná banka Slovenska, 813 25 Bratislava, Štúrova ul. 2, IČO 30844789, zastúpená .........................................................................................

(meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)


..................................................................................................................................

c) Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky-lombardného úveru poskytnutého Národnou bankou Slovenska záložcovi s termínom splatnosti .............

d) Predmet záložného práva Národnej banky Slovenska a predmet pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi tvoria nasledovné cenné papiere:

Por. číslo

Názov a adresa emitenta

Druh cenného papiera

Číslo emisie

ISIN

Menovitá hodnota v Sk

Počet kusov

Celková suma v Sk

               
               
               

spolu: ........... ks cenných papierov v celkovej menovitej hodnote .......................Sk.

e) Záložné právo Národnej banky Slovenska žiadame zaregistrovať dňom ..................

f) Pozastavenie výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi žiadame zaregistrovať od .................... do .................... .

g) Uplatnenie záložného práva Národnej banky Slovenska Národná banka Slovenska písomne oznámi.

V.....................dňa:..............   V Bratislave, dňa: ..................
Za.................................   Za Národnú banku Slovenska:
(obchodné meno banky)  
 
   
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)   (meno a priezvisko, funkcia, podpis)